Strona:Volumina legum T. 7.djvu/036

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


na drugiey zaś kadencyi, ma się sądzić w Bielsku Powiat Płocki z Bielskim, w Płońsku Raciązki z Płońskim, a Sierpski sam zawsze.
Dogadzaiąc desideriis obywatelow Woiewodztwa Płockiego, iż odległość y przeprawy czynią trudność do Grodu Płockiego, więc postanawiamy susceptę w Ziemi Zawskrzyńskiey w mieście Szrzeńsku pod iuryzdykcyą Starosty Płockiego.

Urzędy Raciążkie.

Także na instancyą Posłow tegoż Woiewodztwa Płockiego, postanawiamy ad normam innych Woiewodztw w Powiecie Raciązkim Urzędnikow, począwszy od Chorążego, aż do Skarbnika, ktorzy to Urzędnicy mieć będą mieysce po Urzędnikach Ziemi Zawskrzyńskiey.

Ustawa Ziemstwa Radomskiego w Woiewodztwie Sandomirskim.

Że dla obszerności Woiewodztwa Sandomirskiego, sześć Powiatow y Ziemię Stężycką w sobie zamykaiącego, iedno Ziemstwo Sandomirskie zdawna prawem y zwyczaiem innych Woiewodztw ustanowione, ani kadencyom Roczkow swoich konstytucyą anni 1658 dla każdego Powiatu opisanym wystarczyć, ani obywatelom tamtym w czynieniu sprawiedliwości zupełnie dogodzić mogło, nawet do obrania kandydatow do pomienionych Urzędow Ziemskich dla wielości osob zdolnych y ku osiągnieniu dignitarstwa tego sposobnych przyiść im trudno, iako wakuiące dotąd od tylu lat świadczy Ziemstwo Sandomirskie; przeto uprzątaiąc te przeszkody, na usilne żądania Woiewodztwa tegoż, na tylu Seymach y teraz przez Posłow swoich, do zkonfederowanych Rzeczypospolitey Stanow wniesione, zostawiwszy Ziemstwo pierwsze Sandomirskie w swoiey władzy y powadze, wraz z kadencyami wspomnioną konstytucyą anni 1658 opiasnemi, co do Powiatow Sandomirskiego, Wiślickiego, y Pilźnickiego. Drugie Ziemstwo Radomskie, co do Powiatow Radomskiego, Opoczyńskiego, y Chęcińskiego, postanawiamy. Oraz kadencye Sądow pomienionych w każdym Powiecie po dwa tygodnie trwać maiących pro feria secunda, et quidem pierwszą w Radomiu post festum Conversionis S. Pauli Apostoli, drugą w Opocznie, post Dominicam Cantate, trzecią w Chęcinach post festum S. Martini Pontificis, corocznie y na zawsze naznaczamy. Mieysce zaś Seymiku Electionis Ziemstwa tego Radomskiego, w mieście Radomiu dla wyżey wyrażonych Powiatow, Ziemstwo to obierać sobie maiących, po szczęśliwey da Bog Koronacyi Nayiaśnieyszego przyszłego Krola IMci w niedziel cztery za wydaniem uniwersałow Wielmoż. Woiewody Sandomirskiego, lub następuiącego Senatora tegoż Woiewodztwa determinuiemy. A Ziemstwo to Radomskie ze wszystkiemi prerogatywami innym Ziemstwom służącemi in perpetuum mieć chcemy. Ziemstwo zaś Stężyckie circa suam antiquitatem et authoritatem, co do swoiey tylko Ziemi Stężyckiey konserwuiemy.

Alternata Sądow Grodzkich, Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego.

Lubo Grod Nowomieyski zdawna Nowy Korczyn rzeczony, sprawy dwoch Powiatow Wiślickiego y Pilźnińskiego dotąd pod iedną sądzić kadencyą, że iednak obywatele Powiatu Pilźnińskiego, to dla wielkich z gor, Wisły, Wisłoki y innych rzek wylewow, to dla odległości mieysca, tak na Sądy pomienione, iako y na inne termina, częstokroć do Nowego Misata doiachać nie mogli, a przez to nie małą szkodę y upadek w sprawach swoich ponosić musieli; więc dogadzaiąc tak sprawiedliwey potrzebie, aby iedna kadencya dla Powiatu Wiślickiego w Nowym Mieście, druga dla Powiatu Pilźnińskiego w Pilźnie, przez iedenże Grod Nowo-Mieyski alternatim sądzona była, non immiscendo spraw Powiatu Wiślickiego, do Pilźnińskiego, ani e converso, praesenti lege stanowiemy.
Do pilnowania zaś xiąg w Pilźnie będących y przyimowania manifestow, relacyi, plenipotencyi, oblat, zapisow, kompromissow, niemniey wydawanie extraktami assygnacyi na sol suchedniową rekwiruiącym, pozwalamy Powiatowi Pilźnickiemu, Urodzonego Kleczyńskiego Komornika Ziemskiego iuż poprzysiężonego stanowiemy. Zaś post fata, aut ascensum onego, ad suscipiendas relationes, manifestationes, plenipotentias y wyżey wyrażonych assygnacyi Powiat Pilźniński innego na Seymiku boni ordinis pluralitate obierać sobie będzie powinien.

Rospisy na kondescensyach.

A że się nie dawno rospisy po kondescensyach zagęściły, więc kosztom stron zabiegaiąc stanowiemy, iż ktoryby się Sędzia niesprawiedliwie rozpisał na kondescensyi, y iego sentencya w Trybunale była skassowana, takowy siedzeniem wieży przez niedziel dwie, et simplici vadio capiteneali, nie referuiąc się do strony, karany być powinien, strona zaś cujus favore uczyniony będzie rozpis, poenis contraventionis et refusioni litis expensarum mere juridicarum sine moderamine per partem comprobandarum, subjacebit.

Ostrzeżenie Kommissyi Granicznych w Podolu bez Senatora.

Ponieważ dla odległości kraiu Podolskiego zachodzą wielkie trudności w sprowadzeniu Senatora na Kommissye Graniczne, a przeto retardacya w rozgraniczeniu częstokroć bywa; zaczym dogadzaiąc desideriis tegoż Woiewodztwa, przykładem konstytucyi anni 1613 titulo: Rozgraniczenie, Woiewodztwu Bracławskiemu służącey, wszelkie Kommissye Graniczne w tymże Woiewodztwie Podolskim, etiam bez Senatora odprawiać na zawsze pozwalamy.

Obiaśnienie processu Woiewodztwa Bracławskiego.

Iako konstytucya anni 1581 Starostę Bracław-