Strona:Volumina legum T. 7.djvu/045

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


zydencya Krolow z okazyi gęstych w rynkach y po ulicach domow drewnianych, często nieszczęściu od ognia podpada; przeto zabiegaiąc takowym przypadkom, mieć chcemy, aby w rynkach Starey y Nowey Warszawy pro publico commodo targow, place od domow drewnianych, klitek, iatek, wolne y niezabudowane były, salva designatione inszych na to placow; domostwa drewniane z kominami murowanemi, ktore są dobre w ulicach y na przedmieściach pryncypalnych, zostać maią; bez reparacyi iednak, y aby tylko w nich wodek, oleiow składu nie było. A gdzie blisko kościołow, pałacow, są drewniane budowy, a tych sąsiedzi dla publicznego bespieczeństwa od ognia, będą żądali zniesienia, tedy za taxą Sądu Marszałkowskiego z Urzędem Mieyskim, et praevia solutione superficierum przez żądaiących tego, zniesione być powinny, grunta iednak penes haeredes ich zostać maią, y z wolnością murowania na nich a Urzędy Starey y Nowey Warszawy ab Ex-officiis da Bog od Seymu Coronationis in futurum uwolnioney w sikawki, haki, y wszelkie porządki do gaszenia ognia opatrzyć się, y tegoż ognia przestrzegać obligowane są; czego Wielmożny Marszałek K. pod bytność Krolewską y podczas Seymow, w innym czasie Grod, sub rigore contra negligentes, doyrzeć tenebuntur.

Miasto Gdańsk.

Ledwie nie wszystkie Woiewodztwa Posłom swoim na teraźnieyszy Seym obranym y zgromadzonym włożyły w instrukcyą, y wyraziły swoie krzywdy od mieszczan Gdańskich zadawane, iako: że ciż Gdańszczanie nad osobami stanu szlacheckiego władzę y iuryzdykcyą sobie uzurpuiąc, onych do swego Magistratu albo Sędziow przypozywaią, y tenże Sąd, sądzić przypozwanych y exekwować waży się. Iako się niedawno stało z osobą Urodzonego Franciszka Wilczewskiego Chambelana y Aktualnego Deputata na Trybunał Koronny, w ktorego osobie tak prerogatywa szlachecka, iako y authoritas Deputata, tylą konstytucyami warowana, uszczerbek poniosła; a nietylko w mieście wspomnione wykroczenia popełniaią, ale też z miasta żołnierzy swych na dobra ziemskie posylaią, podatki Stanowi szlacheckiemu stanowią, y inne bezprawia y extorsye czynią. A co większa że ani konstytucyi, ani dekretow, ani kommissyi przeciwko nim stanowionych przyiąć, zachować, y wykonać zuchwale nie chcą. Takowe tedy występki, bezprawia, y krzywdy, aby daley nie rosły, o owszem aby poskromione, zganione, y skarane były, WW. y UU. Deputaci ad pacta conventa włożyć nie zamieszkaią, aby Nayiaśnieyszy przyszły Krol IMć raczył zaraz tę pospolitą sprawę wziąć przed się po szczęśliwey da Bog Koronacyi swoiey, y Kommissarzow wysłac ad inquirenda praemissa. Ktorzy prawa tegoż miasta przed sobą komportować rozkażą, ieżeli takowa moc y władza, iaką sobie Gdański Magistrat nad szlachtą, także w biciu, podwyższeniu, y redukowaniu monety, y innych exorbitancyach uzurpuie, w tychże prawach znayduie się, one roztrząsną, y dostatecznie opiszą. W punktach zaś uczynkowych należytą z ludzi godnych uczyniwszy indagacyą, inkwizycye wyprowadzą, skarg pokrzywdzonych, a osobliwie Urodzonego Wilczewskiego na ten czas Deputata, tudzież Urodzonego Tomasza Czapskiego Starosty Knyszyńskiego wysłuchaią y osądzą, porządek y regulament ustanowią na zawsze, et pro approbatione tego do Nayiaśnieyszego Pana odeślą.

Miasto Krakow.

Miasta Krakowa summy pieniężne na rożne praesidia y assygnacye wydane, w Trybunale Radomskim wylikwidowane, bonifikować temuż miastu constitutione 1710 deklarowane, satysfakcyą onychże do przyszłego Seymu odkładamy. A złotych Polskich 8000 in alleviationem pogłownego ze skarbu Koronnego annuatim płacić, juxta constitutionem 1736 naznaczone (poki wzwyż wyrażone summy erogowane, temuż miastu wypłacone nie będą) proroguiemy.

Miasto Lwow.

Miasta Lwowa pretensyą względem summy siedmdziesiąt dziewięć tysięcy sto ieden zł. Polsk. groszy szesnaście, pieniążkow dziewięć, konstytucyą roku 1677 przyznaną, tudzież innych długow konstytucyą 1678 w recess puszczonych, do Kommissyi Skarbowey na wylikwidowanie, y co się sprawiedliwego długu pokaże, na obmyślenie satysfakcyi odsyłamy, maiąc wzgląd na potrzeby publiczne miasta tego, ktore podług dyspozycyi w tym Kommissyi Skarbowey sprawić się ma.

Miasto Kamieniec y Okopy S. Troycy.

Aby fortece miasto Kamieniec antemurale Christianitatis, y Okopy S. Troycy w Podolu na pograniczu leżące, były w potrzebach swoich opatrzone, naznaczamy tantisper summę trzydziestu tysięcy złotych Polskich, ktora aby ze skarbu Koronnego nieodwłocznie była zapłacona, a dla Urodzonego Kommendanta fortecy Kamienieckiey, podług prawa szlachcica y possessyonata 6000 złotych Polskich, iako dawniey brał, ażeby Kommissya Woyskowa z largizyi corocznie wypłacała, zalecamy. A mieszczan Kamienieckich od wszelkiey aggrawacyi, według praw onymże służących, wolnemi y ubespieczonemi mieć chcemy.

Utwierdzenie Akademii w Koronie y W. X. Lit.

Akademie Krakowską, Zamoyską, Wileńską w swoich prawach, przywileiach, prerogatywach, ozdobach bez żadney od nikogo prepedycyi, utwierdzamy.

Szkoła w Buczaczu.

Ku pomnożeniu chwały Boskiey y przyczynieniu sposobow edukacyi szlacheckiey młodzi,