Strona:Volumina legum T. 7.djvu/020

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


czami, iednym Podskarbińskim, drugim delegowanych Senatorow, a trzecim delegowanych ex equestri ordine, y nic nie wydawać iedni bez drugich, bez rezolucyi Seymowey, lub Senatus Consilij, podług warunkow konstytucyi 1717 nie maią.
Skargi o depaktacye kupcow, zwracania z traktow, y wzaiemne do kupcow będące, y ktorekolwiek tylko sprawy y krzywdy skarbowych interessow tyczące się, a oraz z przyczyny commerciorum, z iakiemikolwiek osobami, bądź duchownemi, bądź świeckiemi, czyli szlacheckiemi, czyli inszey kondycyi zachodzące, według porządku wpisow w reiestr każdemu rekwiruiącemu wpisanych, za poprzedzaiącemi iednak pozwami, sub sigillo thesauri Regni et titulo Consilij Œconomici, alias commissionis: nos Commissarij Consilij Œconomici thesauri Regni a Republica designati: wydawać mianemi, a w własnym Grodzie, gdzie dobra pozwanego szlachcica, Starosty, lub duchownego leżą, kupca zaś in actis civitatensibus, gdzie iego iest mieszkanie, na niedziel cztery zeznanemi, decydować, kalkulacye y weryfikacye expedyować, kondescencyą Judiciorum Terrestrium, aut Officiorum Castrensium, more commissionis Radomiensis, pro necessitate et exigentia negotiorum, naznaczać, inkwizycyi y przysiąg gdzie potrzeba słuchać, y karę super delinquentibus, nemine excepto, wskazać, y satysfakcyą, komu od kogo iakowa będzie należała, nieodwłocznie dla prędkiey sprawiedliwości handluiących nakazać, praevia iednak za pierwszym dekretem lub kondemnatą, etiam in contumatiam, uti in causis fisci moram non patientibus otrzymaną, per Officium competens adhibito adminiculo skarbu, subsequenda finali executione, seu potius bonorum aut proventuum jure victi traditione, usque ad realem satisfactionem. Pro poenis zaś solis personalibus spirituales personas, ad jurisdictionem spiritualem, a zakonnikow ad Superiores odsyłać maią.
Także maią zapozwać ad instantiam Instigatoris Regni, ktory tey kommisyi assystować ma, cum voto tylko informativo, wszystkich pretenduiących cełł wodnych y lądowych, pro reproductione jurium, ktorzy zapozwani kiedy pokażą należyte prawa, cła swoie ewinkuiące, ta kommissya in bonificationem onych, gdzie do Krolewszczyzn y Urzędow były nadane, takową kwotę ze skarbu płacić ostrzeże usque ad fata possessoris, aut abscessum juris, iakową teraz non abusive bierze, praevia investigatione dowiedzioną. A za cła do dobr dziedzicznych należące, dwudziestoletni prowent ze skarbu Rzpltey legitimo competitori, praevia, ktorych summ należeć będzie, secura providenta locatione, spłaca, a te cła na zawsze zniosą.
Za nadane zaś od Krolow y Xiążąt na fundacye duchownych, praevia investigatione, wiele sprawiedliwie teraz czynią, taż kommissya skarbu Kor. cum notitia jurisdictionis spiritualis, raz na zawsze kontrakt uczyni, y wynikaiącą summę annuatium punktualnie wypłacać będzie, a cło zas skassuie in perpetuum.
Ieżeliby prawa żadnego, albo wątpliwe y nienależyte na cła per abusum praktykowane ktorzy pokazali, takowe cła cum praetextuosis juribus uchylą, y skassuią, y więcey brać zakażą, sub refusione in post branych, et duorum milium marcarum przez tęż kommissyą irroganda.
Wszystkie zaś negotia y desideria skarbowe, nullis exceptis, nawet stanowienie Officyalistow Skarbowych, lub odmienienie y skassowanie, pluralitate votorum Consilii Œconomici decydowane y rezolwowane być powinny, y gdzie conformis decisio wszystkich nastąpi, takowe w protokuł wpisane wszyscy podpisać maią. A gdzie rożność zdania zaydzie, tedy każdy wpisane swoie własne w protokole podpisze, dla explikacyi napotym sensus sui Rzpltey. Pluralitas iednak concludet, z dozwoleniem do trzech razy wotowania od sprawy nie odchodząc. A gdyby na ten czas paritas votorum nastąpiła, tedy Prezyduiący powtorne swoie votum dać ma, y tey, do ktorey się strony przypisze, decyzya ważność mieć powinna. Zrywaiący zaś umyślnie komplet, ma być odsądzony od funkcyi swoiey.
Expens żadnych nie ma czynić nad te, ktore Rzplita opisała (salva diminutione aut abrogatione niepotrzebnych) albo opisze, lub ktore w nieuchronney potrzebie przez Senatus Consilium mocą konstyt. 1717 naznaczone będą.
Na każdym Seymie czyli ordynaryinym, czyli extraordynaryinym, gdy obranie Marszałka, y złączenie się Izby Poselskiey do powitania nastąpi, W. Podskarbi cum Consilio Œconomico, rachunki wszelkich importancyi skarbowych, według wyższego opisu, desideria, y proiekta skarbowe ku pożytkowi Rzpltey z iakieykolwiek okoliczności ściągaiące się, z ktorychby dla przeładowanych podatkami Woiewodztw, ad cognitionem et resolutionem Statuum podać, y de transactis suis sprawić się ma, a Stany Rzplitey figura judiciaria to decydować będą.
A iako wyznaczeni teraz Kommissarze, tylko do Seymu przyszłego ordynaryinego in functione Commissoriatus zostawać maią, tak na tymże Syemie ordynaryinym wolno będzie Rzpltey innych obrać większością głosow, lub tych in toto vel in parte potwierdzić, ktorzy in functione sua od Seymu do Seymu ordynaryinego zostawać maią.
A gdyby hoc intersitio ktory z Kommissarzow umarł, albo ad Ministerium, czyli do Senatu był przeniesiony, tedy na mieysce Iego Krol IMść za radą Residentium ad latus, ma innego uprzywileiować, do czasu expiracyi funkcyi innych Kommissarzow.
A ktorzy na kadencyi ktoreykolwiek czteroniedzielney zasiadać będą, tedy w przypadaiących pod ten czas czteroniedzielnych sprawach, personalitatem tylko wyciąhaiących we wszelkich sądach, beneficio suspensionis gaudere maią.
Ieżeliby zaś ktory wziął to beneficium legis, y sprawę przez to zwlokł, tedy za otrzymaniem