Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/100

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   88   —

sVarB = { <cis g' cis>8_\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [<cis g' b>] <cis fis ais>[<cis fis cis'>] | <d fis b>[<e ais>] <d b'>[<d fis>] | <cis a'!>_\>[<cis a'>] <cis b'>8.[<cis e>16\!] | <d fis>4 <a d>8 r | % w1
\acciaccatura cis'_\f^\markup { \small \italic "Tempo I." } d_>[d,] a'_>[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a_>[d,] \bar ":|." <d d'>_\markup { \small \italic "marcato" } [<d g>] <d a'>[<d fis>] | <d d'>[<d g>] <d a'>[<d fis>] | % w2
<d g>[<d g b>] <d fis a>16[b' <d, fis c'>8] | <d g b>_\> <e g e'>4 <d g d'>8\! | <c g' c>8._\p^\markup { \small \italic "wolniej" } [b'16] <c, g' a>8[<c fis! c'>] | <b fis' b>[<b dis a'>] <b e g>[<b e>] | }

sVarA = { cis8^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Meno mosso" } b ais cis | \stemUp b ais b fis \breathe | a!^\> a b8. \stemNeutral e,16\! | fis4 d8 r | % w1
R2*2 \bar ":|." d'8^\f g, a fis | d' g, a fis \breathe | % w2
g^\f \stemUp b \stemNeutral a16[b] c8 | b( e4) d8 | c8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "Più lento" } b16 a8 c | \stemUp b \stemNeutral a g e \breathe | }

sVarCrep = { <e b'>8[<e b'>] <e ais>[<e ais>] | <d b'>[<cis fis> <b fis'> <b fis'>] | <a g'>[<a g'> <a g'> <a g'>] | <d a'>[<d a'> <d fis> d] | % w1
\acciaccatura cis' d^>[d,] a'[d,] | a'[d,] \acciaccatura gis a^>[d,] }

lVarB = \lyricmode { Bę -- dziem mie -- li tej psze -- ni -- czki Po dwa kor -- ce z_ko -- py. }

lVarA = \lyricmode { Po -- czer -- nia -- ło. po -- smu -- tnia -- ło Na -- sze czy -- ste po -- le. \set stanza = "3. " Łu -- pu! cu -- pu! łu -- pu, cu -- pu! Aż rę -- ce u -- sta -- ły, Ta psze -- ni -- czka, san -- do -- mier -- ka }

sVarCk = { <g! b>8[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | % w2
<g b>[<g b>] <g a c>[<g a c>] | <g b>[<g b>] <f g b>[<f g b>] | <e g>[e] es[d] | dis[b] e[g] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
  >>
>> }


1.  Poczerniało. posmutniało
Nasze czyste pole.

2.  Będziem mieli tej pszeniczki
Po dwa korce z kopy.

3.  Łupu! cupu! łupu, cupu!
Aż ręce ustały,
Ta pszeniczka, sandomierka