Strona:Volumina legum T. 7.djvu/038

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


drugiego Powiatu Starosta Sądowy; także po Chorążym pierwszego Powiatu, Chorąży drugiego Powiatu, et per consequens Urzędnicy według starszeństwa Powiatow zasiadali, y stalla swoie obserwowali.

Urzędy Powiatowe Wołyńskie.

Woiewodztwu Wołyńskiemu aby według trzech onego Powiatow Urzędy były przydane zwyczaiem innych Woiewodztw, y konferowane były obywatelom, w obrębie tegoż Woiewodztwa possessyą maiącym, ad pacta conventa futuro Regnanti rekomendować zlecamy, co temu Woiewodztwu nazawsze służyć ma.

Seymiki Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego, y Ziemi Halickiey.

Dogadzaiąc żądaniu Xięstw Zatorskiego y Oświecimskiego, Seymiki przed-Seymowe, ktore do tych czas tygodniem przed Seymikami Woiewodztwa Krakowskiego miewać zwykły, ażeby odtąd tego samego dnia, ktorego się w Proszowicach odprawuią, miewały, ustanawiamy. Toż samo ustanowienie ściąga się do Ziemi Halickiey, ktora edoem die et termino w Haliczu, iak Woiewodztwo Ruskie w Wiśni seymikować ma.

Dystynkcya Seymikow Generału Ruskiego.

Ponieważ obywatele Ziem Generału Ruskiego, to iest: Lwowskiey, Przemysławskiey, y Sanockiey, przytrudny y odległy (a osobliwie Ziemia Sanocka) maią przystęp, y przeiazd do mieysca sobie wyznaczonego miasteczka Wiśni Sądowey; więc za zgodą Stanow zkonfederowanych, odtąd każda Ziemia w swoim Grodowym mieście, iako to Ziemia Lwowska z Powiatem Zydaczewskim w Lwowie, Przemyska w Przemyślu, Sanocka w Sanoku Seymiki Deputackie y Gospodarskie odprawować będą. Wyiąwszy tylko Seymiki Poselskie, tudzież Relationum, y podczas Bez-Krolewia Ante-Konwokacyane, na ktore do Generału prawem opisanego, to iest do Wiśni Sądowey przerzeczone wszystkie trzy Ziemie z Powiatami zwyczaiem dawnym zieżdżać się powinny.

Pozwolenie obierania Deputata na Trybunał y Posła na Seym z Powiatu Zydaczewskiego.

Powiat zaś Zydaczewski iurysdykcyą Grodu y Urzędy maiący, a ziednoczenie z Ziemią Lwowską seymikuiąc, w obieraniu iednego tylko Deputata y dwoch Posłow, aby dla liczności w teyże Ziemi Lwoskiey y Powiecie Zydaczewskim urzednikow y ziemian, dla pomnożenia sprawiedliwości, z tąż Ziemią Lwowską dwoch Deputatow, a trzech Posłow obierali, też Stany zkonfederowane Rzeczypospolitey w powzsechney zgodzie stanowią. Przytym całego Generału laudum y dyspozycye, czyli to junctim, czyli w każdey Ziemi osobno dotąd nastąpione, mocą zkonfederowanych Stanow approbuiemy.

Pozwolenie trzeciego Deputata Woiewodztwu Podlaskiemu.

Ponieważ w Woiewodztwie Podlaskim trzy Ziemie, to iest: Drohicka, Mielnicka y Bielska z Powiatem Brańskim reperiuntur, z ktorego Woiewodztwa na Trybunał Koronny dwoch tylko Deputatow, to iest, z Ziemi Drohickiey corocznie ieden, a drugi przez dwuletnią Ziemi Mielnickiey z Ziemią Bielską alternatę obieranych, zasiadać zwykło, więc, za usilnym Urodzonych Posłow Podlaskich interessowaniem się, przydaiąc iednego Deputata Woiewodztwu Podlaskiemu, a znosząc alternatę Ziemi Mielnickiey, z Ziemią Bielską mocą Seymu teraźnieyszego postanawiamy, aby tak w Mielniku iako y w Brańsku corocznie Deputaci byli obierani, non praejudicando iednak prerogatywie Generału Ziemi Drohickiey.

Kommissya ad revisionem archivi Ziemi Ciechanowskiey.

Na proźbę y żądanie Posłow Ziemie Ciechanowskiey, kommissyą do Ciechanowa na rewizyą archivi Kancellaryi zdezolowanych ksiąg, na ktorych bespieczeństwo fortun szlacheckich zawisło naznaczamy, y za to Kommissarzow do teyże rewizyi actorum desolatorum UU. Woyciecha Kluszewskiego Cześnika Ciechanowskiego, Zygmunta Grabowskiego Podsędka, Tomasza Mchowieckiego Komornika Granicznego, Kazimierza Szydłowskiego Miecznikowicza Ciechanowskiego, Iana Gumowskiego Vice-Regenta, y Kazimierza Łazowskiego Burgrabich Grodzkich Ciechanowskich postanawiamy; ktorzy to Kommissarze unius aut duorum abseniia non obstante, captato tempore praevia avisatione UU. Starosty y Pisarza Ciechanowskich, do Kancellaryi Ciechanowskiey condescendendo, archivum całe zrewiduią, y zdezolowane księgi per substitutos intaminatae fidei przepisać każą, y cokolwiek pro securitate publica potrzebnego widzieć będą postanowią, y toż archivum w iakim na zawsze być powinno porządku, ktorego Ur. Starosta Ciechanowski mieysce wyznaczyć w zakmu y opatrzyć powinien, a Ur. Pisarz prowent z Kancellaryi maiący w należytey one trzymać konserwacyi, opiszą, y rygor super renitentes et negligentes Officiales postanowią. UU. zaś Kommissarzom lege praesenti naznaczonym, Ziemia rekompensę za ich pracę y fatygę, tudzież y tym ktorzyby acta zdezolowane, przepisywali y aktykowali, obmyśli, y na Seymiku Relationis, albo po nim pierwszym, sposob do rekompensy ułoży.

O soli suchedniowey.

Lubo wszystkie Woiewodztwa, Ziemie, y Powiaty Koronne ktorym sol suchedniowa należy, upewnione być powinny, że w tym dawno postanowionym prawom nikt przeczyć nie może; teraźnieyszym iednak za powszechną Stanow Rzeczypospolitey zgodą, postanowieniem mieć chcemy też Woiewodztwa, Ziemie y Powiaty upe-