Strona:Volumina legum T. 7.djvu/080

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


skich. Do Powiatu Wołkowyskiego. UU. Iana Bychowca Sędziego Grodzkiego. Antoniego Tołoczka Pisarza Grodzkiego Wołkowyskich. Do Woiewodztwa Witebskiego. UU. Ierzego Łuskinę Woyskiego, Ignacego Karnickiego Podstolego, Iana Hurka Oboźnego y Pisarza Grodzkiego Witebskich. Pawła Bartoszewicza Łowczego Orszańskiego. Do Powiatu Orszańskiego. UU. Tadeusza Wasilewskiego Podczaszego Orszańskiego. Andrzeia Siemiaszka Budowniczego Mińskiego. Do Wdztwa Brześciańskiego. UU. Ignacego Wyganowskiego Pisarza Grodzkiego Brześciańskiego, Pawła Bułharyna Koniuszego Wołkowyskiego. Do Powiatu Pińskiego. UU. Antoniego Swieżyńskiego Sędziego Grodzkiego. Iana Orzeszka Strażnika Pińskich. Do Wdztwa Mścisław. UU. Marcina Hurka Horodnicz. Witebsk. Iana Suchodolskiego Mścisław. Horodnicz. Do Wdztwa Mińskiego. UU. Ignacego Przezdzieckiego Pisarza Ziemskiego Starodubowskiego, Marcina Wankowicza. Do Powiatu Mozyrskiego. UU. Iana Wolskiego Strażnika, Pawła Zudrę Krayczego Mozyrskich. Do Powiatu Rzeczyckiego. UU. Kaietana Podbereskiego Podstarostę Rzeczyckiego, Pawła Czyża Podczaszego Brześciańskiego, Iana Buynickiego Stolnika Połockiego, Stanisława Przezdzieckiego Starostę Iesmońskiego. Do Xięstwa Inflantskiego. UU. Iana Szadurskiego Stolnika, Michała Ryka Surrogatora Inflantskich.
Ktorzy to Lustratorowie naznaczeni, nayprzod przysięgę przed aktami Grodu swego Wdztwa lub Powiatu, dnia pierwszego Lutego w roku przyszłym tysiącznym, siedmsetnym sześćdziesiątym piątym wypełnią w tę rotę: Ia N. przysięgam panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Iedynemu, iż przy lustracyi mi powierzoney osobiście, a nie przez inne osoby inwentarze y regestra importancyi, wszystkich in genere Krolewszczyzn od possessorow czyli Kommissarzow, bądź gubernatorow lub dyspozytorow ich podane, wiernie y sprawiedliwie na gruncie rewidować, y co do intrat należy, weryfikować y poprawiać z należytym wypytaniem się y pilnością o wszelkich dochodach będę, nic nie folguiąc, ani respektem y przyiaźnią na przyiaciela, ani krewnego, ani nienawiścią na nieprzyiaciela nie uwodząc się, ani podarunkow y obietnic żadnych, ani przed, ani pod czas, ani po lustracyi od nikogo brać y akcepować nigdzie nie będę, nad zwyczaynie tylko postanowioną mi pensyą y sufficyencyą dla koni naywięcey dwanaście, taryffę sprawiedliwą kwarty uformuię, y tę lustracyą w czasie wyznaczonym, nie zasłaniaiąc się niczym, tylko iedną prawdziwą chorobą, skończyć, y włożony na mnie obowiązek Lustratorski dopełnić starać się będę. Tak mi Panie Boże dopomoż y niewinna Męka Iego.
Po wykonanym takowym iuramencie, lustracyą Krolewszczyzn, ut supra, nie inwolwuiąc gruntow juri Terresti podległych y dobr per decreta pro terrestribus uznanych, a za przywileiami nietrzymanych, a die decima quinta Februarii anni futuri millesimi septigentesimi sexagesimi quinti, zaczną y onę circa ultimos Octobris anni ejusdem, skromnie się sprawuiąc, a to sub poena pięciu set kop Lit. in proprio Officio ad instantiam injuriati in casu contraventionis super contraveniente irroganda, zakończyć powinni. A gdzieby ktore Starostwa, lub dzierżawy w dwoch Wdztwach lub Powiatach swoie attynencye miały; tedy w ktorym Wdztwie lub Powiecie fundum principale leży, Lustrator tegoż Wdztwa lub Powiatu tak in fundu principali, iako też we wszystkich attynencyach, etiam w granicach innego Wdztwa lub Powiatu leżących, lustracyą czynić powinien będzie, a Lustrator sąsiedzkiego Wdztwa lub Powiatu takowey lustracyi przeszkadzać nie ma. Possessorowie zaś tych Krolewszczyzn wszystkich, w ktorym mieyscu sami znaydować się będą, a w niebytności ich Kommissarze, gubernatorowie, lub inni dyspozytorowie, nietylko tey lustracyi impedire nie maią, ale owszem dla doskonałego y rzetelnego intrat zupełnych inwestygowania, y wyprowadzenia, inwentarze y regestra wszelkiey trzyletniey importancyi, inkluduiąc w też importancye tak z aręd, stawow, młynow, czynszow y wszelkich gotowych dawanych pieniędzy, iako też krescencyi, przykładem kontraktow zastawnych lub arędownych, gdzie iest w iakim kraiu puszczania dobr zachowany zwyczay taxowanych wynikaiące prowenta, nie inkluduiąc puszczowych, leśnych prowentow, y innych handlow, Lustratorom, gdzie na grunt ziadą, reprodukować, y o wszelkim rodzaiu tych prowentow informować będą powinni, a to sub rigore infrascripto; UU. zaś Lustratorowie przeyrzawszy się w produkowanych inwentarzach y regestrach, do prywatney de qualitate et quantitate takowych prowentow indagacyi y weryfikacyi przystąpić, y gdzieby się większy nad produkowane y podane sobie inwentarze y regestra ktory prowent pokazał, tęż presuperancyą possessorowi, bądź Kommissarzowi, czyli gubernatorowi iego remonstrować, y do summaryuszu intrat przyłączyć, y o wszystkim gdzieby się oczywiście pokazało, regestra zkorrygować, y dopiero roczny prowent, biorąc proporcyą z trzech lat ostatnich po sobie idących, srzedni rok zkomputowawzsy, samego possessora czyli gubernatora, lub dyspozytora iego, ktoryby z tych inwentarze y regestra podał, do przysięgi in eam rotham, iako nad inwentarze czyli regestra produkowane, indagowane y poprawione, więcey intrat nie znayduie się, dopuścić będą obowiązani. Z ktorey takowym sposobem wyprowadzoney wszelkiey proweniencyi intraty roczney wytrącić maią, nie inkluduiąc budynkow kosztownych reparacyi, ani ich konserwacyi, ani żadnych nadwornych milicyi, krom proporcyonalnych garnizonow w Starostwach pogranicznych, mieyscową nieuchybną, sprawiedliwą expensę, ktora szczegulnie pro necessitate utrzymania intraty pokazaney wynikać będzie, praevia przez tychże Lustratorow indagatione, a dopiero z rekosztuiącego a praemissis expensis prowentu, czwar-