Strona:Volumina legum T. 7.djvu/028

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Sochaczewskiego, Do Woiewodz. Chełmińskiego. Ur....... Dzierzgowskiego, Pawła Przeradowskiego. Do Woiewodz. Malborskiego. Ur. Rocha Płacheckiego, Vice-Regenta Skarszewsk. Leona Butlera. Do Woiew. Pomorskiego. Ur. ......Owidzkiego Regenta Skarszewskiego, Franciszka Rembielińskiego.
Ktorzy na dzień wyżey wyrażony, drugi miesiąca Stycznia, w roku następuiącym 1765 do Kancellaryi Grodzkiey pryncypalney swego Woiewodztwa, albo Ziemi y Powiatu, tam gdzie są wyznaczeni ziechawszy, y przed temiż aktami, a gdzieby Grod wakował, przed bliższemi, w przytomności szlachty na ten czas znayduiącey się nayprzod iurament in eam rotham:
Ia N. przysięgam etc. etc. iako przysiąg, tak katolikow, iako y żydow, Rewizorow, wiernie y z pilnością słuchać, regestra od tychże wypisane y podpisane odebrać, y z odebranych taryffę pogłownego żydowskiego w naznaczonych mieyscach, przyłączaiąc do miasta każdego parafie żydowskie tam należące, układać będę. Tęż taryffę iako naypilniey wypiszę, iednę z nich do aktow tuteyszych per oblatam podam, drugą takowąż niezawodnie do rąk Pisarza Skarbowego na naybliższey komorze będącego z regestrami Rewizorskiemi odeszlę, a to wszystko czyniąc żadnym faworem, ani boiaźnią, datkiem lub obietnicą nie uwiodę się, ale szczegulnie naznaczoną mi od Stanow Rzeczyposp. pensyą kontentować się będę, y włożony na mnie obowiązek Kommissarski wiernie y sumiennie wypełnię. Tak mi Boże dopomoż y niewinna męka Syna Iego: wykonawszy, iuyzdykcyą swoią ufundowawszy, Rewizorom szlachcie y żydom regestra, rewizye żydowskich y Karaimskich głow przez nich podpisane produkować, produkowane skorrygować, y każdy kahał osobno z żydowską parafią co do głow zasummowawszy, przysięgę nayprzod od katolikow szlachty, a potym od żydow super realem cinscriptionem regestrorum, sposobem wyżey opisanym, sprawiedliwie odbierać, a z takowych wszystkich regestrow rękami Rewizorow podpisanych, y zaprzysiężonych, taryffę pogłownego zydowskiego y Karaimskiego, Woiewodztwa Ziem, czyli Powiatow zleconych, z wyrażeniem każdego miasta y miasteczka z parafiami iako nayporządniey ułożyć y wypiasć, zasummować, rękami własnemi podpisać, y iednę z nich do aktow tychże per oblatam podać, drugą takowąż, tudzież rewizye wszystkie od Rewizorow z podpisami ich odebrane, y przez siebie podpisane, do naybliższey komory na ręce Pisarza Skarbowego za rewersem odesłać będą powinni, co intra spatium niedziel naywięcey ośmiu subsequi ma; przy odebraniu ktorey taryffy skarb Koronny ma każdemu Kommissarzowi po tysiącu złotych za kwitem ręcznym nieodwłocznie zapłacić.
Gdyby zaś ktorzy z naznaczonych Kommissarzow od tey funkcyi wymawiali się, tedy nie dłuższy będą mieli czas, iak tylko ad ultioms Octobris roku teraźnieyszego, w ktorym czasie, uczyniwszy manifest wprzod Grodowy, maią pisać, y manifest swoy posłać do Kommissyi Ekonomiczney, ktora na mieysce wymawiaiących się ma innych substituere; a tak substituti, iako y teraz naznaczeni Kommissarze, włożonemu obowiązkowi zadosyć uczynić powinni, in casu zaś niewypełnienia praemissorum, maią carere activa voce et insuper zapozwani ad instantiam Instigatoris Regni na tęż Kommissyą Ekonomiczną (gdzie tylko sola et vera infirmitate, juramento corporali comprobanda, excusari mogą) pro negligentia siedzeniem wieży przez niedziel cztery, y zapłaceniem dwoch tysięcy grzywien maią być skarani. A taż Kommissya Ekonomiczna ma zaraz po upadłym terminie, (lub też gdyby hoc interstitio czasu miał ktory Kommissarz z wyznaczonym umrzeć) ad primam et certam notitiam, innego Kommissarza substituere moc mieć będzie.
A gdzieby casu aliquo ta Kommissya do Woiewodztw, Ziem y Powiatow na ułożenie taryff naznaczona w czasie wyznaczonym skutku wziąść nie mogła, tedy Kommissya Ekonomiczna sposoby ad effectuandum potrzebne, rezolwuiąc omnes intervenientes casus obmyślić, y ad executionem przywieść powinna, a takowa taryffa generalna ze wszystkich Woiewodztw, Ziem y Powiatow uformowana do lat piąciu trwać będzie powinna; według ktorey płacenie tego podatku pogłownego, takowym sposobem być ma, to iest: arendarze żydzi i karaimi parafialni po wsiach mieszkaiący, sami do swych kahałow gdzie należą, a kahały de proprio (choćby też ktorego roku nie w zupełney liczbie głow zlustrowanych były) do skarbu Koron. y komory w tym Woiewodztwie, w ktorym się znayduią, z ułożenia Kommissyi Skarbowey, a nie panowie za nich, dwiema ratami, Marcową y Septembrową, zaczynaiąc a die 1 Ianuarij roku przyszłego 1765 punktualnie za kwitami Pisarzow komor, bez brania kwitowego y groszowego, pod exekucyą skarbową lub woyskową, za wydaniem delaty dla woyska, oddawać powinni. Po ktorym czasie nowa rewizya y taryffa przez Lustratorow, ktorych wcześnie Kommissya Skarbowa naznaczy, nastąpić ma. Ieżeliby zaś fałszywa rewizya albo taryffa ktorych dobr nastąpiła, tedy na poprawienie oney, gdzie będzie potrzeba, inszych Kommissarzow klub Rewizorow, przez ktorychby się co devium być pokazało, tanquam damnificatores skarbu publicznego przykładnie ukarać ma.
Gdyby zaś wszyscy co do iednego żydzi y Karaimi z ktorego miasta wyiść, albo wymrzeć mieli, tedy w takowym przypadku, za poprzysiężeniem przez pana lub dyspozytora owego miasta na Kommissyi Ekonomiczney, że ci żydzi nie z przyczyny dworskiey, ale własney swoiey zuchwałości y swawoli z miasta wyszli, czyli in casu morticinii wymarli, a pan maiątkow ich, procz za długi albo swoie, albo kredytor-