Strona:Volumina legum T. 7.djvu/046

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


fundacyą Urodzonego Mikołaia Potockiego Woiewodztwa Bełzkiego szkoł z konwiktem y klasztoru WW. OO. Bazylianow Buczackich Prowincyi Litewskiey, z przyłączonemi jure haereditario do tey fundacyi dwoma wsiami Zieloną y Dźwinogrodem nazwanemi, przedtym do klucza Buczackiego należącemi, approbuiemy.

Ponowienie prawa względem szlachty rodowitey promocyi ad dignitates et Canonicatus in ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis.

Prawa wielokrotne o przyimowaniu do Kapituł Katedraln. ludzi tylko stanu szlacheckiego, oprocz pewnych osob pozwolonych stanowione, iako dotąd skutecznie y chwalebnie od Kapituł Katedralnych obserwowane, tak wiecznemi czasy w swoiey mocy, y surowości zachowane mieć chcemy.
Gdy zaś w Kapitule Katedralney Warmińskiey inaczey się dzieie, prawa Koronne roku 1550, 1607 a osobliwie 1669 praecise et specifice dla tey Kapituły Warmińskiey uchwalone (cudzoziemcow, y nie szlachtę Polską do katedry przyimuiąc) łamie, zaczym pomienione prawa reassumuiąc, tym surowiey, im z tey Kapituły Warmińskiey odtąd Deputaci na Trybunał Koronny Prowincyi Wielkopolskiey obierani będą, stanowiemy, ażeby cudzoziemcy indygenatu nie maiący, tudzież ignobiles (wyiąwszy czterech Doktorow Kanonikow natione Warmińczykow) zwyczaiem dla Kapituł Katedralnych przez prawa utwierdzonym przyimowani nie byli, ale tylko ludzie stanu szlacheckiego te osiągali, y osiadali, czego Wielebny Biskup Warmiński przestrzegać ma, w innych zaś punktach pomieniona konstytucya roku 1669 że skutek swoy brać y mieć powinna, deklaruiemy. Także co do Kollegiat w Koronie y W. X. Lit. prawa annorum 1496, 1505, 1607, 1633, 1669 aby ignobiles na Prelatury, y kononie przyimowani nie byli, zakazuiące, odnawiamy, y żeby in Collegiatis primae dignitates przynaymniey, solis nobilibus dawane były, mocą teraźnieyszey Konfederacyi waruiemy.

Inkorporacya probostwa Piotrkowskiego.

Probostwa Piotrkowskiego za przywileiem ś. p. Nayiaśnieyszego Augusta III Kapitule Gnieźnieńskiey in commodum Prezydentow, y Vice-Prezydentow Trybunalskich, inkorporacyą approbuiemy.

Ius Patronatus w Dąbiu.

Zawdzięczaiąc pobożną intencyą Urodzonego Celestyna Dunina Podczaszego Brzezińskiego, ktory w Dąbiu miasteczku Krolewskim w Woiewodztwie Łęczyckim leżącym proprio sumptu de nova radice kościoł wybudować chce, jus Patronatus tey plebanii Dąbskiey, gdy rzeczoną intencyą do skutku przywiedzie, iemuż y sukcessorom iego dziedzicom dobr Kupinna przyznaiemy y nadaiemy.

Compositio inter Status.

A że dyfferencye de rebus temporalibus politicis między Stanem duchownym y świeckim zachodzące, wielokrotnemi od roku 1573 konstytucyami w recess odkładane, Kommissyom wyznaczonym, y Deputatom w rowney osob duchownych y świeckich liczbie mianowanym, roku 1697, 1609, 1618, 1631 do zaspokoienia zlecone, dotąd (oprocz niektorych na Seymie roku 1635 umiarkowanych y opisanych okoliczności) zupełnie nie zakończone, owszem po tey roku 1635 y 1726 konstytucyi, y teraz wszczęte są, ktore gdy na Seymie ninieyszym Convocationis dla wielu wielkich y ważnych spraw Rzeczyposp. ułatwione być nie mogły, a do spokoyności wewnętrzney wiele należy, aby takowe między Stanami defferencye hamowane były, zaczym inter articulos pactorum conventorum to pomieścić, y u Nayiaśnieyszego przyszłego Krola wyiednać, starać się będziemy, ażeby Nayiaśnieyszy przyszły Krol Pan nasz Kommissyą na wzor pomienionych konstytucyi, osobliwie roku 1618 w rowney duchownych y świeckich Deputatow liczbie, na uznanie takowych dyfferencyi, dekretow, processow, sprzeczkow, wątpliwości, prawych kłotni dostatecznie żądań, y wszelkich zachodzących rożnic ułatwienie (in sequelam podobnych bez pozwolenia Stanow Kommissyi non trahendo) po szczęśliwey Koronacyi wydać, y w obecności za śrzodkuiącym oraz IMci Xiędza Nuncyusza Apostolskiego wdaniem się, wyznaczyć raczył, ktorey Kommissyi dzieło, na pierwszym po zakończeniu tey Kommissyi Seymie, utwierdzone być powinno.

Starostwo Kolskie.

Ponieważ konstytucya anni 1676 stanęła in approbationem expeditae conditionis w Starostwie Kolski, a ta się in suo originali w żadnych nie znayduie aktach, więc in reassumptionem wzwyż wspomnioney Kommissyi o reparacyach, Kommissarzow naznaczamy; z Senatu, Wielmożnych Ignacego Twardowskiego Woiewodę Kaliskiego, Iozefa Mielzińskiego Poznańskiego, Rocha Zbiiewskiego Kaliskiego Kasztelanow. Ex equestri ordine: Urodzonych Antoniego Kossowskiego Generała woysk Koronnych, Iana Skarbka Starostę Tuszyńskiego, Dyzmasa Trzebickiego Stolnika Inowrocławskiego, Rafała Wodzyńskiego Sędziego Przedeckiego, Mikołaia Boianowskiego, Kazimierza Raczyńskiego, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznańskiego, Iozefa Suchorzewskiego, Floryana Mielżyńskiego, Woyciecha Rydzyńskiego Stolnika Poznańskiego, Kaspra Rogalińskiego Starostę Nakielskiego, Stefana Zielonackiego, ktorzy to ad mentem oneyże, wszystko zważywszy decident, mocą zkonfederowanych Stanow stanowiemy. W granicach zaś Starostwa Kolskiego, ponieważ sprawa pendet w Assessoryi, przeto tam być powinna rozsądzona.