Strona:Volumina legum T. 7.djvu/076

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


dnych, ani iakichkolwiek datkow, y iakimkolwiek pretextem y wynalazkiem, ani sam przez siebie, ani przez subordynowane osoby, procz pensyi przez Rzeczpospolitą wyznaczoney, akceptować nie będę y nie zezwolę. Dla Officyalistow skarbowych dawaiących rachunki, z importancyi ogolnie y w szczegulności per specificum wszystkiey, ani faworem, ani nienawiścią uwodzić się nie będę, ale tylko według samey słuszności y rzetelności, radzić, sprawy decydować, y ten Urząd sprawować będę. Tak mi Panie Boże dopomoż y niewinna Męka Syna Iego. Po ktorym wykonanym iuramencie sessye swoie sub praesidentia W. Podskarbiego W. W. X. Lit. lub in casu ejus legatis impedimenti, primi in ordine designati Senatoris, lub też in absentia Senatorow wyznaczonych, Ur. Podskarbiego Nadwornego Litewskiego, a nareszcie w niebytności tegoż, wyższego Urzędem Kommissarza ex equestri ordine, nie uważaiąc na nieprzytomność iednego lub więcey, aby tylko pięć osob było z Prezyduiącym, intymować będą, iuryzdykcyą ufunduią, sądy obwołać każą, y codziennie, exceptis diebus festivis, z rana o godzinie osmey do iedynastey, z południa o godzinie wtorey do szostey zasiadać, y tak dwie kadencye w każdym roku po niedziel sześć trwać maiące, zacząwszy teraz, pierwszą die 2da Ianuarij w roku przyszłym 1765. Drugą 1ma Iulij w tymże roku pariter sześć niedziel non interrupte (chybaby spraw y rachunkow nie stało) reassumować y kontynuować będą. Do pisania zaś protokułow y trzymania archiwu Ekonomicznego, Urodz. Skarbnego W. X. L. iako iuż naznaczoną od Rzpltey pensyą maiącego, użyią. A Regenta Skarbowego osobę zdolną, na ten czas coram eodem Consilio Aeconomico przysiądz y dependować od Ur. Skarbnego Litewskiego maiącą, przybiorą y ustanowią. Ktorzy akta przyszłe y dawnieysze gdziekolwiek będące sprowadzą, y w zamku Grodzieńskim in archivo Æconomico iak nayporządniey oblokuią, y konserwować będą. Taż Kommissya o dochodach skarbowych y przymnożeniu onych sprawiedliwych, naradzać się y decydować będzie. Instruktarz nowy generalny nieuciemiężliwy, przeyrzawszy dawnieysze y teraźnieysze ustanowienia Podskarbich, ułożyć, a ułożony wydrukowawszy nietylko do wszystkich rozesłać komor, ale y do Grodow per oblatam podać ma, a Pisarzom wszystkich komor zaleci, aby kwity z wyrażeniem specifice quantitatis importowanego cła nie anonime, (iak przedtym bywało), każdemu płacącemu dawali, a to pod karą skarbową sądu swego. Miara, waga, łokcie etc. ażeby iednakowe po całey Prowincyi W. X. Lit. byly, taż Kommissya ustanowić starać się będzie. Trakty dla ludzi kupiectwem się bawiących dawnieyszemi prawami obostrzone, y gdzie potrzeba będzie, aby temi chodzili, pod konfiskacyą towarow, z opisaniem mostow, grobel, grobelnego, mostowego, zawadow y młynow do defluitacyi na rzekach portowych będących, przez wysłanych od siebie Rewizorow po Woiewodztwach y Powiatach ustanowią, y te ustanowienia, tak po komorach, iako też y do akt każdego Grodu per oblatam, dla wiadomości y uniknienia depaktacyi podać każą. Rzeki portowe prawem opisane y zgodne do defluitacyi, aby były navigabiles, exequendo o tym prawo, starać się maią, y na wyczyszczenie onych obmyślenie sposobu tey Kommissyi zlecamy. Officyalistow skarbowych zgodnych szlachtę y katolikow, według prawa przysięgłych postanowią, niesposobnych albo żle się sprawuiących, lub niepotrzebnych, czyli depaktuiących, albo funkcyi swoiey niepilnuiących oddalą, y przewinionych skarzą, ktorzy za każdą dyspozycyą Consilij Æconomici, kiedykolwiek potrzeba będzie, stawić się maią, sub abjudicatione et poenis arbitrarujs z tego Sądu super reum extendendis. Żołnierzy dla potrzeby skarbu y nieodwłoczney exekucyi super renitentes pro exigentia rei, non excedendo numerum stu żołnierzy z Officyerami, kosztem skarbowym ustanowi, ktorzy ad privatos usus używani być nie maią, ale iedynie od władzy Rady Skarbowey dla interessu skarbu dependować powinni: a ieżeliby więcey potrzeba było pro casu, Wielmożny Hetman Wielki Litewski dodać tenebitur, pensye pomiarkowane według słuszności y potrzeby ponaznacza, a niepotrzebne pokassuie. Regestra połroczney importancyi przez Pisarzow, Rewizorow cełł, y wszelkich in genere podatkow, z wyrażeniem porządnie każdego dnia, iakowy kupiec? zkąd? z iakim, y iak licznym towarem? in czyli extra Regnum przechodził, dokąd szedł, wiele zapłacił? ieżeli według instruktarza spisane, a przez Superintententow weryfikowane, rozstrząsną, y cokolwiek pokaże się pieniędzy, ultra expensas legales, one składać in archivo Æconomico w zamku Grodzieńskim za trzema kluczami, iednym Podskarbińskim, drugim delegowanych Senatorow, a trzecim delegowanych ex equestri ordine, y nie wydawać iedni bez drugich bez rezolucyi Seymowych, lub Senatus Consilij podług warunkow konst. 1717 nie maią. Ponieważ zaś administracye super vacantias Starostw, y rożnych Krolewszczyzn post decessum possessorum abusive dawane, żadney importancyi do skarbu nie przynosiły, y owszem wielkie krzywdy sukcessorom, dezolacye y inne praejudicia, oraz depaktacye dobrom czyniły; przeto zabiegaiąc in futurum his abusivus, waruiemy: aby odtąd post fata cujusvis posessoris circa vacantiam wszelkiey Krolewszczyzny, na ktorą jus communicativum, albo cessya nie zaszła, successores zmarłego possessora, czyli possessorki zostawali, nie dezoluiąc, ani nad zwyczay więcey intraty nie biorąc, aż do odebrania przez nowego possessora vigore przywileiu od Krola danego, a intratę wszelką ab actu caeptae vacantiae, ad actum obięcia oney przez nowego possessora, za uczynioną przed posłanym od skarbu Litewskiego kalkulacyą, do tegoż skarbu oddać punktualnie powinni, a za dezolacye lub depaktacye, ieźliby w dobrach pokazały się, odpowiedzieć maią carentia acti-