Strona:Volumina legum T. 7.djvu/037

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


skiego o zbiegłych poddanych ad viciniorem Capitaneum pozywać rozkazała, tak po przeniesieniu dawniey iurysdykcyi Grodzkiey z Bracławia do Winnicy, pro securitate obywatelow tegoż Woiewodztwa, tęż obiaśniamy teraz konstytucyą takowym sposobem: aby odtąd Starostowie Grodowi, iako y obywatele owego Woiewodztwa, Ziemie lub Powiatu, gdzieby iuryzdykcya wakowała, w Grodzie tym, ktory będzie mieyscem naybliższy, w sprawach swoich odpowiadali, a to sub poenis de evocationibus sancitis.

Securitas bonorum et honorum.

Maiąc z powszechnego doświadczenia, że nietylko w czasie pokoiu, tym więcey w teraźnieyszym Bez-Krolewia stanie, zuchwałość ludzka spokoyność dobr szlacheckich y poczciwość dobrego urodzenia interturbare zwykła; przeto erassumuiąc dawne o tym prawa postanawiamy, aby takowy bądź to urodzeniem szlachcic, bądź inney kondycyi czlowiek na gwałtownym dobr naieździe poymany, praevio na pierwszym terminie scrutinio educento, coram Judicio Terrestri sive Officio Castrensi ad instantiam cujusvis przekonany, poena capitis et refusione damnorum był karany.
Decreto inter Generosos Joannem Saryusz de Romiszewice Stokowski ab una, et Josephum Kuciński parte ab altera emanato, in toto approbato, jak autem manifestationibus et quibusvis laestris actibus totaliter cassatis.

Securitas bonorum Naborowo, et Trębki terrestrium.

Ponieważ dobra Naborowa, Trębki, y inne cum attinentiis konstytucyą anni 1678 a fundatione Theologiae Varsaviensis są uwolnione, ktore że w roku przeszłym 1763 znowu podobnież są zaimplikowane, więc reassumuiąc tęż konstytucyą praesenti lege waruiemy, aby też dobra cum injuria naturalium successorum ullo titulo et praetextu onerowane y alienowane per modernam haeredissam nie były, salva ejusdem haeredissae possessione.

O oblatowaniu metryk szlacheckich w własnym Grodzie.

Gdy codzienna prawie uczy nas praktyka, iak w wielu mieyscach przez zaniedbanie wpisowania w xięgach parafialnych, upieszczony kleynot szlachectwa naszego niebespieczney podlega skazie, przeto zalecamy Ich Mciom XX. Biskupom iako loci ordinariis, aby wszystkim in genere w swoich Dyecezyach kapłanom curam animarum trzymaiącym, nullis exceptis przez process nakazali, corocznie zaraz po Nowym roku metryki baptisatorum swoich respective kościołow per oblatam ad acta proprii Districtus podawać, a Kancellarye Grodzkie od takowey oblaty żadney rekompensy pretendować nie powinny, sub poenis super contravenientes, in Officio competenti irrogandis.

Grod Łowicki.

Pomnażaiąc prerogatywy Prymacyalne, pozwalamy Xięciu Prymasowi y następcom iego, w Grodzie Łowickim z dawności to imię maiącym, tranzakcye wszelkie doczesne y wieczne w interessach Prymasow iakimkolwiek sposobem tyczących się, czynić y zapisywać, ktore tey wagi y trwałości, iakoby przed xięgami Ziemskiemi lub Grodzkiemi zeznane były mieć chcemy.

Ustanowienie liczby Sędziow Kapturowych.

Że do ucalenia internae tranquilitatis z praw obrębow nie wykraczaiąca sprawiedliwość, naywiększym iest dobra publicznego uszczęśliwieniem, a w okropnym Bez-Krolewia czasie w iuryzdykcyach Kapturowych nieumiarkowana liczba osob, na tychże sądach zasiadaiących częstokroć uciążliwości obywatelow bywa przyczyną, gdy nawet praktykowana po Woiewodztwach stu albo więcey Sędziow Kapturowych liczba, tak przez ustępy przedłużone, iako też nieprzyzwoite sacrario sprawiedliwości między Sędziami porożnienia cursum sprawiedliwości tamuie: przeto chcąc temu in futurum zapobiedz złemu, unanimi consensu Stanow zkonfederowanych po Woiewodztwach, Ziemiach, y Powiatach, gdzie się Sądy Kapturow agitować zwykły, numerum certum, to iest osob naywięcey 24 Sędziow Kapturowych nexui juris nie podległych obierać postanawiamy.

Ważność przywileiow.

Przywileie y konsensa od Krola IMci świeżo zmarłego, aby in suo robore et valore zostawały, mieć chcemy.

Senatorowie nieprzysięgli.

IchMość PP. Senatorowie, ktorzy odebrawszy przed śmiercią Krola IMci przywileie ieszcze nie przysięgli, na teraźnieyszym Seymie Stanow zkonfederowanych Rzeczypospolitey przysiądz maią.

Seymiki boni ordinis Wdztwa Sandomirskiego.

Poniewaz konstytucya teraźnieysza Trybunał Kommissyi Radomskiey y Kommissarzow zniosła, przeto Seymiki boni ordinis Woiewodztwa Sandomirskiego, iuż nie do obierania Kommissarzow na Kommissyą Radomską, ale do rozrządzenia dochodami Woiewodztwa przez Senatora zagaiaiącego z Senatorami przytomnemi, y z Urzędnikami po Seymikach skończonych Deputackich zachowane y utrzymane mieć chcemy. Nastąpioną zaś dyspozycyą w roku 1763 przez Urodzonych Marszałka y Kommissarzow potwierdzamy.

Obiaśnienie Urzędow Wdztwa Sandomirskiego.

Obiaśniaiąc konstytucye annorum 1726 et 1736 pozwalaiące Urzędy Powiatom Wiślickiemu, Pilznińskiemu, Radomskiemu, Ziemi Stężyckiey, Opoczyńskiemu; Chęcińskiemu; porządek Urzędnikow tychże Powiatow przychylaiąc się do konstytucyi 1611 taki mieć chcemy; aby po pierwszym Staroście Sądowym pierwszego Powiatu,