Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/97

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   85   —

sVarB = { <bes e>8[<bes e bes'>] <bes d>[<bes d>] | <a f'>[<a c>] <a c f>[<f' a d>] | <e a c>[<e a c>] <d a' c>[<d gis b>] | <c a'>_\<[<c e>] <c f>\![<c a'>] | % w1
<bes! g'!>_\mf[<d bes'>] <e bes'>[<e g>] | <a, f'>[<a c>_\>] <a c>[<c f>\!] | <bes d e>_\p[<bes d g>] <bes cis g'>[<cis e>] d[<d f>_\<] <d a'>\![<f d'>] | % w2
<f d'>_\f[<f g>] << { \voiceOne e'16[d b a] } \new Voice { \voiceTwo f8[f] } >> | \oneVoice <f b>[<f g>] <b, f' g>_\>[<b f' g>\!] | <c f a>_\p[<a c f>] <g bes! d>[<bes d f>] | <bes e g>8 <a f'>4 r8 \bar ":|." }

sVarA = { bes'4. a16([g]) | a8 c16([a]) f8 d' | c c c b | c16([e]) a,4 r8 % w1
g16([a]) bes!8 bes16[d] c8 | c16[a] f4 r8 | e16([f]) g8 g16([bes]) a8 | a16([f]) d4 r8 | % w2
d'8. d16 << { \voiceOne e16[d] b[c] } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff e d b c } >> | \oneVoice b16([d]) g,4 r8 | a16([bes!]) c8 d,16([e]) f8 | g16([a]) f4 r8 \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Orz -- cie woł -- ki si -- we Pro -- sto a nie krz -- ywo. Orz -- cie woł -- ki si -- we, Na ten chleb ra -- zo -- wy, Na ten chle -- bek żyt -- ni Czar -- ny, a -- le zdro -- wy. }

sVarC = { <c g'>8[<c g'>] <c f>[<c g'>] | f[f] f[b,] | c[c16( d)] e8[e] | <a, e'>[<a e'>] <a dis>[<a e'>] | % w1
<c d!>[<c f>] <c g'>[<c bes'>] | f[f] \stemDown <f, f'>[<a f'>] \stemUp | g[e] a[<a g'>] \stemNeutral | <d f>[<d a'>] <d f>[<d a'>] | % w2
<g b>[<g b>] <g b>[<g d'>] | <g d'>[<g b>] d[des] | c4 <c, c'> | <c c'>8[<f c'>] <f c'>4 }

lVarB = \lyricmode { Daj nam Bo -- że ra -- zem Prze -- ła -- mać się chle -- bem. Chle -- bem się prze -- ła -- mać, Kąs -- kiem choć o -- sta -- tniem. Do -- brem się_po -- dzielić sło -- wem I u -- ści -- skiem brat -- nim. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
  >>
>> }


1.  Orzcie wołki siwe
Prosto a nie krzywo.
Orzcie wołki siwe,
Na ten chleb razowy,
Na ten chlebek żytni
Czarny, ale zdrowy.

2.  Daj nam Boże razem
Przełamać się chlebem.
Chlebem się przełamać,
Kąskiem choć ostatniem.
Dobrem się podzielić słowem
I uściskiem bratnim.