Strona:Volumina legum T. 7.djvu/083

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


tym od żydow super realem conscriptionem regestrorum, sposobem w konstytucyi Koronney opisanym, sprawiedliwie odbierać, y we wszystkim według teyże konstytucyi postępować, y zachowywać się powinni będą, a za odebraniem taryff skarb Litewski każdemu Kommissarzowi po tysiącu złot: za kwitem ręcznym zapłacić ma.

Artyllerya W. X. Lit.

Ponieważ wybieranie sympli kwarty dla artylleryi W. X. L. wyznaczoney, pokazało się nietylko dla żołnierzy exekwuiących niewygodne, ale też obywatelom uciążliwe, gdy po całym Xięstwie Lit: od każdego Starostwa aż do naymnieyszey dzierżawy ieździć musieli, oraz ponieważ IMć Panowie Generałowie artylleryi W. X. L. przepisom praw stanowionych zadosyć zupełnie nie czyniąc, tak należyte opatrzenie cekauzu Wileńskiego, y pzymnożenie artylleryi z dochodow na to wyznaczonych ubliżali, iako też powinney ex praescripto legum kalkulacyi adaequate czynić wzbraniali się; przeto symplę kwartę dotąd będącą do kwarty generalney ze wszystkich Starostw y dzierżaw ustanowioney przyłączamy, y w onę inkluduiemy, wyznaczaiąc, aby Kommissya Skarbowa determinowane quantum y z sympli kwarty dotąd na artylleryą przychodzące, ogolnie na rok, ratę pierwszą zaczynaiąc w roku tysiącznym siedmsetnym sześćdziesiątym szostym, miesiącu Marcu, punktualnie wypłacała; oraz reassumuiac prawo o artylleryi W. X. Lit. a specialiter konstytucye annorum 1670, 1673, 1678 y 1717 mieć chcemy, aby IMć Pan Generał W. X. L. ad praesens będący od daty obięcia Urzędu swego, y następcy iego, nie przywłaszczaiąc na siebie ullo praetextu prowentow omnis tituli, tak z Starostw Lipniszek y Gieronen, iako też z iurydyki Antokolskiey, z tartaku, cegielni, folwarku Wirszup, y włoki na Rzeszy, tudzież trzydziestu tysięcy złot: Polskich z podatku czopowego Powiatu Oszmiańskiego applikowanych, y pomienionego quantum in vim sympli kwarty przez Kommissyą Skarbową wypłacać maiącego się corocznie należytą y dostateczną, podług obowiązku przysięgi swoiey, zdawali kalkulacyą na Kommiasyi Skarbowey ad instantiam Instygatora ejusdem Officii Commissorialis, ktora Kommissya Skarbowa ma nietylko należyty regulament expensow artylleryiskich uczynić, ale też Generałom artylleryi W. X. L. proporcyonalną do ich Chefowstwa wyznaczyć pensyą; ażeby zaś zupełna być mogła informacya o prowentach z Lipniszek, Gieronen, z iurydyki Antokolskiey, tartaku, cegielni, folwarku Wirszup y włoki na Rzeszy przychodzących, potrzebną być onych lustracyą przez Lustratorow do Starostw y dzierżaw Powiatu Oszmiańskiego wyznaczonych uznawamy, y aby w dalszy czas co lat pięć rownie z innemi Starostwami y dzierżawami pod nowe lustracye tegoż Powiatu Lustratorow podpadały, postanawiamy; y dozor nad artylleryą W. X. Lit: z pomnożeniem rei armamentariae W. Hetmanowi W. W. X. Lit. zalecamy, y od kwarty y hiberny podług dawnych praw wolne czyniemy.

Zachowanie WW. Hetmanow W. X. Lit. przy prawach y prerogatywach ich.

Ponieważ W. X. L. przez rekognicyą chwalebnych postępkow WW. Hetmanow swoich W. Massalskiego Kaszt: Wileń: y W. Sapiehy Woiewody Połock: y ścsłey przez nich praw obserwy, żąda, aby władza Hemanow W. X. Lit. zostawiona była przy prawach y prerogatywach dawnieyszych; więc ninieyszym prawem stanowiemy, aby ciż Hetmani W. X. Lit. na zawsze przy dawnych pawach y prerogatywach zostawali, a mianowicie według opisu konstytucyi 1717 ktora in suo robore zostawać ma.

Kwit sukcessorom Wielm. Sołłohuba Podskarbiego W. W. X. Litewskiego.

Lubo Wiel: Ian z Dowoyna Sołłohub Podskarbi W. y Pisarz Ziemski W. X. L. ab actu apprehensionis Podskarbstwa W. X. Lit. to iest ab anno 1732 a die primo martii usque ad annum 1747 et seorsive z dobr I. K. Mci stołowych ekonomicznych stante Interregno za rok 1733 na Seymie Warszawskim w roku 1738 agituiącym się chociaż niedoszłym, dostatecznie coram Deputatis a Republica, y na innych ordynaryinych y extraordynaryinych Seymach in hoc intersitio, aż do czasu teraźnieyszego uczyniwszy kalkulacyą ad mentem cinstitutionis roku 1717 y nad kontrakt czyli opis w teyże konstytucyi roku 1717 wyrażony, na Seymie Grodzieńskim za rok 1745 y za rok 1746 inclusive aukcyi po złot: Polsk: sto tysięcy na rok libere ac spontanee, pomnażaiąc dochody skarbu Lit: postąpiwszy, y za pomienione lata wyrażone dwakroć sto tysięcy złot: Pol: w skarbie W. X. Lit. w depozycie u W. Ierzego Fleminga teraźnieyszego Podskarbiego W. X. Lit: ad ulteriorem Rzeczypltey dispositionem zostawiwszy, kwitu generalnego nie otrzymał; przeto gdy Wiel: Iozef Sołłohub Wda Witeb: syn niegdy W. Iana Podskarbiego W. W. X. Lit. kalkulacye rzetelne coram delegatis ad examinandum produkował, ktore żadney wątpliwości y interpretacyi nie podpadały, zaczym wszystkich sukcessorow y konsukcessorow przerzeczonego niegdy Wielm: Iana Sołłohuba Podskar. W. W. X. Lit. ze wszystkich lat Podskarbstwa iego kwituiemy, y od wszelkich impetycyi, y od kogokolwiek zarzutow iakowych perpetuis temporibus lege praesenti uwalniamy.

Kwit sukcessorom I. W. niegdy Stanisława Poniatowskiego Kasztelana Krakowskiego.

Ponieważ I. W. niegdy Stanisław Ciołek Poniatowski Kaszt. Krak. in anno 1738 będąc Wdą Mazowieckim in vita sua na Seymie Walnym Warszawskim coram Deputatis a Rplca ex omnibus perceptis et expensis Podskarbstwa W. W. X. Lit: ab actu kwitu roku 1726 na Sey-