Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/125

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Cui że my wierzymy, Ergo się dziś cieszymy,
I idziem do Waszmość po kolędzie,
Łaska pańska niech będzie
Nam co ofiarować.

Raz to do roku bywa, Omnibus niech nalewa,
Quis łaskaw, miodu, wina nalewaj,
Nam kolędę dobrą daj,
Felix na świecie trwaj.

Jak nam nie dasz kolędy, Będziem cię ganić wszędy,
Dicentes: skąpy, sknerka, nic nie dał,
Choć pieniędzy multum miał.
By taki nie bywał.

Gdy kolędy weźmiemy, Wychwalać cię będziemy,
Dicentes; largus, datny, cnotliwy,
Daj Boże miłościwy,
By tutaj longe żył.

Przez twoje narodzenie, Daj grzechów odpuszczenie,
Któryś się dla nas na świat narodził,
Abyś nas oswobodził,
Z piekła gorącego.


KOLĘDA 2.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff

a16 bes c8 c |
c16 a d[ c] bes[ a] |
g16 g c8. bes16 |

bes16[ a] a8 r8 |
a16 bes c8 c |
c16 a d[ c] bes[ a] |

g16 g c8. e,16 |
g16[ f] f8 r8 \bar "|."
g8 g8.[ bes16] |
bes16[ a] a8 a |

bes16 bes bes8. d16 |
d16[ c] c8 c |
a16 c f[ e] d[ c] |

cis16[ d] d8 r8 |
g,16 g c8. e,16 |
g16[ f] f8 r8 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A -- nioł Pań -- ski o -- to -- czo -- ny świa -- tło -- ścią do -- ko -- ła, 
Ob -- ja -- wia się dziś pa -- stu -- szkom i tak do nich wo -- ła: 
Wraz, wraz, Pa -- ste -- rze, graj -- cie wdzięcz -- nie na li -- rze.
Do Be -- tle -- em śpiesz -- cie, dzie -- cią -- tko u -- ciesz -- cie.
} }Anioł Pański otoczony światłością dokoła,
Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

Wraz, wraz, Pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
Do Betleem śpieszcie, dzieciątko ucieszcie.

Narodził się wam Zbawiciel zdawna pożądany,
Który skruszy moc czartowską i piekła kajdany.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

I dlatego was pastuszków, coście w nędznym stanie,
Wzywa najprzód przed innymi na swe powitanie.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

Gdy przyjdziecie, upadniecie przed nim na kolana.
Oddacie mu pokłon boski, uznacie za Pana.

Wraz, wraz Pasterze, itd.

On wam jeszcze w tym żywocie da łaski obfite,
A po śmierci w chwale swojej szczęście nieprzeżyte.

Wraz, wraz Pasterze, itd.