Strona:Traktat WIPO PL.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Rozdział V: Postanowienia administracyjne i końcowe

Artykuł 24: Zgromadzenie
Artykuł 25: Biuro Międzynarodowe
Artykuł 26: Strony Traktatu
Artykuł 27: Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu
Artykuł 28: Podpisanie Traktatu
Artykuł 29: Wejście w życie Traktatu
Artykuł 30: Data uzyskania statusu strony Traktatu
Artykuł 31: Wypowiedzenie Traktatu
Artykuł 32: Języki Traktatu
Artykuł 33: Depozytariusz

Chapter V: Administrative and Final Clauses

Article 24: Assembly
Article 25: International Bureau
Article 26: Eligibility for Becoming Party to the Treaty
Article 27: Rights and Obligations under the Treaty
Article 28: Signature of the Treaty
Article 29: Entry into Force of the Treaty
Article 30: Effective Date of Becoming Party to the Treaty
Article 31: Denunciation of the Treaty
Article 32: Languages of the Treaty
Article 33: Depositary

Preambuła
Preamble
Umawiające się Strony,
The Contracting Parties,
pragnąc rozwijać i zapewniać ochronę praw artystów wykonawców i producentów fonogramów w sposób możliwie najbardziej skuteczny i jednolity,
Desiring to develop and maintain the protection of the rights of performers and producers of phonograms in a manner as effective and uniform as possible,
uznając potrzebę wprowadzenia nowych przepisów międzynarodowych celem znalezienia właściwych rozwiązań problemów wynikających z rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego i technicznego,
Recognizing the need to introduce new international rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by economic, social, cultural and technological developments,
uznając głęboki wpływ rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich wzajemnego przenikania na produkcję i wykorzystanie artystycznych wykonań i fonogramów,
Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the production and use of performances and phonograms,
uznając potrzebę utrzymania równowagi między prawami artystów wykonawców i producentów fonogramów i ogólnym interesem publicznym, zwłaszcza w dziedzinie nauczania, badań naukowych i dostępu do informacji,
Recognizing the need to maintain a balance between the rights of performers and producers of phonograms and the larger public interest, particularly education, research and access to information,
uzgodniły, co następuje:
Have agreed as follows:
Rozdział I
Chapter I
Postanowienia ogólne
General Provisions
Artykuł 1
Article 1
Stosunek do innych konwencji
Relation to Other Conventions
(1) Żadne postanowienie niniejszego Traktatu nie uchyla zobowiązań, które Umawiające się Strony podjęły wobec siebie na podstawie Międzynarodowej konwencji o ochronie artystów wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie w dniu 26 października 1961 r. (zwanej dalej „Konwencją Rzymską”).
(1) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations done in Rome, October 26, 1961 (hereinafter the „Rome Convention”).