Strona:Volumina legum T. 7.djvu/039

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wnione, że wszystkie w czasie prawem wyznaczonym corocznie, taż sol suchedniowa niezawodnie dochodzić powinna, in ea, iako do tych czas odbierały quantitate. Y przywodząc ad executionem prawo w konstytucyi anni 1678 wyrażone, że Woiewodztwo Łęczyckie z składu Dobiegniowskiego corocznie soli Krakowskiey beczek tysiąc odbierać powinno, mocą teraźnieyszego Stanow Rzeczypospolitey postanowienia nienaruszenie observandum mieć chcemy. Woiewodztwa Poznańskie, Kaliskie, Brzeskie Kuiawskie, Inowrocławskie, y Ziemia Dobrzyńska, aby sol suchedniową onym według prawa z żupp Samborskich należacą, na składach prawem wyznaczonych punktualnie spuszczaną przez Żupnika Ruskiego, y tymże Woiewodztwom secundum quantitatem łanow wydawaną miewały, a od niey w płaceniu po grzywnie, to iest: po groszy Polskich 48 według prawa anni 1576 nienaruszenie zachowane były, przekazuiemy, y postanowienie sprawiedliwey według dawnego zwyczaiu beczek miary, Kommissarzom do żupp Krakowskich y Samborskich z teraźnieyszey Konfederacyi naznaczonym, zlecamy. Żeby zas częstym soli tak Krakowskiey iako y Samborskiey pretii podwyższaniem prawu anni 1532 przeciwnym, universum populum krzywdzącym y ubożącym na zawsze zabieżeć się mogło; mocą Stanow Rzeczypospolitey postanawiamy, żeby Kommissya Skarbowa z teraźnieyszey Stanow Rzeczypospolitey woli złożona y naznaczona, soli wszelkiey sprawiedliwą cenę postanowiła, y za iaką, na ktorym składzie, ma być rowno wszelkiey kondycyi ludziom przedawana, opisała. A super transgressorem takowego o soli suchedniowey postanowienia, y o przedawaniu wszelkiey soli opisania, poenam mille marcarum Polon. in omni foro, ad cujusvis instantiam vindicandam naznaczamy, y to pro perpetua lege mieć chcemy.

Defluitacya soli suchedniowey Woiewodztwa Sandomirskiego.

Ponieważ Powiat Radomski y Ziemia Stężycka odległe są żupp Bocheńskich, ktorym soli suchedniowey sprowadzenie iest przytrudne; przeto dogadzaiąc żądzom Powiatu y Ziemi, za usilną proźbą Posłow Wdztwa Sandomirskiego stanowiemy, aby Powiat Radomski w Kozienicach, Ziemia zaś Stężycka w Modrzycach sol suchedniową, płacąc od każdey beczki po złot. Pol. dwanaście y gr. 20 do skarbu Krolewskiego w nagrodę defluitacyi odbierały, nakazuiemy. Dystrybutorow soli w całym Woiewodztwie Sandomirskim obranmych ad praesens et in futurum znosiemy. Wydawanie soli suchedniowey na całe Woiewodztwo za assygnacyami z Grodow autentycznie wyiętemi, nie od beczki, ale od extraktu z lektą, korrektą, y pieczęcią po złotemu płacąc, in perpetuum mieć chcemy. Taryffy solne Woiewodztwa Sandomirskiego aby de novo ułożone były w każdym Powiecie na pierwszych Sądach po Koronacyi in praesentia Senatorow, Urzednikow, et Officii Castrensis, podług folwarkow taryffami, y tranzakcyami specyfikowanych w każdym Powiecie mieć chcemy, y nakazuiemy.

Sol suchedniowa Woiewodztwa Sieradzkiego.

Skłaniaiąc się do proźby UU. Posłow Woiewodztwa Sieradzkiego, y Ziemi Wieluńskiey, zlecamy, aby należąca sol suchedniowa, innych Woiewodztw, et praecipue Woiewodztwa Krakowskiego zwyczaiem, bałwanami, lub beczkami, na bałwan rachuiąc po beczek sześć, wydawana im była.

Sol Ziemie Wiskiey.

Sol suchedniowa na Ziemię Wiską dotąd była z żupy Praskiey wydawana znacznym sumptem w prowadzeniu ineyże londem. Dogadzaiąc zatym proźbie ziemianow Wiskich, pozwalamy dla większey snadności, aby sol suchedniowa na pomienioną Ziemię Wiską przynależącą, na żupę Piątnicką pod Łomżą wystawioną, przez skarb sprowadzona była. Za co każdy sol biorący od beczki po gr. Pol. ośmnaście (oprocz wyznaczonego quantum) za transport oney, skarbowi nadgradzaiąc, wypłacać tenebitur. A ieżeliby iakowym przypadkiem żupa Piątnicka ustała, więc teyże Ziemi do Praskiey żupy wrocić się wolno będzie.

Neofici.

Gdy się w całej Polszcze zagęścił rodzay neofitow, ktorzy z przyrodzoney biegłości y chciwości do prerogatyw szlacheckich, do possessyi Urzędow, y dobr ziemskich, z krzywdą rodowitey szlachty cisnąć się odważaią, a prawa Koronne żadney takowym ludziom nie wyznaczyły kondycyi, szczegulnie punkt ieden w statucie Litewskim w rozdziale dwunastym, artykule siodmym, paragrafie ostatnim oboiętnie napisany, za szlachtę neofitow deklarował poczytać, poźnieysze zaś prawa o nobilitacyach postanowione, nie inną drogą, tylko za konsensem Stanow Rzeczypospolitey na Seymach rekommendowanym y zasłużonym osobom do kleynotu szlachectwa Polskiego przychodzić wyznaczyły. Przeto zabiegaiąc, aby ten rodzay neofitow rodowitego szlachty Polskiey plemienia z czasem nie zaćmił, miec chcemy y postanawiamy, aby takowi neofici, lub od nich descendentes, ktorzyby się do mieyskiey kondycyi udać chcieli, y byli sposobnemi, tych wszystkich wolności iako y Szlachetni mieszczanie używali, a ktorzyby około roli pracować chcieli, aby czynsz z teyże roli y gruntu przyzwoity panom gruntu tego własnym płacili; a ieżeliby się ktory z neofitow, lub od nich pochodzący na Urzędzie iakowym przez niewiadomość kondycyi y urodzenia, sobie konferowanym znaydował, lub dobra iakowe dziedzictwem nabyte, czyli sposobem zastawnym posiadał, tedy zapozwany ad competens forum, ma podlegać teraźnieyszemu postanowieniu, dobra zaś od czasu ninieyszey ustawy do lat dwoch, szlachcie rodowitey zprzedać, a z dobr zastawnych summy