Strona:Volumina legum T. 7.djvu/032

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Regestra Militarium, Officij, Cassandarum, y Konserwantni, nec non simplicium causarum omnis generis, znosiemy, tylko regestra Palatinalia, tak duchowne iako y świeckie, ktore w swoich kadencyach, tudzież fisci, podług osobliwey ułożoney ordynacyi, sądzone być maią, postanawiamy.
Regestr expulsionum, quorumvis Palatinatuum jeria quarta et quinta pod czas świeckich regestrow tylko, a takowy ordynaryiny każdego dnia hora sexta pomeridiana, brane być powinni.
Dekreta Trybunalskie na kadencyach Woiewodzkich w sprawach z wszystkich regestow podczas kadencyi każdego Wodztwa przypadaiących, Pisarze Ziemscy, w niebytności onych Podsędek lub Sędzia, a gdzieby Ziemstwo wakowało, tedy Pisarz Grodzki, a gdyby tego nie było, lub pod processem zostawał, tedy Sędzia lub Podstarości swego Woiewodztwa, Ziemi, czyli Powiatu, pisać będą. A gdzieby od tego Ziemstwa lub Grodu resolutio motionis przychodziła, tedy ow Pisarz Dekretowy, na ow czas na ustęp wyiść powinien, a piora żadnemu Deputatowi ustępować, lub arędować nie wolno będzie, ani Deputaci dekretow pisać, a to zapobiegaiąc opinioni corruptionis, nie będą mogli; iednakże według napisaney, y od Deputatow podpisaney sentencyi, tenże sam Pisarz dekret pisać będzie. A między Pisarzami dekretowemi Woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego, tudzież Woiewodztwa Ruskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, y Rawskiego, między Ziemiami alternata w pisaniu dekretow Trybunalskich zachowana być ma. A ci, ktorzy dekreta pisać będą, super secretum stubae przysięgę w Trybunale wykonaią.
Akta zaś wszystkich Woiewodztw Trybunalskie, w Lublinie Komornicy Lubelscy, a we Lwowie Regent Ziemski Lwowski, według zwyczaiu dotąd praktykowanego, konserwować, dekreta wydawać, Regenci zaś wpisy nie a raptularz, ale prosto do reiestru wpisywać, sine depactatione ad mentem constitutionis anni 1726 powinni będą: teraźnieyszy Regent Lwowski Ziemski, attentis meritis, conservatur. A Komornicy y Regenci Woiewodztw Kiiowskiego, Wołyńskiego, Bracławskiego y Czerniechowskiego, przy dawnych zwyczaiach praesenti Confoederatione są zachowani.
Regestra zaś dawnieysze w Trybunałach obudwoch Prowincyi, y w tychże regestrach wpisy znayduiące się, tolluntur et cassantur, ale wpisy in regestris competentibus na nowo czynione być maią. A Trybunały napotym, od przewołanych wpisow zawsze zaczynaiąc, sprawy przywoływać każą.
A wpisy tak maią być czynione w regestrach: Instigator et actor N. contra citatum N. in causa successionis vel exdicisionis, aut graniciali etc. wyrażaiąc specificie nomen et cognomen. Konnexye wszystkie nad opis korrektury roku 1726 ktora iako nayściśley zachowana być powinna, dotąd abusive przypuszczane, abrogantur. A ktoby abusive konnexye do wpisow wprowadzać ważył się, na takowym super parte, sive plenipotente, poneae personales et crumenales irrogari powinni.
A Trybunały żadnych Delegacyi y Poselstwa do nikogo wysyłać nie będą, oprocz do Krola IMci y Xiążęcia Prymasa. Do ułożenia zaś korektury, y uregulowania iak nayściśleyszego in majoribus et minoribus subsellijs sprawiedliwości y opisania prawa o sukcessyach, wyznaczamy Kommissarzow ex Senatu: Wielebnych IchMciow XX. Antoniego Ostrowskiego Kuiawskiego, Hieronima Szeptyckiego Płockiego, Biskupow. Z Małey-Polski: WW. Iana Wielopolskiego Sandomirskiego, Stanisława Bernarda Gozdzkiego Podlaskiego, Woiewodow. Urodzonych Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego, Iozefa Iaklińskiego Oświecimskiego Kasztelanow. Z Wielkiey-Polski: WW. Ignacego Twardowskiego Kaliskiego, Pawła Mostowskiego Pomorskiego Woiewodow. Iozefa Mielżyńskiego Poznańskiego, Ur. Iana Rostworowskiego Zakroczymskiego, Kasztelanow. Z Stanu Rycerskiego, Z Małey-Polski: Urodzonych Adama Chołoniewskiego Podkomorzego Bełzkiego, Andrzeia Swiecickiego, Opoczyńskiego, Iozefa Malickiego Sanockiego, Mikołaia Stadnickiego Podolskiego, Chorążych, Kazimierza Wykowskiego Czerwonogrodzkiego, Leona Swieykowskiego Winnickiego, Stolnikow, Gwidona Siedliskiego Podsędka Przemyskiego, Iana Goleiowskiego Trębowelskiego, Sebastyana Gawrońskiego Podstarostę Grodzkiego Latyczewskiego, Podstolich, Michała Leszczyńskiego Cześnika Sandomirskiego, Pisarza Grodzkiego Stężyckiego, Tomasza Dłuskiego Łowczego y Sędziego Grodzkiego Lubelskiego, Mikołaia Iunoszę Piaskowskiego Włodzimirskiego, Franciszka Kossowskiego Mielnickiego Woyskich, Antoniego Drohoiewskiego Przemyskiego, Iozefa Steckiego Kiiowskiego, Pisarza Grodzkiego Łuckiego, Kazimierza Lipińskiego Pisarza Grodzkiego Kamienieckiego, Kazimierza Choieckiego Łukowskiego, Podstarostę Grodzkiego Zydaczowskiego, Miecznikow, Iozefa Sierakowskiego Sędziego Grodzkiego Bieckiego, Kazimierza Skorupkę Sandomirskiego, Mikołaia Nieprzeckiego Lubelskiego, Pisarzow Grodzkich, Krzysztofa Rudnickiego Regenta Grodzk. Krak. Z Wielkiey-Polski, Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnego, Andrzeia Gostomskiego Miecznika Ziem Pruskich, Karola Gomolińskiego Łęczyckiego, Michała Karczewskiego Czerskiego, Podkomorzych, Teodora Szydłowskiego Chorążego y Sędziego Grodzk. Warszawskiego, Piwnickiego Chorążego Malborskiego, Franciszka Walknowskiego Kaliskiego, Wacława Przyłubskiego Brzeskiego Kuiawskiego, Iozefa Łuszczewskiego Sochaczewskiego, Sędziow Ziemskich, Iozefa Mikorskiego Cześnika Gostyńskiego, Kazimierza Tymowskiego Woyskiego Sieradz. Sędz. Grodz. Piotrkowsk. Macieia Gliszczyńskiego Kaliskiego, Iana Nepom. Gołębowskiego Sieradzk. Wiktoryna Karniewskiego Rożańskiego, Wawrzeńca Działowskiego Chełmińskiego, Pisarzow Ziemskich, Iezierskiego Pod-