Strona:Volumina legum T. 7.djvu/021

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ad primam requisitionem partis adversae a Consilio Œconomico attestacyi, że nie był na ten czas in executione swoiey funkcyi, w sądzie, gdzie się sprawa agitować będzie, karany być ma tysiącem grzywien, wziąwszy iednak suspensę, gdy będzie w aktualney exekucyi funkcyi swoiey, w sądzie tymże, gdzie sprawa iest, instrumento attestationis praemissam legalitatem suam probować ma.
Zasiadaiące zaś osoby in Consilio Œconomico, funkcyi Deputackiey durante Commisoriatu na sobie mieć nie mogą. A gdy ktory funkcyą Poselską zaszczycony będzie, tedy tak ten, iako Senatorowie Commissarij y Podskarbi in negotijs skarbu Koron. ad vota należeć nie maią, ale tylko samę remonstracyą interessow skarbowych uczynić mogą.
Podobnież in Consilio Œconomico, żaden z osob Kommissarskich w własney sprawie, tam ex actoratu, quam reatu przychodzącey, wotować nie ma, y na ustęp wyniść powinien; w czym ani suspensa, ani remissa, ex quo Commissarius, currere nie ma.
Ponieważ wszystkie rządy y dyspozycye skarbu Koron. do teraźnieyszey Rady Ekonomiczney władzą kommissyi maiącey, zupełnie należeć maią, więc wszelkie prerogatywy Podskarbińskie, co do rządow y interessow skarbowych, prawami opisane, wcale na tą Radę Ekonomiczną (która etiam sub Interregnis in plena jurisdiction et sui authoritate zostawać ma) bez żadney excepcyi wkładamy, wlewamy y rozciągamy, tak aby W. Podskarbi wspolnie tylko z Kommissarzami wszelkie rządy skarbu Rzpltey, tudzież dobr y dochodow stołu Krolewskiego post fata Regia, sprawował.
Nie chcąc zaś, aby ta publiczna publicznemu użytkuiąca dobru praca y usługa, z niemałym być musząca kosztem y omieszkaniem własnych interessow, zostawała bez przyzwoitey nadgrody, przeto tak mimo winney od Stanow Rzpltey wdzięczności, naśladuiąc przykład konstytucyi 1736 sto dwadzieścia tysięcy złotych Polskich, niegdy W. Moszczyńskiemu Podskarbiemu Wiel. Koron. naznaczaiącey, tęż samą kwotę 120,000 złotych (znosząc wszelkie proweniencye y obwencye Podskarbińskie, zkądkolwiek y iakimkolwiek pretextem dotąd praktykowane) teraźnieyszemu W. Podskarbiemu W. Koron. a zaś na potym następcom iego po ośmdziesioąt tysięcy złotych; Wielm. zaś y Urodzonym Kommissarzom, każdemu z nich po złotych dwanaście tysięcy, a Ur. Instygatorowi Koron. sześć tysięcy złotych corocznie ze skarbu Rzpltey naznaczamy, ktore ciż Kommissarze y Instygator Koronn. nie ryczałtem, ale na końcu każdego kwartału, takowym sposobem odbierać maią, to iest: ktorzykolwiek będą zasiadali przez całą Kadencyą czteroniedzielną w kwartale do sądzenia naznaczoną, maią cała kwartalną pensyą odbierać, ktorzyby zaś nie zupełnie cztery niedziele zasiadali, ad proportionem prezencyi zasiadania czteroniedzielnego czasu, maią tylko proportionate odbierać, a reszta w kassie Rzpltey zostawać powinna, co podobnież we wszystkich kwartałach zachowane ma być na zawsze.
A gdyby ktory z WW. y Ur. Kommissarzow, także Instygator Koron. ob legalitatem tylko prawdziwey choroby na kwartalną iednę, czyli więcey kadencyą ziechać nie mogł, tedy in hoc solo casu, za ziechaniem na nizszą kadencyą, gdy zechce owę kwartalną dla choroby zatrzymaną pensyą odebrać, powinien poprzysiądz przed Kommissyą Ekonomiczną veram sui infirmitatem, a dopiero po zaprzysiężeniu takowym ma rehabere ze skarbu tę swoię pensyą.
Wielmożnemu iednak Podskarbiemu W. Koron. teraźnieyszemu, gdyby się kiedy absentował, pozwalamy zupełnie trzydzieści tysięcy złotych Polskich na każdy kwartał sobie przypadaiące odbierać; co tylko iemu samemu służyć ma, iako ante haec legem iuż in Ministerio Podskarbstwa W. Koronn. będącemu; po nim zas maiącym nastąpić Podskarbim W. Koronn. rownie iak Kommissarzom, za nieprzytomność proporcyalne quantum wytrącane być ma.
A że Ur. Podskarbi Nadw. Koron. do tey publiczney usługi iest obligowany według praw z Urzędu swego, a pensyą z dobr stołowych y ceł Krolewskich ma sobie dawnemi konstytucyami, osobliwie 1699 et 1736 ostrzeżoną, y tę przykładem dawnieyszych Podskarbich Nadw. Koron. do summy 32,666 zł. gr. 20 per instrumenta Regia wyznaczoną, zaczym tą tylko pensyą kontentować się powinien.
Aby zaś skarb Koron. iak naywiększe miał dochodow przymnożenie; przeto stosuiąc się do praw, osobliwie 1736 wszelkie quovis modo libertacye, paszporty, czyli protekcye, in perpetuum komużkolwiek, nawet W. Podskarbiemu y Radzie Ekonomiczney wydawać zakazuiemy, ktore choćby się od kogo dane pokazały, Officyalistowie iednak skarbowi nie uważaiąc na nie, iako żadney ważności nie maiące, należytość skarbu odbierać maią, sub abjudicatione sui ab Officio et refusione decessus. Proiekt do robienia w kraiu stęplowanego papieru, iak iest pilnie potrzebny, tak tey kommissyi, ażeby go uformowała, et plenis statibus gotowy do roztrząśnienia podała, zalecamy.
Ta zaś Kommissya Ekonomiczna żadnych nowych podatkow ustanawiać, żadnych spraw ziemskich sądzić, et in materias Status wdawać się, mocy mieć nie będzie, ani też lokacyi woysk komputowych, y onym płacy konst. 1717 ostrzeżoney, odmieniać nie ma.
Ponieważ administracye super vacantias Starostw y rożnych Krolewszczyzn, post decessum possesorum abusive dawane, żadney importancyi do skarbu nie przynosiły, y owszem wielkie krzywdy sukcessorom, dezolacye, y inne praejudicia y depaktacye dobrom czyniły; przeto zabiegaiąc in futurum his abusibus waruiemy, aby odtąd post fata cujusvis possessoris, circa vacantiam Krolewszczyzny wszelkiey, na ktorą jus communicativum albo cessya nie zaszła, successores zmarłego pos-