Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/126

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


KOLĘDA 3.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 bes c4 |
d8 d c4 |
a8 bes c4 |
d8 d c4 \bar "|."

\stemUp a8 a g g |
\stemDown c c bes bes |
\stemUp a a g g |

\stemDown c8 c bes bes |
a bes c \stemUp f, |
a g f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A to co zie -- mia -- nie!
Bóg le -- ży na sia -- nie:
Le -- ży, le -- ży dzie -- cią -- te -- czko,
Slicz -- ne mi -- łe pa -- nią -- te -- czko,
Do lu -- dzi się u -- śmie -- cha.
} }A to co ziemianie!
Bóg leży na sianie:
Leży, leży dzieciąteczko,
Sliczne miłe paniąteczko,
Do ludzi się uśmiecha.

Pasterze weseli, że Boga ujrzeli:
Podarunki mu składają,
Przyśpiewują, przygrywają,
Z wielką wszystkim uciechą.

I my tam pójdziemy, cieszyć się będziemy:
Zaśpiewamy piosnkę społem,
Uderzymy o żłób czołem,
Ucieszmy dziecinę.

Ale cóż mu damy, kiedy nic nie mamy:
Ja barana poprowadzę,
A ja koźlę na sie wsadzę
Oddamy za zwierzynę.

A potem przy żłobie wyskoczymy sobie:
Hoca, hoca bracia mili,
Ucieszmy się przy tej chwili,
A kochajmy dziecinę.


B


KOLĘDA 4.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a \stemDown c bes | c4 a |
\stemUp f8 a \stemDown c bes | c4 bes |

\stemUp a4 g | f2 \bar "|."
a8 a a c, |
\stemDown c' c bes bes |

\stemUp a8 a a c, |
\stemDown c' c bes bes |
\stemUp a4 g | f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bóg się w_cie -- le zja -- wił, A -- by lud swój zba -- wił, Szczę -- śli -- wie:
Ludz -- ką nę -- dzę z_cia -- łem w_cza -- sie,
Wzię -- ło Bo -- skie sło -- wo na się, O dzi -- wie!
} }Bóg się w ciele zjawił, Aby lud swój zbawił, Szczęśliwie:
Ludzką nędzę z ciałem w czasie,
Wzięło Boskie słowo na się, ...O dziwie!

Już nie w majestacie, ani w drogiej szacie, Okryty:
Leży w ubogim żłóbeczku,
I w malutkim ciałeczku, ...Bóg skryty.

W stajence ubogiej, przy mateńce drogiej, Przebywa:
Śliczne, Boskie dzieciąteczko,
Maluteńkie paniąteczko, ...Spoczywa.

Już śpi, już się śmieje, już płacze, już zieje, Mży oczy:
Ach, ach, ach, ach! toć to dziwy,
Pan nad Pany, Bóg prawdziwy, ...Łzy toczy.

Cud to niepojęty, jako ten Pan święty, Wszedł w pęta:
Drży drży drży drży, ogrzewają,
Chu chu chu chu chuchają, ...Bydlęta.

Czego nie uznali ludzie źli, zuchwali, Poznają
Wół wół wół wół, wół dwurogi,
Osioł biedny, człek ubogi. ...Klękają.