Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/96

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   84   —

sVarB = { << { \voiceOne cis!2._\> } \new Voice { \voiceTwo g2( fis4) } >> \oneVoice <e cis'>\! | <d d'>8([a']) << { \voiceOne d8_\>([b]) } \new Voice { \voiceTwo <d, g>4 } >> \oneVoice <e a>8([<a, d fis>\!]) <b d e>([<a cis fis>]) | \crossStaff d4 s2 r4 \bar "|." }

sVarA = { cis!2 r4 cis4^\p | d8 a d b a8([fis]) e([fis]) | d2~ d4\fermata r \bar "|." }

sVarC = { \set doubleSlurs = ##t <e b'>2( <fis ais>4) \set doubleSlurs = ##f <g a> | <fis a> b, cis8([d]) gis,([a]) | << { \voiceOne \crossStaff <fis' a>4 <g b>8([<e cis'>] <fis a>4\fermata) } \new Voice { \voiceTwo d, g!( d) } >> \oneVoice r \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { nieść, Nie bę -- dzie z_na -- mi grzy -- bów jeść. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative f'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \major \time 4/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarC } }
 >>
>> }


nieść,
Nie będzie z nami grzybów jeść.44. Skowronek.

sVarB = { c4_\mf\startTrillSpan^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Spokojnie i śpiewnie." } c16\stopTrillSpan([g c8]) | c4\startTrillSpan c16\stopTrillSpan[a c8] | c4\startTrillSpan \set subdivideBeams = ##t \set baseMoment = #(ly:make-moment 1/8) g32\stopTrillSpan([a g e d e d c]) \set subdivideBeams = ##f | f8_\> <c, f>[<c f> <c f>\!] | % w1
<< { \voiceOne c'16_\p[b_\markup {\small \italic "legato." } d8] g,16[a bes8] | bes16[a c8] } \new Voice { \voiceTwo a[g] e[e] | e[f] } >> \oneVoice <c f>[<c f>] | << { \voiceOne g'16[f a8] d,16[e f8] } \new Voice { \voiceTwo d[c] c[bes] } >> | \oneVoice <bes f'>16[g' <bes, c>8] <bes c>[<bes d>] | }

sVarA = { R2*4 | % w1
c16[b] d8 g,16([a]) bes8 | bes16([a]) c4 r8 | g16([f]) a8 d,16([e]) f8 | f16([g]) c,4 r8 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa Nad tą ci -- chą ni -- wą. }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Sko -- wro -- ne -- czek śpie -- wa, Wi -- szą -- cy pod nie -- bem, }

sVarC = { <f c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | <f, c'>8[<f c'>] <a' c e>[<a c e>] | <f, c'>8[<f c'>] <g' bes e>[<g bes e>] | \stemDown <f, c'>[<f' a>] <f a>[<f a>] | % w1
<f c'>[<f b>] <f bes>[<f g d'>] | <f g c>[<f a c>] <f a>[<e a>] | <d a'>[<a f'>] <g f'>[<g d'>] \stemNeutral | <c d>[<c e>] <c e>[<c f>] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Andantino cantabile." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative c''' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f, { \repeat volta 2 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Skowroneczek śpiewa
Nad tą cichą niwą.

2.  Skowroneczek śpiewa,
Wiszący pod niebem,