Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/89

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   77   —

sVarB = { <c aes'>4 <c aes'> | <des es>8._\f[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | <des bes'>[<es c'>] <es bes'>[<c aes'>] | <des es>8.[<des f>16] <des g>8[<des aes'>] | % w1
<des bes'>[<f des'>] <es c'>[<g bes>] | <es aes es'>4._> aes8 | << { \voiceOne es'_([des]) } \new Voice { \voiceTwo <f, aes> } >> \oneVoice <es g c>([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2 | aes4 } \new Voice { \voiceTwo c,4^( des8[f]) | <c es>4 } >> \oneVoice r \bar ":|." }

lVarC = \lyricmode { wi -- ły. }

sVarA = { aes4 aes | <des, es>8.^\f^\markup { \halign #-2 \small \italic "Chór." } <des f>16 <des g>8 <des aes'> | <des bes'> <es c'> <des bes'> <c aes'> \breathe | <des es>8. <des f>16 <des g>8 <des aes'> | % w1
<des bes'> <f des'> <es c'> <g bes> \breathe | <aes es'>4.^> << { \voiceOne aes8 | es'([des]) } \new Voice { \voiceTwo aes | f4 } >> \oneVoice <es c'>8([<des bes'>]) | << { \voiceOne aes'2( | aes4) } \new Voice { \voiceTwo c,4( des | c) } >> \oneVoice r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { zło -- ta! \override LyricText.extra-offset = #'(0 . -2.8) \override LyricHyphen.extra-offset = #'(0 . -2.8) Graj- -- że, }

lVarB = \lyricmode { śne -- mi! \once \override LyricText.extra-offset = #'(-4 . 2.4) \markup { \override #'(baseline-skip . 1) \override #'(line-width . 40) \center-column { ⎫ ⎬ ⎭ } } "" graj -- ku, a we -- so -- ło, Bo dziś wszy -- scy sta -- niem w_ko -- ło, Plon przy -- nie -- śli, plon! }

sVarC = { <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>[es'] es[es] | es[es] \stemDown <aes, es'>[<aes es'>] | <es es'>[es'] \stemNeutral es[es] | % w1
es[es] es[<des es bes'>] | <c aes c'>4.^> s8 | <bes bes'>4 <es, es'> | <aes es'> <des f> | <aes es'> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e, { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  złota!

2.  śnemi!

3.  wiły.

1.2.3.  Graj-że, grajku, a wesoło,
Bo dziś wszyscy staniem w koło,
Plon przynieśli, plon!41. Jesienią.

sVarB = { g8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Umiarkowanie." } g4 g8 | <f g>_\markup {\small \italic "crescendo" } <f g>4 <f g>8 | <f g b> <f g b>4 <f g b>8 | <f g d'> <f g d'>4 <f a d>8 \bar ".|:" <f bes d!>_\mf \stemUp <f bes es>4 \stemNeutral <f bes d>8 | }

sVarCp = { R2*2 | d8 d4 d8 | b b4 a8 }

sVarA = { R2*4 \bar ".|:" d8^\f es4 d8 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pój -- dę ja }

sVarCrep = { g8 g4 g8 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Je -- sie -- nią }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Moderato." } \autoBeamOff \relative d'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \relative g' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \relative d' { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Jesienią

2.  Pójdę ja