Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/92

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   80   —


42. Orzeszki.

sVarB = { c16_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo" } ([a f d]) r4 r | c''16([a f d]) r4 r \bar ".|:" c16([bes e, d]) r4 r | c''16([bes e, d]) r4 r4 | % w1
c16([a f d]) r4 r | c'16([bes g e]) r4 r | c'16([a f d]) r4 r | c'16([bes g e]) r4 <f a> | % w2
a16([f d bes]) r4 r | a'16([g e cis]) r4 r | d'16([a f d]) r4 <e bes' e> | <e a cis> <f a d> <d d'> | }

sVarCp = { r4 <f c'>2^> | r4 \clef "violin" <f' c'>2_> }

sVarA = { R2.*4 | % w1
c8^\f d a4 a | c8 d g,4 g | a2 \stemUp bes4 \stemNeutral | g8 c c4 r | % w2
a8 d a4 a | d8 e a,4 a | f'2 e4 | cis8 a d4 r | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A kto tra -- fi na świ -- sta -- ka, Te -- go smu -- tny los! Tyl -- ko pró -- chno i ta -- ba -- ka, Co nie i -- dzie w_nos! }

sVarCrep = { r4 \clef "bass" << { \stemDown f,_> f_> } \\ { c'^> c^> } >> | r \clef "violin" <f c'> <f c'> \clef "bass" | % w1
r <f, c'> <f c'> | r <f c'> <f c'> | r <f c'> <f c'> | r <f c'> <f c'> % w2
r <d a'> <d a'> | r <d a'> <d a'> | r <d a'> g | a d, r | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Da -- lej śmie -- szki, na o -- rze -- szki, Da -- lej ra -- zem w_las! Już le -- szczy -- na się u -- gi -- na, Wo -- ła, wo -- ła nas. }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Dalej śmieszki, na orzeszki,
Dalej razem w las!
Już leszczyna się ugina,
Woła, woła nas.

2.  A kto trafi na świstaka,
Tego smutny los!
Tylko próchno i tabaka,
Co nie idzie w nos!