Przejdź do zawartości

Strona:Statut Polskiej Partii Piratów.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
Polska Partia Piratów - Statut


1 Nazwa partii brzmi: Polska Partia Piratów. Skrót od nazwy to P3.
2 Siedzibą P3 jest Warszawa.
3 Status P3:
3.1 P3 działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i w jego ramach.
3.2 Działania P3 nie służą łamaniu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa stanowionego, lecz zmierzają do zmiany niektórych uregulowań prawnych.
3.3 P3 działa w ramach międzynarodowego nurtu partii i innych ugrupowań reprezentujących te same poglądy społeczno-polityczne.

1 Członkiem partii może zostać osoba która:
1.1 Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2 Ukończyła 18 lat,
1.3 Korzysta z pełni praw publicznych,
1.4 Złożyła pisemną deklarację członkowską odpowiednim władzom partii,
1.5 Nie jest członkiem innej partii politycznej.

2 Przyjęcie do P3
2.1 O przyjęciu do partii decyduje zarząd do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.
2.2 Zainteresowany zostaje powiadomiony o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji przez zarząd.
2.3 Od podjętej decyzji, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2.4 Najbliższe zebranie Sądu Koleżeńskiego rozpatruje odwołanie osoby o której mowa w §3 zwykłą większością głosów. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego nie przysługuje odwołanie.

3 Szczególne przypadki przyjęcia do P3
3.1 W szczególnych przypadkach Zarząd P3 lub Zarząd Wojewódzki może przyjąć w szeregi członków partii osobę poprzez wręczenie zaproszenia, jeśli zainteresowany wyrazi zgodę.

4 Ustanie członkostwa
4.1 Ustanie członkostwa tj. usunięcie danej osoby z rejestru członków P3, następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) orzeczenia przez Sąd Koleżeński P3 kary wykluczenia z partii,
c) śmierci,
d) skreślenia z listy, z powodu nie przestrzegania statutu na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego.

5 Od uchwały, o której mowa w pkt. 4.1 d) przysługuje członkowi partii odwołanie do walnego zgromadzenia członków P3 na najbliższym walnym zgromadzeniu następującym po dniu powiadomienia o podjętej uchwale.

6 Prawa członka
6.1 Członek P3 ma prawo:
a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
c) uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,

d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną

2/10