Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/98

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   86   —


45. Sokół.

sVarB = { g2_>_\p^\markup { \halign #0 \small \italic "Wolno" } | g_> | g8.[c16] c8[bes] | g4 aes | <c, f>8.[aes'16] <c, es aes>8[<b d g>] | <c es>4 <c f> | % w1
<b d g>8._\mf[<c es aes>16_\markup { \small \italic "crescendo" } ] <c es aes>8[<b d g>] | <c g' c>8.[<d g d'>16] <d g d'>8_>[<c g' c>] | <d g b>_\f[<d fis a>] <d g b>[<d fis c'>] | <d g d'>4 <d g>8\fermata r | % w2
<es g>_\f <es g es'>4 <es bes'! d>8 | <es bes' d> <es aes c>4 <c es aes>8 | <bes d g>[<bes d f> <bes c es> <bes d f>] | <bes es g>4_\> << { \voiceTwo es8^([d\!]) } \new Voice { \voiceOne <g bes>4 } >> \oneVoice | }

sVarA = { R2*2 | g8.^\p c16 c8 bes | g4 aes | f8. aes16 aes8 g | es4 f % w1
g8. aes16 aes8 g | c8. d16 d8 c | b^\f a b c | d4 g,8\fermata r8 | % w2
g8^\f es'4 d8 | d c4 aes8 | g f es f | g4( \slashedGrace bes8) \stemUp bes4 \stemNeutral | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Po -- czer -- nia -- ło nie -- bo, Po -- czer -- nia -- ło po -- le, A gdzie le -- cisz, od -- la -- tu -- jesz Si -- wy mój so -- ko -- le? Czy le -- cisz za gó -- ry, Czy za mo -- rze si -- ne, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " We -- sel -- szą go -- ści -- nę Znaj -- dziesz so -- bie wszę -- dzie, Lecz za ci -- chą wio -- ską na -- szą Tę -- skno to -- bie bę -- dzie. Co spoj -- rzysz za sie -- bie, To ser -- ce za -- smu -- cisz, }

sVarC = { g2^> | g^> | g8.[c16] c8[bes] | g4 aes | <d, aes'> g, | <c g'> <aes f'> | % w1
\stemDown <g g'>8.[<fis fis'>16] <fis fis'>8^>[<g g'>] \stemNeutral | <es es'>8.[<f f'>16] <f f'>8_>[<es es'>] | \stemDown <d d'>[<c' c'>] <b b'>[<a a'>] \stemNeutral | <g b'>4 <g' b>8 r | % w2
<es, es'>4 <g g'> | <aes aes'> <aes, aes'> | \stemDown <bes bes'>8[<aes' aes'>] <g g'>[<f f'>] \stemNeutral | <es es'>2 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Lento." } \autoBeamOff \relative g' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key c \minor \time 2/4 \relative g' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key c \minor \time 2/4 \relative g { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
  >>
>> }


1.  Poczerniało niebo,
Poczerniało pole,
A gdzie lecisz, odlatujesz
Siwy mój sokole?
Czy lecisz za góry,
Czy za morze sine,

2.  Weselszą gościnę
Znajdziesz sobie wszędzie,
Lecz za cichą wioską naszą
Tęskno tobie będzie.
Co spojrzysz za siebie,
To serce zasmucisz,