Strona:Volumina legum T. 7.djvu/074

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


my im służbę na wsparcie et in assistentiam Konfederacyi Litewskiey, y pod kommendę Hetmańską W. X. Lit. oddaiemy, ktorym płacę żeby skarb W. X. Lit. obmyślił, mieć chcemy, a ta pro persoluto circa calculum od Rzplitey, akceptowana być ma.

O Seymikach rozdwoionych w W. X. Lit.

Lauda Seymikow Ante-Konwokacyinych, iedne Woiewodztwa Wileńskiego, pod dyrekcyą Urodz..... Czyża Krayczego Wileńskiego, drugie Powiatu Orszańskiego, pod dyrekcyą Urodz. Hieronima Szemiotha Oboźnego Orszańskiego, a trzecie Powiatu Rzeczyckiego pod dyrekcyą Urodz. Antoniego Chaleckiego Podkomorzego Rzeczyckiego w roku ninieyszym zaszłe y ustanowione, tudzież Urodz. Sędziow Kapturowych w tychże wszystkich trzech laudach de nominibus et cognominibus wyrażonych, iako pluralitate votorum et legaliter obranych, oraz sądy onychże authoritate praesentis Conventus stwierdzamy, y umacniamy. A zaś drugie tak w Woiewodztwie Wileńskim, iako też Powiatach Orszańskim, y Rzeczyckim lauda, contra pluralitatem et legalitatem pierwszych wyżey opisanych nienależycie uformowane, także Sędziow w nich wyrażonych, onych wszelkie judicata et omnes actus z całą w tychże laudach opisaną rzeczą znosiemy, kassuiemy, y za nieważne pro perpetuo uznaiemy; a nieposłusznych temu naszemu postanowieniu pro hostibus patriae deklaruiemy. Praeveniendo zaś, żeby w przyszłym czasie podobne nie praktykowały się abusus, y dowcipne zepsowanych umysłow wynalazki, pozwalamy injuriatis tych wszystkich, ktorzy przeciwne wzwyż approbowanym lauda formowali, aggressiones, et violentias sądom, Sędziom ad praesens potwierdzonym, y stronom czynili, do generalney Konfederacyi W. X. Lit. ad instantiam Urodz. Instygatora Lit. zapozwać, y onych konwinkować.

Laudum Woiewodztwa Mińskiego.

Laudum Woiewodztwa Mińskiego na Seymiku Ante-Konwokacyinym w roku ninieyszym pod dyrekcyą Ur. Michała Zyzemskiego Woyskiego Mińskiego stałe y uczynione, tudzież sancitum generalney Konfederacyi W. X. L. tak względem restytucyi Urodz. Sędziow Kapturowych tegoż Wdztwa, ad exercenda z innemi onych kollegami judicia, iako też in ordine zniesienia z niektorych osob nieprawnych Kapturu Mińskiego dekretow, et in aliis contentis w roku teraźnieyszym tysiąc siedmset sześćdziesiątym czwartym dnia dwudziestego piatego miesiąca Kwietnia w Wilnie zaszłe, cum omni onych obloquentia stwierdzamy, oarz żeby ciż Urodzeni Sędziowie Kapturowi Woiewodztwa Mińskiego in praedicto laudo wyrażeni, et sancito Konfederacyi W. X. Lit. officio suo przywroceni, sądy swoie bez żadney od nikogo przeszkody odprawowali, nakazuiemy; a ieżeliby kto tychże Ur. Sędziow znowu od sądu sub quocunque titulo śmiał oddalać, takowego każdego, et complices onego pro hostobus patriae deklaruiemy; a zabiegaiąc żeby takowe ausus szkodliwego przyszłym czasom nie podały przykładu, pozwalamy injuriatis, wszystkich, ktorzy przerzeczonych Sędziow Kapturowych nienależycie od sądu oddalili, y też sądy tumultuarie impedire et aggredi ważyli się, do generalney Konfederacyi W. X. Lit. ad instantiam Ur. Instygatora Litewskiego zapozwać, y onych konwinkować.

Warunek miast W. X. Lit.

Miasta W. X. Lit. Wilno, Grodno, Mińsk, Nowogrodek Witebsk, Kowno, Brześć y wszystkie miasta stołeczne Krolewskie, tak przez częste pożary, iako przez zaymowanie stancyi ex officio przez handle rożnych klasztorow, y innych osob, przez uwłaczanie iuryzdykcyi Sądow Mieyskich, przez testamentowe dobr mieyskich, y summ na nich dyspozycye, przez wniesienie wyderkaffow na kamienice y domy, przez zalegaiące nakoniec podatki, miasta wniwecz spustoszone y zniszczone, do dawnieyszego chcąc przywrocić stanu, y na ten koniec wszystkie prawa, konstytucye pomienionym miastom służące reassumuiąc, postanawiamy: aby, gdy ninieyszą konstytucyą wszystkie odtąd ex officio instancye znaszamy y kassuiemy, Ich Mć Panowie Deputaci, Posłowie, et cujusvis tituli Urzędnicy, w przerzeczonych miastach własnemi kontraktami stancye (y to do nich nikogo nie przymuszaiąc) naymowali, gdyby zaś ktory z tychże Ich Mciow albo według kontraktu nie zapłacił, albo poczynionych szkod nie nadgrodził, tedy takowy w Ziemstwie lub w Grodzie tegoż Woiewodztwa, Powiatu lub Ziemi, praecisa appellatione sądzony, a za niedotrzymanie kontraktu sowitey zapłaty wskazem, za poczynione zaś szkody duplici refusione karany być ma, y exekucye tak iak za Trybunalskiemi dekretami przez każdy Urząd ad libitum użyty, expedyowany być maią. Względem zaś lokacyi chorągwi Trybunalskiey czasu Trybunału, dawne w tym ustanowienie potwierdzamy. A czasu Seymu Grodzieńskiego dla chorągwi Węgierskiey laski W. W. X. Lit. tak dla Officyerow, iako też gemeynow, stancye ex offixyo aby miasto Grodno na przedmieściu swoim naznaczało, mieć chcemy, waruiąc iednak tym miastom, aby pod tytułem żołnierzy nikt inny w tych domach ex officio wyznaczonych lokowany nie był. Klasztory utriusque ritus, ażeby in rigore praw y konstytucyi dawnieyszych zakazuiących po kamienicach y domach prywatnych, tudzież po klasztorach wszelkich szynkow, oraz wszelkich towarow przedawanych zabraniaiących, zachowali się, postanawiamy, y wszelkie na to otrzymane libertacye y przywileie kassuiemy, poenamque confiscationis tychże towarow y trunkow zakładamy; executionem vero hujus poenae, y moc zabierania takowych trunkow y towarow samymże miastom pozwalamy, y takowe konfiskaty praevia, justa, et reali taxatione na reparacyą tychże miast dysponuiemy. Tegoż duchowieństwa utriusque ritus