Strona:Volumina legum T. 7.djvu/029

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


skie, non in majori pretio, nie zabrał, na ten czas od płacenia pogłownego fundusz wolny być powinien, a domy y inne w mieście superficies żydowskie, za poprzedzaiącą przez Urząd Mieyski taxą, na spłacenie tego podatku obrocone być maią.
A że ryczałtowe pogłowne żydowskie constitutione a. 1717 postanowione teraz się znosi, a generalne od głowy postanawia się, zaczym ziazdy wszystkie, dyspartymenta, y inne omnis generis po miastach, miasteczkach y parafiach żydowskich impozycye, exakcye, y extorsye żydowskie dotąd praktykowane, od czasu wyżey wyrażonego secunda Ianuarij a. 1765 aby in subsequens, bądź iakimikolwiek pretextem wymyślane, albo uniwersałami Podskarbińskiemi czyli Woiewodzińskiemi nakazane nie były, na zawsze znowiemy i zakazuiemy, a to sub poena sześciu tysięcy grzywien, et sequestratione żydow sprzeciwiaiących się, na Kommissyi Ekonomiczney ad instantiam thesauri, seu injurati, decernenda.
Ze zaś długi generalne żydowskie czyli w generalności wszystkich, czyli Woiewodzkich kahałow tyczące się, maią być dawniey przez Starszych Ziemskich zaciągnione, zaczym wszyscy starsi niezawodnie powinni ziechać na kwartalną kadencyą Kommissyi Skarbowey w Lutym a. 1765 odprawiać się maiącą, z wszelkiemi papierami, skryptami y regestrami długi pozaciągane pokazuiącemi, dla informowania, roztrząśnienia y przez przysięgi nawet, gdzie będzie potrzeba, rezolwowania y obmyślania sposobow, do uspokoienia onych przez żydow nastąpić mianego.

Kommissya woyskowa.

Iak wiele zawisło na własnym woysku oyczyznie naszey, tak ieszcze więcey na dobrym tegoż woyska rozporządzeniu. Przeto władze sądow y ordynansow Hetmańskich rozwioźle tłumaczoną y rozciąganą, prawa nawet wyraźnego y przysięgi miarę przestępuiącą, y abusive używaną, teraźnieyszą ustawą opisuiemy. A tak, naśladuiąc chwalebny zwyczay Przodkow naszych, ktorzy ad consilia Hetmanom ex Senatu et equestri ordine przydawać zwykli byli, dla sprawiedliwey likwidacyi woyska, utrzymania disciplinae militaris, rozsądzenia spraw o zaległe płace woyskowe, y krzywdy wszelkie, ktoreby się od woyskowych na lezach, w przechodach, lub exakcyach komużkolwiek działy, albo w tychże samych woyskowey służby okazyach, lub pod bokiem teraźnieyszey kommissyi między woyskowym, a woyskowym iednym, czyli więcey trafiły, albo z nieposłuszeństwa ordynansom kommissyi wynikały, żadnych innych pod żadnym pretextem nie pociągaiąc, raz na zawzse Consilium Bellicum, czyli Kommissyą woyskową tu w Warszawie agitować się maiącą, pod prezydencyą WW. Hetmana W. a w niebytności, tedy Polnego, Koronnych, a nareszcie w niebytności Hetmanow, sub praesidentia pierwszego ex ordine Senatora ustanawiamy.
Do ktorych, ex ordine Senatorio osob cztery naznaczamy, to iest: Wielmożnych Augusta Alexandra Xiążęcia Czartoryskiego Ruskiego, Regimentarza Generalnego woyska Koronnego, Iozefa Podoskiego Płockiego Woiewodow; Rocha Zbiiewskiego Kaliskiego, Ur. Antoniego Morskiego Przemyskiego, Kasztelanow. Z stanu rycerskiego, Ur. Kazimierza Poniatowskiego Podkomorzego, Hieronima Wielopolskiego Koniuszego, Koronnych, Woyciecha Męcińskiego Wieluńskiego, Xawerego Branickiego Halickiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego, Starostow, Alexandra Mączyńskiego Sieradzkiego, Szymona Dzierzbickiego Łęczyckiego Chorążych, Woyciecha Rydzyńskiego Poznańskiego, Michała Bukowskiego Sanockiego, Stolnikow, Iana Skarbka Tuszyńskiego, Ignacego Potockiego Gliniańskiego, Franciszka Głogowskiego Krzywińskiego, Starostow. Ktorzy to WW. y Urodz. Kommissarze, co do woyska na mieysce Trybunału Radomskiego ustanowieni, wykonawszy przysięgę przed aktami Ziemskiemi, lub Grodzkiemi Warszawskiemi, na pierwszym terminie po Koronacyi Krolewskiey, Kommissyi Skarbowey wyznaczonym, tą rotą:
Ia N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Troycy S. Iedynemu: iako przy likwidacyi woyska, bez żadnego na czyiążkolwiek chorągiew albo regiment względu, aby każdy się likwiduiący rotą zwyczayną wyraźnie przysięgał, dozierać będę. Ordynansow na zemstę, lub czyie uciemiężenie, albo znużenie żołnierza przez niepotrzebną lokacyi odmianę, podpisować nie będę, owszem, aby się przysiędze Hetmańskiey we wszystkim dosyć działo, przestrzegać będę; spraw wszelkich innych, oprocz władzy moiey wydzielonych, przywłaszczać sobie nie będę; spraw wszelkich innych, oprocz władzy moiey wydzielonych, przywłaszczać sobie nie będę, w tych zaś, ktore do moiey iuryzdykcyi przychodzić będą, podług prawa y sprawiedliwości, datku żadnego ani obietnicy nie przyimuiąc, ani żadnemi względy lub boiaźnią się nie uwodząc, sentencye podług praw y artykułow woyskowych dawać, y wszystkie zdania moie ku iedynemu dobru Rzeczypospol., a nie własney lub czyiey prywacie, obracać będe, tak mi Panie Boże dopomoż, y niewinna Męka Chrystusa Pana.
Po ktorey wykonaney przysiędze, taż kommissya iuryzdykcyą swoię zacznie y ufunduie. Pisarza y Regenta dla porządnego akt trzymania przysięgłych ustanowi. Pozwy zaś y ordynanse pod imieniem Hetmańskim z Kancellaryi Kommissyiney, podług zdania kommissyi, wydawane będą. Taż kommissya w Warszawie zasiadać maiąca cztero-niedzielne kadencye, rezolwowanie paritatis votorum, gdyby się trafić miała, na mieysce zmarłego Kommissarza woyskowego przyimowanie innego, y liczbę osob do kompletu rekwirowaną, podług opisu Kommissyi Skarbowey, zachować ma. Ktorym to WW. y Urodzonym Kommissarzom każdemu po dwa-