Strona:Volumina legum T. 7.djvu/052

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


morskiego, Woiewodow. Iozefa Mielżyńskiego Poznańsk. Iozefa Hylzena Inflantskiego, Ur. Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego z Małey Polski: Urodzonych Stanisława Dembińskiego Krakowskiego, Antoniego Tymińskiego Sandomirskiego Podczaszych, Iana Goleiowskiego Trębowelskiego, Tomasza Dorożyńskiego Zwinogrodzkiego, Podstolich, Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowskiego, Iana Steckiego Starostę Stawiskiego. Z Wielkiey Polski: Urodzonych Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koron. Antoniego Glinkę Podkomorzego Łomżyń., Ignacego Korytowskiego Kaliskiego, Iana Kobierzyckiego Sieradzkiego, Fabiana Rościszewskiego Dobrzyńskiego Podstolich, Iozefa Suchorzewskiego Starostę Mieściskiego. Z. W. X. Lit. UU. Piotra Bohomolca Stolnika Witebskiego, Gedeona Ieleńskiego Pisarza Dekretowego W. X. L. Antoniego Łappę Starodubowskiego, Iana Suchodolskiego Mścisławskiego Horodniczych, Michała Morykoniego Pomuskiego, Iana Kazimierza Zyberka Rakańciskiego Starostow; ktorzy, ieżeliby ta kalkulacya na teraźnieyszym Seymie uczyniona być nie mogła, y po skończonym Seymie, umowiwszy między sobą czas, tychże sukcessorow tempestive przez innotescencye obwieściwszy, dawnieysze rachunki przed delegowanemi na Seymach z Senatu y z stanu rycerskiego expedyowane, praevio juramento, komportować nakażą, nowe zaś z tych prowentow, z ktorych dotąd kalkulacya nie była, z niemi uczynią, y iaka się u kogo z nich summa, oprocz sprawiedliwych in rem et commodum Reipublicae expens, została, takową cum provisione ab actu Seymu teraźnieyszego po cztery od sta rachuiąc, na Seymie Coronationis przyszłego Krola, mieć pogotowiu do oddania ad aerarium publicum zalecą, y Stanom Rzpltey relacyą uczynią. Daiemy zatym moc Ich Mciom Kommissarzom do expedyowania, dummodo quinque adsint, tych rachunkow maiącym, iż gdyby successores zmarłych Podskarbich stanąć ad avisationem simplicem nie chcieli, maią ich zapozwać na Kommissyą Ekonomiczną, a zapozwani sub poena peculatus stawić się, et mediante sententia Commissionis Oeconomicae, przed temiż Delegowanemi rachunki modo supra scripto oddać powinni będą.

Warunek dobr y intrat stołowych Krolewskich.

Ponieważ wszystkiemi Konfederacyami, a mianowicie ostatnią 1733 względem dobr Krolewskich: ne futurus Regnans egeat, wyrażono; przychylaiąc się zatym do tychże Konfederacyi, szczegulnie oraz na to wzgląd maiąc, żeśmy teraźnieyszą determinowali przyszłą Elekcyą Polaka. Zalecamy WW. Podskarbim utriusque gentis, et Consiliis Oeconomicis, ażeby w ekonomiach tak Koronnych iako też y Litewskich, tudzież Wielkorządach, żupach solnych, cłach, portorium Gdańskim, y innych wszelkich ekonomicznych prowentach mensae Regiae, całości tychże prowentow przestrzegali, y do siebie odbierali, dla zachowania onych przyszłemu Krolowi. Ieżeliby zaś przy teraźnieyszych expensach Interregni ex proventibus mensae Regiae co użyte bylo, tedy to przyszłemu Krolowi z skarbu Rzeczypospolitey ma być kompensowane, waruiemy. Stante zaś praesenti Interregno, ktobykolwiek w ekonomiach lub innych dobrach, lub prowentach skarbowych szkodę iaką uczynił, in foro competenti cum refusione damnorum odpowiedzieć ma.

Zamek Warszawski.

Chcąc, aby pro honore gentis Krol IMć przyszły mogł pro condigno z dworem swoim mieszkać w zamku tuteyszym, mocą ninieyszego Seymu postanawiamy, aby rozpoczęta fabryka tegoż zamku kontynuowana, y podług podanych abryssow, do należytey doskonałości przywiedziona była; także pokoie, ktore iuż dotąd są dokończone, ku wygodzie przyszłego Krola, obiciami y innemi rekwizytami przyozdobione były. Co wszystko iako sumptem skarbu Koronnego Rzeczypospolitey ma nastąpić, tak Wielmożnemu Podskarbiemu W. Koronnemu y iego następcom, tudzież Kommissyi Ekonomiczney po zaczęciu oney, praesenti lege cavemus, że wszelka expens ktorą ex aerario na tęż fabrykę, tudzież na przyozdobienie pokoiow, y na dalszą konserwacyą zamku łożyć będzie, w rachunkach publicznych in calculo przyięta mu być powinna. A że dla rozprzestrzenienia tegoż zamku, place Rowennowski, y Rafałowiczowski cum superficiebus, nazwane, stykaiące sie z murami zamkowemi, podług uznania architektow są potrzebne, więc praevia taxatione architekta, takowe place Wielmożny Podskarbi W. Koron: legitimis onychże haeredibus zapłaci, et ad circumferentiam zamku przyłączy.

Koronacya Krola.

Gdy nadpustoszałość zamku Krakowskiego, y inne ważne przyczyny, nie pozwalaią nam podług praw y starodawnym iść zwyczaiem względem Koronacyi przyszłego da Bog Pana w mieście Krakowie; przeto wziąwszy na wzor konstytucye roku 1638 y 1679 tęż Koronacyą tu w Warszawie naznaczamy, y Ich Mciow z ninieyszego Seymu ad revisionem archivi et clenodiorum Regni delegowanych obliguiemy, aby tak koronę Krolewską, iako y inne do aktu rzeczonego Coronationis potrzebne apparatus, z zamku Krakowskiego do tuteyszego na dzień pietnasty Sierpnia sprowadzili, a po Koronacyi nazad do zamku Krakowskiego odwieźli, y na zwyczaynym mieyscu złożyli.
Żeby zas tenże zamek Krakowski kilku wiekow Krolow naszych zamieszkanie, do dawnego przywrocony bydź mogł stanu, nakazuiemy skarbowi Koron. nieustanność rozpoczętey onego naprawy. Chcąc oraz nadgrodzić teyże okazyi Prowincyi Małopolskiey, in pactis conventis Nayiaśnieyszemu da Bog nam panu dołożyć nie omieszkamy, aby skoro tenże zamek y czas dozwoli sposobny,