Przejdź do zawartości

Statut Polskiej Partii Piratów/Członkowie partii

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 2. Członkowie partii
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

1 Członkiem partii może zostać osoba która:
1.1 Jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
1.2 Ukończyła 18 lat,
1.3 Korzysta z pełni praw publicznych,
1.4 Złożyła pisemną deklarację członkowską odpowiednim władzom partii,
1.5 Nie jest członkiem innej partii politycznej.

2 Przyjęcie do P3
2.1 O przyjęciu do partii decyduje zarząd do którego wpłynął wniosek zainteresowanego.
2.2 Zainteresowany zostaje powiadomiony o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania deklaracji przez zarząd.
2.3 Od podjętej decyzji, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2.4 Najbliższe zebranie Sądu Koleżeńskiego rozpatruje odwołanie osoby o której mowa w §3 zwykłą większością głosów. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego nie przysługuje odwołanie.

3 Szczególne przypadki przyjęcia do P3
3.1 W szczególnych przypadkach Zarząd P3 lub Zarząd Wojewódzki może przyjąć w szeregi członków partii osobę poprzez wręczenie zaproszenia, jeśli zainteresowany wyrazi zgodę.

4 Ustanie członkostwa
4.1 Ustanie członkostwa tj. usunięcie danej osoby z rejestru członków P3, następuje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji,
b) orzeczenia przez Sąd Koleżeński P3 kary wykluczenia z partii,
c) śmierci,
d) skreślenia z listy, z powodu nie przestrzegania statutu na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego.

5 Od uchwały, o której mowa w pkt. 4.1 d) przysługuje członkowi partii odwołanie do walnego zgromadzenia członków P3 na najbliższym walnym zgromadzeniu następującym po dniu powiadomienia o podjętej uchwale.

6 Prawa członka
6.1 Członek P3 ma prawo:
a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
c) uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej,
d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano głosowania,
e) kandydować na każdą funkcję w partii, w zależności od funkcji musi spełniać odpowiednie warunki regulowane przez statut oraz uchwały walnego zgromadzenia członków P3,
f) zgłaszać w czasie wyborów władz partii kandydaturę swoją lub innego członka partii, zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi, uchwalonymi na walnym zgromadzeniu,
g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej poparcia w kampaniach wyborczych,
h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej,
i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.
j) Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii najwcześniej po upływie 2 lat od doręczenia ostatecznego orzeczenia o karze wykluczenia z partii,

6.2 Członek P3 ma obowiązek:
a) rzetelnie wypełniać swe powinności obywatelskie i społeczne,
b) dbać o dobre imię partii,
c) pozyskiwać sympatyków i zwolenników partii,
d) uczestniczyć w działalności partii,
e) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii,
f) opłacać składki członkowskie,

6.3 Członek P3, pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych, jest za swą działalność odpowiedzialny politycznie przed partią.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.