Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/99

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   87   —

sVarB = { <c, f bes>8[<c f bes>_\>] <bes c g'>[<aes c f>\!] | <c e>[<c f>] <c f c'>[bes'16( aes)] << { \voiceOne g8[c] d8.[b16] | d4 c8 } \new Voice { \voiceTwo r <es, g> r <f g> | r <f g>[<es g>] } >> \oneVoice r \bar ":|." }

sVarA = { \stemUp bes8^\mf \stemNeutral aes g f | e f c' bes16([aes]) | g8^\p c d8. b16 | d4 c8 r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Za tem słon -- kiem, za tem zło -- tem W_we -- sel -- szą go -- ści -- nę? }

sVarC = { <f f'>2 | << { \voiceOne g'8[f] } \new Voice { \voiceTwo aes,4 } >> \oneVoice <aes d aes'>8\sustainOn[d,\sustainOff] | es\sustainOn[<es' g c>\sustainOff] g,[<g' b>] | << { \voiceOne r <g b>[<g c>] } \new Voice { \voiceTwo c,4~ c8 } >> \oneVoice r }

lVarB = \lyricmode { Aż się z_no -- wą wio -- sną do nas I do gnia -- zda wró -- cisz. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Za tem słonkiem, za tem złotem
W weselszą gościnę?

2.  Aż się z nową wiosną do nas
I do gniazda wrócisz.46. Młocka.

sVarB = { \acciaccatura cis8_\f d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d_>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d8_>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a_>[d,-.] | % w1
<d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d g>[<d g b>] <d fis a>16[(b') <d, fis c'>8] | <d g b> <e g e'>4 <d g d'>8 | }

sVarCp = { \acciaccatura cis8 d8^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | \acciaccatura cis'8 d^>[d,-.] a'-.[d,-.] | a'-.[d,-.] \acciaccatura gis8 a^>[d,-.] }

sVarA = { \grace s8 R2*4 | % w1
d8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | g b a16([b]) c8 | b( e4) d8 \breathe | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Tę -- go bij -- my w_sno -- py! }

sVarCrep = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b> <g b> <g b>] | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Łu -- pu, cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Ce -- pa -- mi w_sto -- do -- le, }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro." } \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \relative c' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Łupu, cupu! łupu, cupu!
Cepami w stodole,

2.  Łupu, cupu! łupu, cupu!
Tęgo bijmy w snopy!