Strona:Volumina legum T. 7.djvu/030

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


naście tysięcy na rok skarb Koronny, regułą dla skarbowych Kommissarzow opisaną, gdy iuż Radomskie upadaią expensa, wypłacać powinien będzie, a Kommissarz woyskowy dla odebrania przypadłey dla siebie kwartalney części, ma produkować na Kommissyi Skarbowey attestacyą z podpisem Prezydenta Kommissyi Woyskowey, ieżeli cały czas czteroniedzielny, czyli tylko in parte był przytomnym. Hetmanow zaś przy pensyi konstytucyą 1717 dla nich naznaczoney zostawuiemy, a summa na largicye tąż konstytucyą wyznaczona do dystrybuty Kommissyi Woyskowey, za rekomendacyą Hetmańską należeć ma.
Żeby zaś w sprawach, ktore w odległych od tey Kommissyi mieyscach trafiać się będą, na tak daleki przeiazd strony się nie expensowały, taż kommissya w każdey partyi woska Sędziego postanowić ma, ktoryby sprawy ex actoratu cujunscunque przeciw woyskowym wynikłe, salva appellatione a definitiva sententia do Kommissyi, rozsądzał, nie wdaiąc się w sprawy, ktoreby z aktoratu woyskowych przeciwko nie-woyskowym formowane były, gdyż takowe in foro dla pozwanego competenti, sądzone być powinny; gdyby zaś od Sędziego woyskowego dla enerwacyi strony appelacya niesłusznie założona była, strona appeluiąca duplici radio pro interesse partis injuriatae solvendo skarana być ma.
Posłannictwa wszelkie, ieżeli od Porty do samych Hetmanow expedyowane będą, nie inaczey, iak tylko pod czas tey kommissyi, ktora etiam poprzedzaiąc czas kadencyi, dla prędszego expedyowania y uniknienia wszelkich kosztow, złożona być ma, przyimiowane być powinny, y listy ieżeli pod czas Seymu przyidą, Krolowi y przytomney całey Rzeczypospolitey, a procz Seymu, Radzie przy Krolu będącey kommunikowane, y responsa na nie, podług zdania Rzeczypospolitey, albo Krola y Iemu przytomney Rady, z podpisem Hetmanow y Kommissarzow oddawane być maią, a zwyczayne na takich Posłannikow koszta Skarbowa Kommissya zastąpić powinna będzie.
Że zaś Rzplita iest ubespieczona od pogranicznych Potencyi w possessyach y granicach swoich, a do tego y czasu teraźnieuyszego krotkość nie pozwala, żeby zewszystkim y zupełnie stanowić liczbę y porządek woyska, więc przychylaiąc się do regulamentu ustanowionego roku 1717 mieć chcemy, żeby wszelkie regimenta, podług wyznaczonych porcyi, miały gemeynow, a towarzysz każdy swoy poczet.
Że zaś crescente saeculo crescunt et pretia rerum dla czego ustawiczne od woyska utrisque authoramenti zachodzą skargi, że ani towarzysz z pocztami swemi, ani Officerowie z gemeynami wyżywić się mogą, y być w stanie odprawowania służby Rzplitey, bez naprzykrzenia się obywatelom; zaczym Consilium Bellicum w czasie swoim porządnie ma podać regulament wystarczaiącey płacy, y ustanowionego porządku, a Kommissya Skarbowa wyznaczyć na to dochody obligowana będzie.
W obozach pod czas woyny wypowiedzianey Rzplitey, albo przez Rzpltą, woysko pod zupełną władzą tak kommendy, iako y Sądow Hetmańskich, dla karności tegoż woyska, zostawać ma.

Rozdzielenie Trybunałow Koronnych.

Chcąc przyczynić czasu, dla akceleracyi sprawiedliwości w Trybunałach obydwuch Prowincyi Koronnych, tudzież dla lepszey wygody Woiewodztw, na żądanie tychże, dla czynienia sobie zosobna w tychże Prowincyach sprawiedliwości, Trybunał Wielko-Polski od Mało-Polskiego rozdzielamy, y stanowiemy: aby Deputaci tak duchowni iako y świeccy Wielko-Polscy pod prezydencyą Deputata Arcy-Kapituły Gnieźnieńskiey, y Marszałka, ktorego sobie obiorą, zacząwszy podług prawa kadencyą od pierwszego Poniedziałku po S. Franciszku, do Kwietney Niedzieli w Piotrkowie: drugą kadencyą w pierwszym roku w Poznaniu, od pierwszego Poniedziałku po Przewodniey Niedzieli, do wigilii S. Tomasza Apostoła. W drugim zaś roku tę drugą kadencyą, od Poniedziałku po Przewodniey Niedzieli, aż do wigilii S. Tomasza Apostoła w Bydgoszczy, observata na zawsze alternata, sądzili, y tak corocznie kontynuowali. Sądzić się zaś będą w mieyscach wyżey wyrażonych te Woiewodztwa, to iest: w Piotrkowie, Woiewodztwo Sieradzkie, Ziemia Wieluńska, Woiewodztwa Łęczyckie, Płockie, Mazowieckie, Rawskie. W Poznaniu, Woiewodztwo Poznańskie, Ziemia Wschowska, Woiewodztwa Kaliskie, Brzeskie Kuiawskie, Inowrocławskie, Ziemia Dobrzyńska, Woiewodztwa Chełmińskie, Malborskie, Pomorskie. Także na drugiey z alternaty przypadaiącey kadencyi w Bydgoszczy, też same Woiewodztwa, co y w Poznaniu, sądzić się będą, ułożywszy sobie na pierwszey po teraźnieyszym postanowieniu Trybunału reassumpcyi w Piotrkowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy, regestrow Woiewodzkich ordynacyą, w ktorych mieyscach wszędzie regestr Arianismi ante omnes alias causas brany być powinien. Mało-Polscy zaś duchowni i świeccy pod Prezydentem z Arcy-Kapituły Lwowskiey, y obranym przez siebie Marszałkiem, w tymże samym, iak Wielkopolski Trybunał czasie, pierwszą kadencyą w Lublinie, zaczynaiąc feria 2 post festum S. Francisci Confessoris, do Kwietney Niedzieli, a we Lwowie, feria secuna post Dominicam Conductus Paschae, drugą kadencyą zaczynaiąc, do S. Tomasza corocznie odsądzali.
Gdy zaś przez rozdzielenie Trybunałow na Prowincye liczba Deputatow pomnieyszona zostanie, więc przychylaiąc się do konstytucyi dawnieyszych annorum 1598, 1611, 1613, 1631, 1673 et 1685 Woiewodztwom Krakowskiemu, Mazowieckiemu, Sieradzkiemu, y Ziemi Wieluńskiey, tudzież Wodztwom Kiiowskiemu, Płockiemu, Podlaskiemu, Kuiawskim, y Ziemi Chełm-