Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/90

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   78   —

sVarB = { <es c'>8 <es g>4 <es a>8 | <d f>[<d g>16( a')] <d, bes>8[<e c>] | <es! a>8 <es f>4 <d f>8 | <es g> <es g es'>4 <es g es'>8 | <es c'> <es g>4 <es a>8 | % w1
<d bes'>[<d d'>16 c'] <es, a>8[<es f>] | <d c'> <d bes'>4 <d f>8 | <f a> <e d'>4 <e c'>16[bes'] | <f a>8 <f c'>4 f8 | <e g>[<e bes'>16 a] <e g>8[<e a>] | % w2
f4 c' | <f, c'>8[<f f'>] <g c>[<g bes>] | \stemUp <f a>[<d f bes>] \stemNeutral <c f c'>[<c f>] | <bes d bes'>[<bes d>] <bes e>[<bes f'>16 g'] | }

sVarA = { c8 g4 a8 | f g16[a] bes8 c | a f4 r8 | g es'4 d8 | c g4 a8 | % w1
bes d16([c]) a8 f | c' bes4 r8 | a d4 c16([bes]) | a8 c4 f,8 | g bes16([a]) g8 a | % w2
f4 c' | c8 f c bes | a([bes]) c4 | bes8 d, e f16([g]) | }

sVarCrep = { <c, g'>8 <c g'>4 f8 | <bes, f'>8 <bes f'>4 <bes g'>8 | <bes a'> <bes a'>4 <bes bes'>8 | <c bes'> <c bes'>4 <c bes'>8 | <f a> <f bes>4 f8 | % w1
<bes, f'>[<bes f'> <bes f'> <bes f'>] | <bes f'> <bes f'>4 bes'8 | <f c'> <f bes>4 <f g>8 | <f c'> <f a>4 <f a>8 | <c bes'>[<c g'>] <c c'>[<c bes'>] % w2
<f a>8 <f a>4 e8 | \stemDown <d a'>[<d a'>] \stemUp <e c'>[<e c'>] | \stemDown <f c'>[d] \stemNeutral a[a] | g[g'] c,[c] | }

lVarB = \lyricmode { się, pój -- dę Po -- kło -- nić ja -- bło -- ni, Mo -- że mi ja -- błusz -- ko W_cza -- pecz -- kę u -- ro -- ni! Pój -- dę ja do gru -- szy, Na -- sta -- wię far -- tu -- szka, Mo -- że w_nie -- go spa -- dnie Ja -- ka śli -- czna }

lVarA = \lyricmode { je -- sie -- nią, Sa -- dy się ru -- mie -- nią. Czer -- wo -- ne ja -- błu -- szka Po -- mię -- dzy zie -- le -- nią. Czer -- wo -- ne ja -- błu -- szka Zło -- ci -- ste gru -- szecz -- ki, Świe -- cą się jak gwia -- zdy, Po -- mię -- dzy li }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative g { \sVarCrep } }
 >>
>> }


1.  jesienią,
Sady się rumienią.
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka
Złociste gruszeczki,
Świecą się jak gwiazdy,
Pomiędzy li-

2.  się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna