Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/87

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   75   —

sVarC = { <a cis>4 <e b'> <e b'> | <fis a>8[<gis b>] <fis a>4 <e b'> | <cis a'>8[<d b'>] <cis a'>4 <b gis'> | % w1
<a a'> <d gis> <d gis> | <cis a'> <b b'> <b b'> | <e a> <e gis> r | r <cis a'> <a a'> | % w2
gis8\sustainOn([e'] b'4) r\sustainOff | a,8\sustainOn([e'] a4) r\sustainOff | <e d'>4 r <e b'> | <a cis> a,8([b] cis) r | }

lVarC = \lyricmode { kla -- snę z_ba -- ta, Już i chmur -- ka się roz -- la -- ta, Ja -- sne nie -- bo nad gło -- wa -- mi, Bia -- łe py -- ły za wo -- za -- mi. }

sVarA = { a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis8 e fis4 gis | a8 gis a4 b | % w1
cis8 d b4 b | a8 \stemUp b \stemNeutral gis4 gis | fis4. e8 dis e | fis gis a([b]) cis([d]) | % w2
e2. | cis | b8 cis d4 fis,8([gis]) | a4 r r | }

lVarA = \lyricmode { mój ko -- cha -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ła -- ny, Nie pa -- daj- -- że na te ko -- py, Bo my dzi -- siaj zwo -- zim sno -- py. \set stanza = "1.2.3. " Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki, wio! }

sVarB = { <e a>8([b']) <e, gis>4 <e gis> | <d fis>8[<d e>] <d fis>4 <e gis> | <e a>8[<e gis>] <e a>4 <e b'> | % w1
<e cis'>8([d']) <e, b'>4 <e b'> | <e a>8([b']) <d, gis>4 <d gis> | <d fis>4. e8([dis e] | fis[gis] <e a>[b' <e, cis'> d']) | % w2
<b e>4._\f e,8( <b' e>4) | \stemUp <a cis>4. cis,8^( <a' cis>4) \stemNeutral | <gis b>8_([cis] d) r <d, fis>([gis]) | <e a>4 cis8([d] e-.) r | }

lVarB = \lyricmode { za o -- bło -- kiem, I -- dzie chmur -- ka ra -- źnym kro -- kiem, A my chmur -- kę wy -- prze -- dzi -- my, Wszy -- stkie sno -- py po -- zwo -- zi -- my. }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  mój kochany,
Nie padaj-że na te łany,
Nie padaj-że na te kopy,
Bo my dzisiaj zwozim snopy.

2.  za obłokiem,
Idzie chmurka raźnym krokiem,
A my chmurkę wyprzedzimy,
Wszystkie snopy pozwozimy.

3.  klasnę z bata,
Już i chmurka się rozlata,
Jasne niebo nad głowami,
Białe pyły za wozami.

1.2.3.  Wio, wio, wio, koniki, wio!