Strona:Volumina legum T. 7.djvu/079

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


także y leśne towary szlacheckie do lądu tylko prowadzone, y bydło wszelkie z dobr do dobr przeganiane, także wyprowadzone necessariorum z Gdańska, Rygi y Krolewca na potrzebę szlachecką, ktore powinien szyper każdy zaprzysiądz na komorze, iako to nie na przedaż żadną, tylko na domową potrzebę prowadzi, ma być od cła uwolnione.
Że zaś mosty y groble dziedzicow y possessorow w niektorych mieyscach wiele kosztuią; przeto na podobieństwo konstytucyi 1726 et 1736 rokow, tak mostowe iako y grobelne od ludzi cujuscunque status et conditionis kupiectwem bawiących się, brane ma być tym sposobem, to iest: gdzie są kosztownieysze mosty y groble, nie więcey iak od konia y wołu po groszy trzy, a gdzie mniey są kosztowne, po dwa lub iednemu groszu według taryffy; dla ktorey ułożenia, na rewizye grobel y mostow, y opisanie traktow, ktorędy kupcy semel pro semper chodzić, y wiele płacić maią, taż Kommissya Ekonomiczna naznaczy, y wyszle Kommissarzow do Woiewodztw, y zformowaną z tych rewizyi iednę taryffę per oblatam ad acta każdego Woiewodztwa dla wiadomości powszechney poda, drugą do Kommissyi Ekonomiczney odeszle; ktorey to rewizyi y ustawy ani Podskarbiowie, ani żadne prywatne osoby, czyli Urzędy sprzeciwiać się, odmienić, lub przepisywać, ani też kupcow z tychże na inne zwracać trakty, y depaktować, także libertacye, serwitoraty y protekcye dawne być nie powinny, sub poenis personalibus et crumenalibus arbitrariis, ada instantiam cujusvis in foro Commissionis Œconomicae irrogandis. Spaśnego zaś od wołu, czyli konia od tychże ludzi kupczących, gdzie będą popasali, grosz ieden, od noclegu groszy trzy, na pastwiskach od dworu ukazanych brać wolno będzie. Od tegoż iednak mostowego y grobelnego, także y spaśnego, fory końmi y wołmi zboże y inne victualia na targ y własną potrzebę, lub do lądu wiozące, albo z dobr do dobr przewożone, także leśne towary, niemniey przepędzania bydła wszelkiego rodzaiu z dobr do dobr, rownie wolne mieć chcemy; mosty zaś, groble, y wszelkie przeprawy dziedzice y possessorowie naprawiać maią, y komor skarbowych postanowienia w dobrach, gdzie się będzie Kommissyi Skarbowey naylepiey zdawało, według prawa bronić nie będą, sub poena pięciuset kop groszy Lit. in foro praemisso ad instantam cujusvis extendenda. Przez mosta zaś y groble Terespolskie na rzece portowey Bugu w Woiewodztwie Brzeskim W. Fleminga Podskarbiego W. W. X. Lit. znacznym sumptem erygowany, każdy, nula excepta conditione, ma płacić od konia y wołu po groszy trzy, od człeka pieszego po groszu iednym.
Seorsive według dawnych ante Unionem przywileiow myto drągowym nazwane, na Starostow Sądowych Brzeskich płacone być ma, podług dawnego zwyczaiu po złot. dziesięć, kwitowe w to inkluduiąc, a to przez skarb Litewski usque ad fata moderni possessoris Capitanei, vel abscessum juris, a defluituiący od tego wolni być maią.
Ponieważ dotąd niesłusznie praktykowało się, że obywatele W. X. Lit. prowadzący wina z Węgier, lub też kupcy sprowadzaiący wina z tamtąd, y towary ze Sląska y Gdańska, dwa cła, Koronne y Litewskie opłacać musieli; przeto ustanawiamy, aby odtąd cło należące do skarbu Koronnego na komorach Koron. tylko wypłacali, a za pokazaniem kwitu opłaconego cła w Koronie, iuż na komorach Litewskich aby od wszelkiego płacenia byli wolnemi.

Kwarta z dobr Krolewskich.

Chcąc dochody publiczne W. X. Lit. mieć powiększone, a stosuiąc się w tym do dawnych praw y konstytucyi, ustanawiamy: iż kwarta sprawiedliwa z dobr Krolewskich do skarbu W. X. Lit. wypłacana bedzie, ktora że bez nowey na gruncie lustracyi być nie może, dla tego naznaczamy Lustratorow na lustrowanie dobr Krolewskich, Krzesłowych, Starostw, Leśnictw, Woytostw, dzierżaw, y innych Krolewszczyzn dawno y nowo osiadłych, nawet jure hypothecae trzymanych, z przyczyny aukcyonowanych teraz wszędzie intrat, nie inkluduiąc iednak dobr stołu Krolewskiego, a ci Lustratorowie maią być capaces et bene possessionati, a to:
Do Woiewodztwa Wileńskiwgo. Urodzonych Krzysztofa Gedroyca Stolnika, Alexandra Horaina Podstolego, Wileńskich. Do Powiatu Oszmiańskiego UU. Iozefa Downarowicza Cześnika, Ignacego Wołodźka Strażnika Oszmiańskich. Do Powiatu Lidzkiego. UU. Iozefa Stypałkowskiego Sędziego Grodzkiego Lidzkiego, Iozefa Dłuskiego. Do Powiatu Wiłkomirskiego. UU. Franciszka Morykoniego Surrogatora Ziemskiego Wiłkomirskiego, Dominika Micewicza. Do Powiatu Brasławskiego. UU. Antoniego Kwintę Strażnika Brasławskiego, Antoniego Downarowicza. Do Wdztwa Trockiego. UU. Ierzego Zeromskiego Podczaszego, Iozefa Eytmina Krayczego Trockiego. Do Powiatu Grodzieńskiego UU. ...... Politalskiego Cześnika, ...... Bohuffałła Woyskowicza Grodzieńskich. Do Powiatu Kowieńskiego. UU. ...... Medekszę Podsędka, Ignacego Zawiszę Koniuszego Kowieńskich. Do Powiatu Upitskiego. UU. Dominika Zaiarskiego Cześnika, Bartłomieia Bystrama Rotmistrza Upitskich. Do Xięstwa Żmudzkiego. Do pierwszych trzynastu Powiatow. UU. Antoniego Giełguda Ciwona Twerskiego. Tadeusza Białłozora Starostę Koyrańskiego. Do drugich dwunastu Powiatow UU. Ignacego Karpia Woyskiego, Ignacego Chrząstowskiego Podstolego Żmudzkich. Do Wdztwa Połockiego UU. Iozefa Chrapowickiego Generała Maiora woysk W. X. Lit. Iozefa Siellickiego Starostę Chlewińskiego. Do Wdztwa Nowogrodzkiego. U. Iana Rowińskiego Podczaszego Nowogrodzkiego. Ieden tylko, że w tym Wdztwie mało Krolewszczyzn. Do Powiatu Słonimskiego. UU. Ludwika Brońskiego Koniuszego, Bogusława Szukiewicza Strażnika Słonim-