Strona:Volumina legum T. 7.djvu/084

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


mie Grodzińskim in rem siebie y sukcessorow swoich otrzymanego, za lat pięć, to iest: pro a. 1727, 1728, 1729, 1730, 1731 a die prima Martii zaczynaiąc, a na tymże dniu, idque prima Martii w roku 1732 kończąc, według konstytucyi 1717 z summy corocznie dwakroć sto tysięcy zł: Pol: należącey a in summa z remanentem tysiąca czterechset ośmdziesiąt zł: Pol: po kwicie pozostałym milion tysiąc czterysta ośmdziesiąt zł: Pol: wynoszącey, y z tey całey summy liquide wyrachował się, y tę iego kalkulacyą na teraźnieyszym Seymie Warszawskim zkonfederowanych Stanow autentyczną rękami Deputatow z Seymu Warszawskiego ut supra 1738 anno delegowanych podpisaną, sukcessorowie ś: p: I: W: Kasztellana Krak: położyli; zaczym insistendo tey pomienioney Seymowey kalkulacyi, uti legaliter et realiter expedyowaney, pomienionego niegdy I. W. Kasztellana Krak: y sukcessorow onegoż generaliter at ultimum actum Ministerii iego Podskarbstwa, de pleno kwituiemy.

Kwit Wielm. Ierzemu Hrabi Flemingowi Podskarbiemu W. W. X. Lit.

Ponieważ Wiel: Ierzy Hrabia Fleming Podskarbi Wiel: y Pisarz Ziemski W: X: Lit: a data obięcia Podskarbstwa, to iest ab anno 1746 ad datam praesentem anni 1764 ad diem 24tam Iunii ex perceptis et justis expensis wykalkulował się, tak podług konstytucyi 1717 roku, iako też z summy ofiarowaney dobrowolnie aukcyonowaney quotannis po sto tysięcy złot: Pol: a zatym za te wszystkie wyżey specyfikowane lata tak z intrat cełł nowych Rzeczypltey, iako też z dzierżawy ekonomii dobr stołowych, oraz cełł starych I. K. Mci za kontraktem Nayiaśnieyszego Augusta Trzeciego trzymanych ad datam S. Iana, to iest: ad vigesimam quartam Iunii anni praesentis dostatecznie wylikwidował się; więc za te wszystkie lata tak Wiel: Podskarbiego, iako y sukcessorow iego kwituiemy, a residuitatem od tey ostatniey kalkulacyi pozostałą w skarbie W: X: Lit: to iest, milion sześćdziesiąt tysięcy siedmset siedmdziesiąt dziewięć zł. Pol. groszy szesnaście ad ulteriorem Rzpltey dispositionem zachowuiemy. Dwie zaś summy adque pierwszą Wiel: Chomentowskiego Wdy Mazowieckiego, drugą Wiel: Ponińskiego Wdy Poznańskiego, successoribus przez tegoż Wiel: Podskarbiego W. W. X. Lit. wypłacone acceptando, waruie sobie Rzplta, iż successores tak Chomentoviani za testamentem, iako y Poninsciani, żadney pretensyi o te summy do Rzeczypospolitey mieć nie będą, ktore iuż w rachunkach osatnich Wiel: Podskarbiemu są przyięte, iako przez niego in toto wypłacone.

Summa Urodzonego Niemierycza Podkomorzego Kiiowskiego.

Ponieważ konstytucyami a. 1659, 1662, a mianowicie 1690 residuitas summy Urodzonego Ierzego Niemierycza Podkomorzego Kiiowskiego do wypłacenia ze skarbu W. X. Lit. iest nakazana; przeto teraźnieyszym prawem skarbowi W. Lit. zalecamy, ażeby praevia indagatione z dawnieyszych rachunkow Podskarbińskich, et quietationibus, ieżeliby znaleść się miały, ten dług pięćdziesiąt dwa tysięcy zł. nieodwłocznie Urodz. Augustowi Niemieryczowi Chorążemu Sandomirskiemu z proweniencyi skarbu W. X. Lit. był wypłacony, praecavenda pro re tegoż skarbu evictione circa quietationem przez tegoż Urodzonego Niemierycza Chorążego Sandomirskiego.

Zapłacenie summy z skarbu W. W. X. Litewskiego Urodzonym Morykonim.

Dług Rzpltey na zapłatę woysku W. X. L. zaciągniony, dekretem Kommissyi Mińskiey anni 1665 Iunii szostego dnia, ex mente dwoch konstytucyi 1659 et 1661, mediante liquidatione nastąpioney ferowanych; ob defectum aerarii dotąd nie zapłacony, recessem Seymu 1683 do zapłacenia ubeśpieczony successoribus U. Freydana Morykoniego, to iest: Urodz. Marcyanowi Pisarzowi W. X. Lit. Skarbowemu, Michałowi Staroście Pomuskiemu Grodzkie: Franciszkowi Ziemsk. Surrogatorom Powiatu Wiłkomir. należący, zaczym my Stany zkonfederowane Rzpltey widoczną uznawaiąc krzywdę, y zaczną stratę, ktora przez niewypłacenie dotąd UUr. Morykoniowie dla publicznego kredytu ponieśli pomieniony dekret Kommissyi Mińskiey in quantitate summę trzykroć cztery tysiący czterysta ośmdziesiąt cztery złot. groszy siedmnaście przysądzaiący, ferowany, pro satisfactione non amplius dilatanda, dla wyżey wyrażonych UU. Morykonich ad executionem przywodziemy, y ztwierdzamy, tudzież żeby onym skarb W. W. X. Lit. z summy, ktora się w skarbie tymże hic et nunc znaydować może, przed następuiącym Seymem Coronationis, za kwitem tychże UU. Morykonich in rem Reipublicae wypłacił, nakazuiemy; oraz takową ze skarbu W. X. Lit. że circa calculum przyięta będzie, ubeśpieczamy.

Dług sukcessorow niegdy Urodz. Boratyniego.

Zachowuiąc fidem publicam, a stosuiąc się do konstytucyi annorum 1677, 1678 et 1690 y dekretow annorum 1691 et 1753 między sukcessorami tegoż Ur. Boratyniego zaszłych, tychże sukcessorow do Kommissyi Skarbowey W. X. Lit. pro cognitione tegoż długu, y ieżeli się sprawiedliwy pokaże, pro reali satisfactione odsyłamy.

Powiększenie płacy dla chorągwi Węgierskiey Marszałkowskiey W. X. Lit.

Ponieważ chorągiew Węgierska do dyspozycyi WW. Marszałkow Wielkich W. X. Lit. należąca bardzo szczupłą ma pensyą, bo tylko dwanaście tysięcy złotych konstytucyą 1717 dezygnowaną, tak dalece, że teraźnieyszy Marszałek Wielki W. X. Litewskiego de proprio aere corocznie na utrzymanie teyże chorągwi, in obsequio publico w W. X. Lit. y w Koronie, kon-