Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/93

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   81   —

lVarA = \lyricmode { My, le -- szczy -- no, ci ul -- ży -- my, W_to nam, w_to nam graj! Wnet o -- rzesz -- kom po -- ra -- dzi -- my, Tyl -- ko nam je daj! Tyl -- ko nam je daj! }

sVarA = { d4. \stemUp bes8 a bes \stemNeutral | c d c4 a \breathe | \stemUp bes4. \stemNeutral g8 f g | a_([bes] c4) r | % w1
es4. d8 c d | es d g,4 a8([bes]) \breathe | c8. d16 c4 d | c( f2) | g,8. a16 g4 bes8([d]) | % w2
c4( f,2) | R2.*4 \bar "|." }

sVarCrep = { <c! bes'>4 <c bes'>2 | <c a'>4 <c a'>2 | <c g'>4 <c g'> <c bes'> | <f c'> <f a> <f bes> | % w1
<f c'> <fis c'>2 | <d c'>4 <g bes> r | r <c, a'> <c gis'> | <c a'> <c a' c>2\arpeggio | r4 <c bes'> <c bes'> | % w2
<c bes'> <f a>2 | r4 <f c'>2^> | r4 \clef "violin" <f' c'>2 }

lVarB = \lyricmode { A kto tra -- fi na dwo -- jacz -- ki, Ten po -- wie -- dzie nas, Da -- lej, śmie -- szki, na o -- rze -- szki, Da -- lej, da -- lej w_las! Da -- lej, da -- lej w_las! }

sVarB = { <e d'>4 e8([bes' a bes]) | <f c'>([d']) <f, c'>4 a | <e bes'> e8([g <d f> <e g>]) | <f a>([bes]) <f c'>4 g | % w1
<a es'> a8[d c d] | \stemUp <fis, es'>[d'] \stemNeutral g,4 a8([bes]) | c8._\<[d16] <f, c'>4 <e! d'>\! | <f c'> <f c' f>2\arpeggio | g8.[a16] <e g>4 <e bes'>8([d']) | % w2
<e, c'>4_\> <c f>2\! | c'16_\f([a f d]) r4 r | c''16([a f d]) r4 r \bar ":|." c16([a f d]) r4 <a' f'>^> | <a f'>2^> r4 \bar "|." }

sVarCk = { r4 \clef "bass" <f, c'>^> <f c'>^> <f c'>2^> r4 \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  My, leszczyno, ci ulżymy,
W to nam, w to nam graj!
Wnet orzeszkom poradzimy,
Tylko nam je daj!
Tylko nam je daj!

2.  A kto trafi na dwojaczki,
Ten powiedzie nas,
Dalej, śmieszki, na orzeszki,
Dalej, dalej w las!
Dalej, dalej w las!