Strona:Volumina legum T. 7.djvu/049

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


czerwonych złotych, y wtenczas currenti moneta dziesięć tysięcy złotych Polskich, na prowiantowanie Kamieńca Podolskiego, na erygowanie do tegoż Kamieńca Podolskiego wyprawioney pięćset piechoty, nadto w późnieyszym czasie pożyczył także czterdziestu piąciu tysięcy złotych Polskich, konstytucyami 1673 także 1676 opisane y assekurowane; a potym większą część tych summ Rzpltey ustąpił y darował, iako o tym wspomnione dostatecznie informuią konstytucye, summa tylko iedną pięćdziesiąt tysięcy złotych, drugą czterdzieści y pięć tysięcy złotych Polskich kontentuiąc się, a z nich, iako informuie konstytucya 1677 dwadzieścia y pięć tysięcy odebrał, et intervenientibus fatis iego, restans dotąd nie iest zapłacone; więc zachowuiąc w tym fidem publicam, zlecamy, aby te summy, iedna dwadzieścia y pięc tysięcy, druga czterdzieści y pięć tysięcy pożyczone, do zapłacenia resztuiące, ex proventibus Rzpltey z skarbu Koronnego, legitimis tegoż Wielebnego Biskupa Krakowskiego successoribus wypłacone były. Dług także Ur. niegdy Franciszka Wysockiego Cześnika Sochaczewskigo, constitutione anni 1726 assekurowany, a do tych czas zupełnie nie wypłacony, aby succesoribus tegoż Ur. Wysockiego był dopłacony, skarbowi Koronnemu authoritate Stanow Rzpltey zalecamy, salvis quietationibus przez skarb Koronny producendis.

Satysfakcya sukcessorom Ur. Ierzego Dziedoszyckiego Koniuszego Koronnego.

Pretensyą sukcessorow Ur. Ierzego Dziedoszyckiego Starosty Zydaczewskiego, inpost Koniuszego Koronnego, o niezapłaconą temuż summę ośm tysięcy talerow twardych, za odbytą ablegacyą extraordynaryiną do Cesarza IMci, do Rzpltey Weneckiey, do Oyca Swiętego od Nayiaśnieyszego Augusta Drugiego Krola Polskiego, ex resultato Senatus Consiliorum 1697 et 1698 wynikaiącą, do Kommissyi Ekonomiczney odsyłamy, ktora to kommissya, ieżeli skarb Koronny kwitow produkować nie będzie, tąż summę pomienionym sukcessorom ze skarbu Koronnego wypłacić nakaże.

Rekompensa Ur. Matczyńskiego.

Na instancyą UU. Posłow Ziemskich Ur. Ianowi Matczyńskiemu Chorążemu Pancernemu, interessa Rzpltey własnym kosztem u dworu Hana IMci Tatarskiego w roku 1762 sprawuiącemu, za fatygę onegoż y dokładnie staranie, summę dwanaście tysięcy złotych naznaczamy, ktorą skarb Koronny w roku teraźnieyszym nieodwłocznie wypłacić będzie powinien.

Żądanie sukcessorow Wołodyowskich.

Względem pretendowaney resztuiącey summy przez Senatus Consilium roku 1685 naznaczoney dla UU. Wołodyowskich, ażeby sukcessorowie tychże na Kommissyi Skarbowey dokumenta produkowali, ktore taż Kommissya roztrząsnąć ma, y ieżeli sprawiedliwa będzie, uspokoi.

Rekompensa sukcessorow Ur. niegdyś Stanisława Kożuchowskiego Cześnika Wieluńskiego.

Zachęcaiąc osoby talenta do usług publicznych maiące, podiętą pracę przez Ur. niegdyś Stanisława Kożuchowskiego Cześnika Wieluńskiego, ktory konstytucye Koronne y W. X. Lit. per alphabetum zebrał, y kosztem swoim wydrukował, a za to żadney rekompensy od Rzpltey nie odebrał, sukcessorom iego zawdzięczyć za rzecz sprawiedliwą uznaiemy, y z skarbu Koronnego dziesięć tysięcy złotych Polskich imże naznaczamy, ktore Kommissya Skarbowa za świadectwem przyszłego Wielmożnego Kanclerza Koronnego, iako originał tychże konstytucyi z podpisami Wielebnego, Wielmożnych z Senatu, y Urodzonych z Stanu Rycerskiego Deputatow z Seymu 1726 wyznaczonych, do Metryki Koronney iest oddany, y z prawami zkonfrontowany był, wypłacić będzie powinna.

Deklaracya Ur. Franciszkowi Rychterowi Burgrabiemu Krakowskiemu.

Wniesioną przez UU. Posłow Woiewodztwa Krakowskiego do Stanow zkonfederowanych instancyą, za Ur. Franciszkiem Rychterem Burgrabią zamku Krakowskiego, ktorego przodkowie znaczną maiący w Inflanciech substancyą, od niey przez zachowana Nayiasnieyszym Krolom Polskim y Rzpltey wierność w ten czas razem odpadli, kiedy Ziemia Inflantska od Korony odeszła, Krolowi IMci przyszłemu, na fundamencie konstytucyi, Inflantczykom nadgrodę za utracone dobra obiecuiących, do łaskawego względu insynuować będziemy.

Deputacya na rewizyą kleynotow et archivi w zamku Krakowskim.

O skarbie Rzpltey kleynotow et archivi w zamku Krakowskim złożonym, y konserwacyi iego podług inwentarzow przez Deputacyą z konstytucyi Seymu spisanych, aby upewnioną wiadomość mieć mogły Stany Rzpltey; przeto dla rewizyi z inwentarzami spisanemi y konfrontacyi, do tych IchMściow, ktorym straż y zamykanie tegoż skarbu dawnieysze y ostatnie prawa zostawiły, przy Wielmożnym Podskarbim W. Kor. y Wielmożnym Xiędzu Kustoszu Kor. iako do straży kleynotow y archivi tego Krolestwa zdawna należącym, deputuiemy; z Senatu: Wielebn. Andrzeia Baiera Bskupa Chełmińsk. WW. Alexandra Sapiehę Połockiego Het. Pol. W. X. Lit. Iozefa Podoskiego Płockiego Woiewodow, Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocławskiego, UU. Alexandra Romera Zawichost. Xawerego Kochanowskiego, Czechowskiego, Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego, Iana Rostworowskiego Zakroczymskiego, Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego z Małey-Polski. UU. Stanisława Małachowskiego Sandeckiego, Alexandra Ossolińskiego Drohickiego, Starostow, Antoniego Tymińskiego Podczaszego Sandomierskiego. Iozefa Wielopolskiego Staro-