Strona:Volumina legum T. 7.djvu/040

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


podnieść, y z tychże dobr ustąpić starał się, a to sub confiscatione bonorum et summarum per medium delatori, per medium fisco cedendorum, et cedendarum. O co forum Trybunałow y regestr deductionis nobilitatis, tak w Koronie iako y w W. X. Lit. naznaczamy.

Reassumptio prawa o ludziach służących.

Ponieważ ludzie służący, osobliwie deterioris conditionis, że bywaią bez attestacyi przyimowani, częstokroć przez ucieczkę y inne złe akcye niedosłużywszy czasu, panow swoich zdradzaią y zawodzą, zaczym zapobiegaiąc tey rozwiozłości, wszystkie prawa o tym postanowione, osobliwie anni 1678 in toto reassumuiemy; z tym warunkiem, aby nikt służącego bez attestacyi pana swego nie przyimował, sub poena adaucta 1000 grzywien in Officio Castrensi, praecisa appellatione et diffugiis juris, irroganda.

Pozwolenie konserwacyi smolakow Ziemi Halickiey.

Ziemia Halicka przy pograniczu Wołoszczyzny y gor Węgierskich leżąca, a zatym naiazdom opryszkow y rozboiom hultaystwa tam się ukrywaiącego podlegaiąc, ażeby sobie dla ochrony własney y domowego bespieczeństwa, sposobem Ziemiom Przemyskiey y Sanockiey pozwolonym, sto smolakow na wieczność konserwować mogła, na żądanie Urodzonych Posłow teyże Ziemi pozwalamy, y na konserwacyą onych, podatku wolne ma obmyślenie.

O popowiczach.

Zapobiegaiąc zaś uniwersalnemu kraiow wszystkich Ruskich doświadczonemu niebespieczeństwu, z przyczyn, że w tychże kraiach mnoży się prożniakow sine sercitio et artificio zostaiących synow kapłańskich plebeiae conditionis popowiczow nazwanych, z ktorych gdyby ktory do lat pietnastu do nauk w szkołach, lub rzemiosła iakowego w miescie nie applikował się, alboli po skończonych naukach, lub w rzemieśle wyćwiczony tak do stanu duchownego non aspirans, iako też do cechow w mieście nie należąc, takowego subditatui własnych adjungimus kollatorow.

Xięstwo Inflantskie.

Desideria obywatelow Xięstwa Inflantskiego, tak względem odmiany kadencyi sądow w Assessoryi Koronney przez ordynacyą ostatnią w r. 1677 in mensibus Ianuario et Februario ustanowioney, iako też względem ponowienia praw stanowiących dobra lenne za dziedziczne, za sprawiedliwe uznawaiąc; kadencyą do sądzenia się w Sądach Zadwornych Assessorskich Koronnych na miesiące May y Czerwiec przenosiemy, y w tych miesiącach same spraw Xięstwa Inflantskiego sądzenie determinuiemy; oraz pacta Subjectionis et Unionis tegoż Xięstwa y przywiley Nayiaśnieyszego Zygmunta Augusta nadany we wszystkim approbuiąc, dobra wszystkie w Xięstwie Inflantskim, ktore kiedykolwiek in possessione szlachty zostawały y zostaią, y specialiter dobra Andzelmuyza, ieden tylko dym maiące, niesłusznie w dzierżawkę poczytane, w possessyi Ur. Iana Weysenhoffa Koniuszego Xięstwa Inflantskiego będące, (oprocz czterech Starostw, Lucyńskiego, Rzeczyckiego, Maryenhauskiego y Duneburskiego) za ziemskie, wieczne, dziedziczne uznaiemy. Tudzież ordynacye, iedne sub anno 1607 drugą 1677 co do alternaty preskrypcyi, y innych punktow reassumuiąc, wydanie przywileiow na Urzędy Inflantskie impossessionatis, a zwłaszcza obcym innych Woiewodztw y Powiatow obywatelom abroguiemy, y aby in posterum nie wychodziły, WW. Pieczętarzom oboyga narodow pilność mieć zalecamy. Także kościoł parochialny Dyneburski przy possessyi, tak folwarku Nidermuyzy, vigore konstytucyi 1679 y 1683 do Starostwa Dyneburskiego wydzielonego, iako też gruntow w pośrzod gruntow mieyskich miasta Dyneburka trzymanych, utwierdzamy.

Okazywanie Woiewodztw.

Prawa dawne o okazywaniach Stanu rycerskiego, Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom Koronnym służące reassumuiemy, y dawnym zwyczaiem w prawie przepisanym sine impositione w exekucyi iako nayskutecznieyszey mieć chcemy, na co sobie Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty lauda nowe postanowią, mieysca y porządek dawny reassumować będą, non obstantibus exceptionibus Woiewodztw Mazowieckich y Pruskich sub rigore in lege descripto.

Uchylenie Kommissyi Radomskiey.

Ponieważ dwie Kommissye, iednę Ekonomiczną skarbu Koronnego, drugą Woyskową dla woyska Koronnego, dla tym prędszey sprawiedliwości, y dobrego rządu, za powszechną zgodą skonfederowanych Stanow Rzeczypospolitey ustanowiliśmy, a zatym Trybunał Radomski z wyznaczeniem y elekcyą Kommissarzow na ten koniec postanowiony uchylamy, to ostrzegaiąc, aby wszelkie sprawy y interessa skarbu Koronnego, tudzież pogłownego y podymnego tyczące się na pomienioney Ekonomiczney Kommissyi, a zaś woyskowe także likwidacye na Kommissyi Woyskowey, według obszernieyszego obudwoch opisu, odtąd agitowały się, et more ac authoritate Kommissyi Radomskiey cum potestate cognitionis et resolutionis decretorum, sądzone były, nie inwolwuiac iednak spraw juris Regii et Terrestris ac Civilis, iako do innych iuryzdykcyi prawem opisanych należących, tudzież et intuitu laudorum Palatinatuum, także względem soli suchedniowey, czopowego, y szelężnego.

O mennicy y monecie.

Gdy widzimy iak ciężką iest kraiowi ruina narzut zagranicznych rozmaitych a fałszywych monet, ktorych wykorzenić bez własney narodowey nie możemy, przeto zlecamy tymze ustanowionym Radom Ekonomicznym oboyga na-