Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/110

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Tam ci czystą duszą będę asystował,
W miłości, afektach, będę cię lokował:
Hej wiwat, wiwat, wiwat moje wnętrzności,
Kiedy sam Zbawiciel się w nich rozgości!

Bądźże za to, Jezu, wiecznie pochwalony,
Iżeś dla nas grzesznych ludzi narodzony:
Hej wiwat, wiwat, Panu nowemu,
Z przeczystej Dziewicy narodzonemu.


Z


KOLĘDA 116.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 g \stemDown a4 bes |
c2 d4 |
bes8 bes \stemUp g4 \stemDown d' |
\stemUp a4 f r4 |

f8 g \stemDown a4 bes |
c2 a4 |
\stemUp f8 f d4 g |
e4 c r4 \bar "|:"

\stemDown a'8 c c[ bes] \stemUp g[ e] |
f8 f \stemDown a4 c |
a8 c c[ bes] \stemUp g[ e] |

f8 f \stemDown a4 c |
\stemUp f,8 f d4 g |
e8 e c4 r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Za -- dzi -- wie -- ni świa -- tłem nie -- bie -- skiej Pła -- ne -- ty,
Po -- jąć nie mo -- że -- my czy to są ko -- me -- ty:
Gdyż wi -- do -- kiem prze -- ra -- że -- ni, 
I ja -- sno -- ścią prze -- stra -- sze -- ni, 
Nie wie -- my co to zna -- czy.
} }Zadziwieni światłem niebieskiej Płanety,
Pojąć nie możemy czy to są komety:
Gdyż widokiem przerażeni,
I jasnością przestraszeni,
Nie wiemy co to znaczy.

Duch nasz obok trwogi jakąś radość czuje,
I mniema że cuda myśl jego maluje:
Bo to światło jest nie znane,
Ani też kiedy widziane,
Jak uważać mogliśmy

A gdy spieszno bieżym byśmy co widzieli,
Przed blaskiem na niebie wszyscyśmy struchleli;
Oko patrzy ucieszone,
A serce jest zatopione;
W dziwotwornej światłości.

Lecz czekamy dalej, co się tu dziać będzie,
Światłość się powiększa, niebo gore wszędzie;
Czekajmyż już bracia mili,
Stanże się tu wnet po chwili
Z nieba coś cudownego

Pastuszkowie starzy, cóż się to wam marzy?
Pastuszkowie młodzi, dowiedzieć się godzi,
Czy to z nieba ta nowina,
Że Panienka rodzi Syna,
W Betleemskiej stajence.

Tak jest nie inaczej, otóż starzy zgadli,
Pobiegli tam młodzi, na kolana padli,
Gdy ujrzeli z nieba króla,
Bo ta jego była wola,
By się na świat narodził.


KOLĘDA 117.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/8
\autoBeamOff

\stemDown c8 c a | bes bes \stemUp g |
\stemDown a16[ g] a8 bes | c8 c4 \bar "|."

c8 c a | bes bes \stemUp g |
\stemDown a8 bes \stemUp g | g8 f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Za -- grzmia -- ła, ru -- nę -- ła w_Be -- tle -- em zie -- mia,
Nie by -- ło, nie by -- ło Jó -- ze -- fa w_do -- ma.
} }Zagrzmiała, runęła w Betleem ziemia,
Nie było, nie było Józefa w doma.

Kędyżeś, kędyżeś, Józefie, bywał?
W Betleem, w Betleem dzieciątku śpiewał.