Strona:Volumina legum T. 7.djvu/075

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


y klasztorow kamienice y iurydyki osiadłe mieszczanami, napełnione żydami, et omnis tituli mieszkańcami, in praejudicium Sądow Mieyskich na mieszczan, y Starościńskich na żydow, pod sąd prywatnych Prokuratorow wciągane, ażeby odtąd ullo titulo et praetextu nie były, owszem ażeby z osob swoich, handlow, rzemiosł, takowi mieszczanie do Mieyskiey, a żydzi do Woiewodzińskiey y Starościńskiey iuryzdykcyi, według przepisu tylu praw, directe należeli, waruiemy. Temuż prawu podlegać maią wszystkie iurydyki Senatorskie, Metropolitańskie y szlacheckie. Wszystkie prawa, a mianowicie konstytucye 1676 y 1677 reassumuiąc, ażeby dobra mieyskie nieruchome, iako haereditas publica Rzpltey, kamienice, dwory y pałace żadnym zapisom, donacyom y testamentowey dyspozycyi dla duchowieństwa y klasztorow nie podpadały, waruiemy, oraz wszystkim cujusvis status nobilis et civilis na kamienice, domy y grunta mieyskie, żadnych summ, legacyi y obligacyi dla duchowieństwa wnosić, y one żadnym pretextem od stanu świeckiego odrywać nie pozwalamy, y owszem wcale zabraniamy. A gdzieby takowe summy przez testamenta, legacye, donacye na kamienicach, domach, placach y gruntach mieyskich po konstytucyi 1677 dla stanu duchownego wniesione y opisane być się pokazały, tedy takowe legacye, et cujuscunque tituli donacye y summy, za nieważne deklarowawszy, tychże kamienic, dworow, placow, y gruntow successoribus, et in casum nieobeymowania przez sukcessorow, samym miastom liberam rehabitionem, praevia iednak ad instantiam Instigatoris Judicij Civitatensis do Sądu Mieyskiego adcitatione, hoc modo stanowiemy y ordynuiemy: ażeby takowe funda po deklarowaniu przez miasta ad rehabitionem, successoribus et venditionem omnino komużkolwiek etiam szlachcicowi plus offerenti, salvis juribus et oneribus Civitatensibus in spatio trzech lat od daty teraźnieyszey konstytucyi przedane były. A z takowego przedania summy wynikaiącey una medietas za reparacye possessoribus, altera varo medietas aktorom lub ich sukcessorom, a ieżeliby się takowi nie znaleźli, tedy miastu ad usus publicos cedere ma, y powinna będzie. Podobnymże sposobem zabiegaiąc wszelkiemu spustoszeniu miast, mieć chcemy, aby gdy dziedzic kamienicy iakiey, lub dworu, lub placy mieyskiego długami tak obciążony będzie, iż onych nie zdoła uspokoić, tedy y takowa kamienica, iako też takowy dwor, plac, rownie per plus offerentiam ma być przez miasto do zprzedania podany; summą zaś z takowey przedaży wyniknioną creditores zadłużonego aktora ducta proportione kapitałow swoich uspokoieni być maią. A takowym przedażom spatium trzech lat od daty ninieyszey naznaczamy, praeviis innotescentijs od miasta ad valvas ratusza y bram mieyskich przez trzy lata continuo publicandis. A ieżeliby post elapsum triennium żadni haeredes et creditores do takowych pustych kamienic, dworow, placow odezwy do miasta nie czynili, tedy iuż na ten czas takowe wszystkie kamienice, dwory, place, ad possessionem miasta wiecznie należeć maią, sine ullo regressu per haeredes et creditores. Przytym insistendo wszystkim prawom de non evocatione miast y mieszczan cujuscunque conditionis do żadnych sąwdow mimo forum Civitatense z appelacyą do Sądow I. K. Mci Zadwornych Assessorskich, strictissime opisanym, ustanawiamy; aby Sądy Trybunalskie, Grodzkie, a czasu Interregni Kapturowe żadnych penitus spraw tam in causa juris, successionis, quam in causa facti do miast, ad funda civitatensia, y do osob mieyskich reguluiących się, sub ullo titulo et praetextu rozsądzać, zaczętych litispendencyi kontymuować nie ważyli się sub nullitate decretorum secus obtentorum et obtinendorum et sub poenis evocationis w Sądach Assessorskich W. X. L. irremissibiliter extendendis.
Pro reliquo reassumuiąc legem sumptuariam w miastach według dawnych praw, aby obywatele cujusvis status (excepto Magistratowych) szabel y innych szacheck. stanowi przyzwoitych ozdob nie zażywali, lecz we wszystkim według opisania tych praw, quoad legem sumptuariam zachowali się, sub gravi animadversione et inspectione zakazuiemy. Inne zaś tychże miast żądze do przyszłego Coronationis odkładamy Seymu.

Kommissya Skarbu W. X. Lit.

Chcąc iak naydoskonalszy na zawsze uczynić skarbu Litewskiego porządek, y pomnożyć onego dochody, przez wprowadzenie rządow y ekonomiki ku lepszemu Rzpltey, za zgodą powszechną skonfederowanych Stanow, sądziemy za rzecz potrzebną ustanowić Radę Ekonomiczną skarbu Lit. vim commissionis maiącą. Do ktorey to przy Wielmożnym, Urodz. Wiel. y Nadwornym Podskarbich Lit. deputuiemy z Senatu Kommissarzow dwoch, to iest: Wielm. Tadeusza Ogińskiego Trockiego, Tadeusza Burzyńskiego Smoleńskiego Kasztelanow. Ex Equestri Ordine zaś siedmiu, to iest: Urodz. Gerwazego Oskierkę Cześnika, Antoniego Tyzenhauza Pisarza Wielk. W. X. Lit. Stefana Olędzkiego Marszałka Wołkowskiego, Iana Horaina Podkom. Wileń. Tadeusza Iundziłła Podkom. Grodzień. Wazgierda Cześnika Trockiego. Zenona Wysłouch Mieczn. Brześcian. Ktorzy to Wielm. y Urodzeni Kommissarze, a zaś Podskarbiowie Wiel. y Nadw. Litewscy in supplementum swoich przysiąg do Grodna pro die 2da Ianuarij w roku przyszłym tysiąc siedmset sześćdziesiątym piątym bez odwłoki czasu ziechawszy, nayprzod przysięgę przed Ziemstwem, lub in absentia przed Grodem Powiatu Grodzieńskiego wypełnią in eam rotham.
Ia N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy Swiętey Iedynemu, że w zasiadaniu na tey Radzie Ekonomiczney, na nic więcey, iak tylko na dobro publiczne wzgląd mieć będę, uciemiężenia ani allewiacyi prywatney, a szkodliwey Rzpltey radzić nie będę, owszem o nię opponować się będę; obietnic ża-