Strona:Volumina legum T. 7.djvu/044

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


spustoszeniu, mieć chcemy, że gdy dziedzic kamienicy iakiey długami tak obciążony będzie, iż one nie zdoła uspokoić, ta kamienica per plus offerentiam ma bydź przez miasto do przedania podana, naywięcey za nią płacący wieczystym iey staie się panem, a takowa przedaż przez trzy lata ciągnąć się ma.
Reassumuiąc przytym legem tychże miast stołecznych sumptuariam, vigore constitutionum 1617, 1628, aby mieszczanie (wyiąwszy Magistraty) szabel, szpad, y innych prawem zakazanych stroiow nie zażywali, sub gravi contra negligentes, względem dozoru tego, in ipsos Magistratus animadversione, in foro competenti evicenda, nakazuiemy.
Że też Ex-officia nie małą miastom przynoszą uciążliwość, a Exofficiantom niewygodę, y w naymach trudność; zaczym Starą y Nową Warszawę z ich przedmieściami, tudzież Krakow, Lwow, Lublin, Poznań, Piotrkow, Radom, Kalisz, Wschowę, Toruń, y inne wszystkie miasta, w ktorychby się rezydencya Krolewska, Seymy y Ziazdy publiczne, lub Trybunały, czyli też kommissye odprawowały, ab Ex-officiis dla dworu Krolewskiego, Senatorow, Posłow, Deputatow y Kommissarzow, oraz Sędziow Marszałkowskich, Ziemskich y Grodzkich, a podczas Interregnum Kapturowych, y innych ktorychkolwiek osob in perpetuum (wszelakie przeciwne znosząc konstytucye) mocą y powagą Seymu teraźnieyszego uwalniamy; zaczym aby Senatorowie, Posłowie, Deputaci, Kommissarze obrani, y ludzie Krolewscy stancye sobie naymowali, y płacili, possessores zaś od takowych stancyi swoich konduktorow aby nie depaktowali, forum w tych miastach, gdzie się Seymy odprawuią, w Sądach Marszałkowskich, a gdzie się Trybunały y kommissye sądzą, tam forum w Grodzie ad respondentum (servato foro civitatibus competenti in aliis causis) naznaczamy, w ktorych to Sądach tak Senatorowie iako y Posłowie, y Krolewscy ludzie sive alii contrahentes, respectu desolationis, et contractui non satisfactionis, possessorowie zaś respectu depactationis judicatum et executionem pati powinni. A ieżeliby się dali kondemnować, więc Urzędy Starościńskie, ktorym bona victi, tak ziemskie iako y mieyskie w tey tylko okoliczności subsunt, takowe kondemnaty do exekucyi, sub poena quingentarum marcarum przyprowadzać maią. Starostowie też sub eodem rigore fortem assistentiam dodawać powinni będą. A takowe stancye Senatorowie y Posłowie w niedziel cztery ab actu Seymiku Przedseymowego sobie upewniać y naymować maią; a ieżeliby possessor naiąć lub zgodzić się nie chciał, albo kontraktem niby z kim innym zawartym chciał się bronić, (a temu wiara nie była dana), tedy takowy pozwany assertionem suam in foro quo supra, juramento comprobare tenebitur. Na same tylko praesidia Trybunalskie, tudzież na chorągwie Marszałkowskie utriusque gentis, dla publicznego bespieczeństwa ustanowione, a podczas agituiących się Seymow przytomne (rownaiąc one w iednakowey Marszałkow dependencyi) na przedmieściach (Krakowską iednak y Senatorską ulicę w Warszawie, y tak duchowne, iako szlacheckie pałace, dworki, domy wyiąwszy) pro semper przez Urząd Mieyski wyznaczone być maią, ale się w nich Officyerowie, Unter-Officyerowie y gemeyni wraz z gospodarzami mieścić powinni, dla samych tylko Kommendantow pomienionych chorągwi Marszałkowskich, y prezydyow Trybunalskich, tudzież mieysca dla aresztantow y dla obwachu przez miasta czyli wyznaczone, czyli naymowane być maią. Gospodarze zaś wyżey wyrażone żołnierskie stancye ponoszący, allewiacyą w kontrybucyach publicznych y mieyskich, a sua jurisdictione mieć powinni. Cavetur przytym, aby WW. Marszałkowie utriusque gentis, sub pallio et praetextu pozwolonych dla ich chorągwi Ex-Officyow, ludzi swych, czyli też nadworney milicyi, albo przyiacielskich nie lokowali y nie mieścili: ninieyszego zaś Ex-Officiorum zniesienia exekucya po Seymie imminentis Coronationis zaczynać się powinna będzie.
Z tey przyczyny podczas Elekcyi, Wielmożni Marszałkowie oboyga narodow Poselske gospody Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom, tak Koronnym, iako y W. X. Lit. dla Posłow, ktorzy na Seym do głownego Koła wysłani będą, w mieście Warszawie y na przedmieściach, zwyczaynym sposobem, y podług opisu dawnieyszych Konfederacyi, wyznaczą y rozdadzą, dla czego wszelkie libertacye y serwitoraty na ten raz podnosiemy, wyiąwszy te tylko, ktore konstytucyami są od tego uwolnione ciężaru.
Miasta in fundis Terrestribus haereditarijs za przywileiami Nayiaśnieyszych Krolow, jure Theutonico albo Culmensi lokowane, aby w opisie tych wolności, ktore im jure originali locationis pozwolone są, na zawsze zostawały, władzą teraźnieyszey Konfederacyi postanawiamy.
Te też miasta Krolewskie, ktore do oddawania z dochodow swoich rachunkow przed swoim Starostą, albo Podstarostą, y przed temi, ktorych prawo wyznaczyło, są obligowane, aby te rachunki corocznie sub rigore legum ac poenis in Officio Castrensi vindicandis czynili oprocz tych miast, ktore podług osobliwego prawa przed swoimi Magistratami rachować się zwykły, obstringimus. A ktore miasta pachołkow dla obrony swoiey trzymać obowiązały się y powinny, aby temu zadosyć czyniły, nakazuiemy. Dawne prawa y przywileie wszystkie o mieszczanach dyssydentach, o kupcach cudzoziemskich, o niewwożeniu do Państw Rzeczypospolitey irritamentorum luxus, ponawiamy, aby w ścisłey były exekucyi, postanawiamy.
Urząd Urodzonych Podwoiewodzych aby w obrębie praw tak dawnieyszych, iako y na teraźnieyszym Seymie w tey mierze opisanych zachowywał się, ostrzegamy; wszelkie miastom przez nich uciążliwości, daniny, wymuszania, non obstantibus quibusvis decretis, abrogantur.
Gdy zaś miasta Nowa y Stara Warszawa re-