Strona:Volumina legum T. 7.djvu/019

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Pisarza Polnego, Stanisława Lubomirskiego Strażnika, Koronnych. Tadeusza Dziedoszyckiego Podkomorzego Halickeigo, Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Macieia Szymanowskiego Wyszogrodzkiego, Starostow; Dyzmasa Trzebickiego Stolnika Inowrocławskiego, Kaietana Hryniewieckiego Podczaszego Latyczewskiego, Podstarostę Grodzkiego Kamienieckiego, Mikołaia Taczanowskiego Łowczego Sieradzkiego, Mikołaia Piaskowskiego Włodzimirskie- Woyciecha Chądzyńskiego Rożańskiego, Woyskich; Antoniego Kossowskiego, Ignacego Kolumnę Czosnkowskiego Starostę Salnickiego, Generałow Maiorow woyska Koronnego.
Ktorzy to Wielmożni y UU. Kommissarze, a zaś Podskarbowie Wielki y Nadworny Koronni in supplementum swoich przysiąg do miasta Warszawy na zamek pro die 1 ma Augusti w roku teraźnieyszym 1764 bez odwłoki czasu ziechawszy, nayprzod przysięgę przed Ziemstwem, lub in absentia, przed Grodem Warszawskim, wypełnią in eam rotham:
Ia N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogacemu, w Troycy Swiętey iedynemu, że w zasiadaniu na tey Radzie Ekonomiczney, na nic więcey, iak tylko na dobro publiczne wzgląd mieć będę, uciemiężenia ani allewiacyi prywatney a szkodliwey Rzplitey radzić nie będę, y owszem o nię opponować się będę. Obietnic żadnych, ani iakichkolwiek datkow, y iakimkolwiek pretextem y wynalazkiem ani sam przez siebie, ani przez subordynowane osoby, procz pensyi przez Rzpltą wyznaczoney, akceptować nie będę, ani zezwolę. Dla Officyalistow skarbowych dawaiących rachunki z importacyi ogulnie, y w szczegulności oper specifium wszystkich, ani faworem, ani nienawiścią uwodzić się nie będę, ale tylko według samey słusznosci y rzetelnosci radzić, sprawy decydować, y ten Urząd sprawować będę; tak mi Panie Boże dopomoż, y niewinna Męka Syna Iego.
Po ktorym wykonanym iuramencie, sessye swoie sub praesidentia Wielmożnego Podskarbiego W. Kor: lub in casu ejus legalis impedimenti, primi in Ordine designati Senatoris, lub też in absentia Senatorow wyznaczonych, Ur. Podskarbiego Nadwor: Kor: a nareszcie w niebytności y tegoż, wyższego z Urzędu Kommissarza ex equestri ordine, nie uważaiąc na nieprzytomość iednego lub więcey, aby tylko siedm osob było z Prezyduiącym, intymować będą, iuryzdukcyą ufunduią, y codziennie, exceptis diebus festivis, z rana od godziny osmey do godziny dwunastey, a po południu od trzeciey aż do siodmey, zasiadać będą y tak dalsze Kadencye kwartalne w każdym roku, zacząwszy teraz a 1 Augusti, 1764ti, drugą a 1 Novembis. Trzecią 1ma Februarii, 1765ti, czwartą 1 Maji, reassumować, y przez niedziel cztery w każdym kwartale non interrupte kontynuować. Do pisania zaś protokołu, y trzymania archivum ekonomicznego, y dla inney potrzeby, Pisarza y Regenta Skarbowego, szlachtę Polską, osiadłą, katolikow, osoby zdolne, na ten czas coram eodem Consilio OEconomico przysiądz maiące, przybiorą, y ustanowią; ktorzy acta przyszłe y dawnieysze gdziekolwiek będące sprowadzą, y w zamku Warszawskim in archivo oeconomico iak nayporządniey oblokuią, y konserwować będą. O dochodach skarbowych, y przymnożeniu sprawiedliwym onych naradzać się, y decydować będą. Instruktarz nowy generalny nie uciemiężliwy, przeyrzawzsy y dawnieysze y teraźnieysze ustanowienia Podskarbich, ułożyć, y ułożony wydrukowawszy, nie tylko do wszystkich rozesłać komor, ale y do Grodow per oblatam podać maią. A Pisarzom wszystkich komor zalecą, aby kwity wyrażaiące specifice quantitatem importowawanego cła, nie anonyme (iak przedtym bywało) każdemu płacącemu dawali, a to pod karą skarbowego sądu swego. A żeby iednakowa miara, waga, łokcie etc. po całey Koronie z Prowincyami do niey należącemi były, ciż Kommissarze ustanowić starać się będą.
Trakty dla ludzi kupiectwem się bawiących, dawnieyszemi prawami ostrzeżone, y gdzie potrzeba będzie, aby temi chodzili, pod konfiskacyą towarow, z opisaniem mostow, grobel y grobelnego, y mostowego, y zawadow, młynow do defluitacyi na rzekach portowych będących, przez wysłanych od siebie Rewizorow po Woiewodztwach ustanowią, y to ustanowienie tak po komorach, iako też y do akt każdego Grodu per oblatam, dla wiadomości y uniknienia depaktacyi, podać każą.
Rzeki portowe prawem opisane, aby były navigabiles, ad executionem prawa przyprowadzić starać się maią, y na wyczyszczenie onych obmyślenie sposobu tey kommissyi zlecamy.
Officyalistow skarbowych zdolnych, szlachtę y katolikow, według praw przysięgłych postanowią, niesposobnych, albo źle się sprawuiących, lub niepotrzebnych, czyli depaktuiących, albo funkcyi swoiey nie pilnuiących, oddalą, y przewinionych skarzą, ktorzy za każdą dyspozycyą Consilij Œconomici, kiedy tylko potrzeba będzie, stawić się maią, sub abjudicatione.
Zołnierzy dla potrzeby skarbu y nieodwłoczney exekucyi super renitentes, pro exigentia rei, kosztem skarbowym ustanowią, ktorzy ad privatos usus zażywani być nie maią, ale iedynie od władzy Rady Skarbowey, dla interessu skarbu, dependować powinni.
Pensye pomiarkowane, według słuszności y potrzeby, ponaznaczaią, a niepotrzebne pokasuią. Reiestra kwartalney importancyi, przez Pisarzow, Rewizorow cełł, y wszelkich in genere podatkow, z wyrażeniem porządnie każdego dnia, iakowy kupiec? zkąd? z iakim? y iak licznym towarem? in, czyli extra Regnum przechodził? dokąd szedł? wiele zapłacił? y ieżeli według instruktarza spisane, y podpisane, a przez Superintendentow weryfikowane, rostrząsać będą, y cokolwiek pokaże się pieniędzy ultra expensas legales, one składać in arhivo Œconomico w zamku Warszawskim, za trzema klu-