Strona:Volumina legum T. 7.djvu/051

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


bem do żupp Krolewskich opisanym zrewidować, o wszelkich dochodach lub uszczerbkach y ruinie, ieżeliby się pokazała, dostatecznie się wywiedzieć, tudzież prawa y przywileie iakie ktory w każdey z tych ekonomiy possessor ma, obaczyć, nic jednak nie approbuiąc ani kassuiąc, y o wszystkim Rzeczpospolitą na przyszłym Seymie Coronationis informować maią, nie czyniąc skarbowi wielkich expens, ani ubogich poddanym ciężkości.

Deputacya do rachunkow skarbu Koronnego.

Ponieważ przez teraźnieyszą Konfederacyą obligowany W. Podskarbi W. Kor. do oddania rachunkow, nie tak iak inni przed nim Podskarbiowie, one w czterech-kroć stu tysięcy złotych Polskich za każdy rok czynili, ale żeby się ad normam rachunkow WW. Moszyńskiego y Grabowskiego ad assem kalkulował; zaczym do odebrania od niego tych rachunkow, naznaczamy z Senatu: Przewielebnego Anton. Ostrowskiego Biskupa Kuiawsk. WW. Ignacego Twardowskiego Woiew. Kaliskiego, Tadeusza Ogińskiego Kasztellana Trock. Piotra Sapiehę Smoleńskiego, Stanisława Bernarda Gozdzkiego Podlask. Woiewodow, Rocha Zbiewskiego Kalisk. Ur. Anton. Morskiego Przemysk. Kasztelanow. Z Stanu Rycersk.., z Małey-Polski: UU. Xcia Stanisława Kostkę Czartoryskiego Łowczego, Franc. Rzewuskiego Pisarza Polnego Koronnych, Iana Kaietana Ilińskiego Starostę Żytomirsk., Alexandra Morskiego Chorążego Przemyskiego, Andrzeia Wąsowicza Podstolego Radomskiego, Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubelskiego. Z Wielkiey-Polski: UU. Karola Gomolińskiego Podkomorzego Łęczyckiego, Woyciecha Męcińskiego Wieluńskiego, Macieia Szymanowskiego Wyszogrodzkiego Starostow, Antoniego Kossowskiego Generała woyska Koronnego, Teodora Szydłowskiego Chorążego y Sędziego Grodzkiego Warszawskiego, Mikoła Taczanowskiego Łowczego Sieradzkiego, z W. X. Lit. UU. Antoniego Zabiełę Łowczego, Iozefa Sosnowskiego Pisarza Wielkiego W. X. Lit. Tadeusza Wawrzeckiego Stolnika Brasławskiego, Ierzego Laparskiego Podstolego Upitskiego, Michała Gorskiego Ciwuna Tędziagolskiego, Starostę Wiekszniańskiego, Gedeona Ieleńskiego Pisarza Dekretowego W. X. Lit. mieć chcąc, aby obaczywszy percepty wszystkie, dempta pensione stu dwudziestu tysięcy zł. Polsk., ktorą mu in recompensam ejus Ministerii na każdy rok naznaczamy, expensa wszystkie tak ordynaryjne na Officyalistow skarbowych, iako y extraordynaryine na potrzeby et pro commodo Rzpltey, tudzież mediantibus resultatis Senatus Consiliorum, y za assygnacyami Xcia IMci Prymasa w czasie tego Bez-Krolewia erogowane, przyięte były. Ażeby oraz ta kalkulacya w czasie Seymu teraźnieyszego dla wiadomości, co się w skarbie na potrzeby publiczne znayduie, y dla zakwitowania pro praeterito W. Podskarbiego W. K. zakończona była, nieodwłocznie oney expedyowanie IchMciom Deputowanym zalecamy. A ieżeliby się ta kalkulacya podczas Seymu teraźnieyszego skończyć nie mogła, IchMć Delegowani in eadem authoritate kończyć onę po Seymie maią. Z prowentow zaś dobr ekonomicznych stołowych y żupp solnych, tudzież skarbu Rzpltey za ostatni kwartał ad diem 1mam Iunii roku teraźnieyszego, nie interessuiąc się iuż od tego dnia sine Consilio Oeconomico do dalszych kwartałow, tenże W. Podskarbi W. K. kalkulacyą czynić na przyszłym Seymie Coronationis, a gdyby do tego na ten czas nie przyszło, tedy na Seymie następuiącym, kiedy cum Consilio Oeconomico z poźnieyszych skarbu proweniencyi rachować się ma, winien będzie; a iako Officya wszystkie Skarbowe, tuzdież w żuppach solnych, ekonomiach, y na komorach dla samego stanu szlacheckiego prawami są ostrzeżone, tak aby na nich dissidentes, cudzoziemcy, osoby plebejae conditionis, ani żydzi pod żadnym pretextem odtąd konserwowani nie byli, serio inhibemus, sub poena mille marcarum in foro competenti vindicanda.

Kwit W. Teodorowi Wesslowi Podskarbiemu W. Koronnemu.

Ponieważ W. Teodor Wessel Podskarbi W. Koronny od początku Urzędu swego, a prima die Ianuarii anni 1761mi przez lat trzy, to iest: pro annis: 1761, 1762, 1763 y kwartał ieden Ianuaryuszowy, to iest: a prima Ianuarii, ad ultimam Martii roku teraźnieyszego 1764, iako też za kwartał ieden Octobris anni 1760 post fata W. Karola Odrowąża Siedlnickiego Podskarbiego W. Koron. do skarbu importowany, odebranych prowentow z ceł Rzeczypospolitey y składow winnych, tudzież ze wszystkich ordynaryinych y extraordynaryinych dochodow, y prowentow do skarbu Rzeczypospolitey wchodzących, na Seymie teraźnieyszym ad mentem dispositionis Stanow zkonfederowanych, przed WW. Senatorami, et ex equestri ordine deputowanemi Posłami ad peragendum calculum delegowanemi, sufficientem perceptarum et expensarum legitimis documentis deduxit calculationem, y wyrachował się; więc za zgodą Stanow zkonfederowanych Rzeczypospolitey, z wyżey wyrażonych y dostatecznie uczynionych rachunkow, daiemy mu kwit generalny, y onego cum Officio, tudzież successores ejus od wszelkich impetycyi y zarzutow wiecznemi czasy uwalniamy.

Deputacya do rachunkow z sukcessorami Podskarbich zmarłych.

Ponieważ sukcessorowie zmarłych Podskarbich Wielkich Koronnych iedni od ktorych nie zupełnie są oddane rachunki, drudzy od ktorych za cały czas Podskarbstwa należy się kalkulacya, do tych czas iey nie uczynili, więc do odebrania tychże od nich rachunkow naznaczamy, z Senatu: Wielebnego IMci Xiędza Baiera Biskupa Chełmińskiego, Wielmożnych Ignacego Cetnera Bełzkiego, Konstantego Ludwika Platera Mścisławskiego, Pawła Mostowskiego Po-