Strona:Volumina legum T. 7.djvu/100

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


rze Koronni y W. X. Lit. przywoływać każą. Sententiam nostram ad pluralitatem votorum stosować będziemy; a dekret Seymowy zaraz Ziemski Sąd mieysca iuryzdykcyi w protokuł, a in causis fisci et civilibus Pisarz Dekretowy Koronny w Koronie, a w W. X. Lit. według zwyczaiu, ktory przy Sądach znaydować się będzie, iako przeczyta, poprawiać go nie powinien, ale zaraz ręką obudwoch Referendarzow w protokule podpisany być ma, a stronom in triduo takowe dekreta sine depactatione wydawane być maią. Sądom tak Seymowym, iako y wszystkim innym, że vigor suus redibit, obliguiemy się; w czym ile razy od Rezydentow przy boku naszym, et a Ministris Status ostrzeżeni będziemy, czynić attendencyą, na nich zasiadać, y Sądow Kurlandzkich in terminis circumscriptis, praeviis intimatorialibus, nie opuszczać deklaruiemy.
Sądów Assessorskich ordynacyą ad mentem konstytucyi na Seymie Konwokacyi w roku teraźnieyszym 1764 ferowaney, zregulować, y ustanowić przyrzekamy.
W wszelkich sprawach, w ktorymkolwiek Sądzie Koronnym lub Litewskim przypadaiących, instancyi przeciwko ukrzywdzonym dawać nie będziemy.
Ekonomiy, nad te, ktore stołowi naszemu należą, sine speciali consensu Ordinum, przyczyniać nie będziemy, ani granic, gruntow do dobr naszych stołowych per potentiam administratorum przywłaszczać y przyczyniać nie dopuściemy, y owszem injuriatis Kommissyi, ad quamvis requisitionem na osoby nieinteressowane do dworu, bronić y tamować nie będziemy, a zaczęte sprawy między stołowemi a ziemskiemi dobrami, prawnym trybem kontynuowane być maią.
Lubo poczty Koronne, Litewskie, y Pruskie, dotąd za przywileiami Krolow Przodkow naszych na pożytek Generałow Pocztmistrzow chodziły, teraz za pozwoleniem Rzeczypospolitey na pomnożenie szczupłych dochodow stołu naszego Krolewskiego obrociemy. Uregulowanie zaś tychże poczt przez publikowaną na to ordynacyą tak opatrzemy, aby ztąd powszechna kraiu wygoda bez uciążliwości wyniknęła, z obostrzeniem bespieczeństwa tymże pocztom, y rygoru na przestępcow; o co forum do Grodow, Ziemstw, y Trybunałow być ma.
Temi ekonomiami podług prawa rządzić obiecuiemy, żadnemi przywileiami one obciążać nie będziemy, naymnieyszemi awulsyami szczuplić nie pozwolemy, owszem oderwane bez konsensu Rzpltey od nich dobra y dochody, ordinaria juris via rekuperować powinniśmy. Ktore to ekonomie w administracyą lub w arendę szlachcie Polskiey, terrigenis w Koronie, a Litewskie obywatelom tegoż Xięstwa et annexarum Provinciarum osiadłym, nie extraneis, podawać będziemy, y kwity tylko za wypłaceniem realney summy, et juxta antiquum usum wydawać rozkażemy. Przytym reassumuiemy in toto konstytucyą 1717 titulo: Redintegracya dobr naszych ekonomicznych, y onę nieodwłocznie do exekucyi przyprowadzić chcemy, ostrzegaiąc immunitatem tychże ekonomiy od hiberny, według prawa, y że wykupno ekonomii Szawelskiey konstytucyą Konwokacyi roku teraźnieyszego 1764 nakazane, nie ma praejudicare possessyi naszey ekonomii Kozienickiey, y Niepołomskiey.
Waruiemy też to o dobra stołu naszego, iż ktorzyby sobie illatam injuriam od dobr mianowanych pretendowali, tedy w tym administratorowie nasi sprawiedliwość czynić, y ukrzywdzonym odpowiadać będą powinni in Judiciis post-Curialibus Regni, vel M. D. Lit. to iest: gdzie te dobro leżeć będą, juxta praescriptum legis, a in causis facti et simplicis injuriae, in foro competenti, to iest: Terrestri vel Castrensi, et judicatis ex qualitate facti, aut causa probatis, satisfacient, sub executione de bonis et personis eorundem propriis, ktorey exekucyi ullatenus przeszkadzać nie będziemy, injuriatis litis expensas ciż płacić maią; vice versa uczynione expensas litis, y szkody ekonomiom krzywdzący z nakazu Sądu płacić maią.
Woytostwa w Starostwach y ekonomiach tak Koronnych, iako y W. X. Lit. circa antiqua jura, privilegia et immunitates konserwować będziemy, y żadnemi extraordynaryinemi y niesłusznemi podatkami onerować ich nie będziemy; ktore Woytostwa cum jurisdictione, juxta legem, sine jurisdictione także znacznieysze, iako y leśnictwa większe, szlachcie rodowitym, katolikom, mnieysze secundum antiquum usum bene meritis rozdawane być maią.
Ponieważ tey Rzpltey sol suchedniowa stanowi szlacheckiemu na dobra ich ziemskie dziedziczne z żup Bocheńskich y Wieliczkich, także z ekonomii naszey Samborskiey wydawana bywała; tedy obowięzuiemy się na dobra ziemskie takową sol suchedniową Woiewodztwom y Ziemiom wszystkim wydawać według praw, z powodu y przyczyn w tych prawach wyrażonych, po ktorą sobie Woiewodztwa bliższe posyłać będą. Odlegleyszym zaś Woiewodztwom na mieysca naznaczone sol prowadzić kosztem naszym będziemy, za taxą proporcyonalną ad elevatum teraz pretium rerum, względem ktorey pomiarkowanie między Kommissyą Skarbową y kamerą Krolewską zachodzić powinno. Tego zaś wydawania soli Kommissya Skarbowa przestrzegać będzie.
Administratorowie żupni, sub poenis in legibus descriptis, wydawać onę corocznie tenebuntur, ad instantiam Woiewodztw, Ziem y Powiatow. A ieżeliby administratorowie, albo iakimkolwiek sposobem nazwani dzierżawcy, z żup nie wydawali takowey soli, wolno będzie każdemu Woiewodztwu y Powiatowi do Trybunału przez Instygatora pozwać inter causas fisci ex speciali regestro, et poenas urgere na tych, iako opisano w konstytucyach anni 1654 y innych dawnych.
To osobliwie Rzeczyposp. obiecuiemy, że żydow do żadnych funkcyi na cłach, mytach, komorach, przykomorkach, y administracyach wszelkich dobr naszych Krolewskich, quocunque titu-