Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/86

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   74   —

lVarA = \lyricmode { Gdzież ja pój -- dę na -- gi, bo -- sy. Der, der, \set stanza = "1.2.3. " der, der... der der... }

lVarD = \lyricmode { Za kark mi na -- trzę -- sie ro -- sy. Der, der, }

lVarC = \lyricmode { Aż tru -- chle -- je we mnie du -- sza. Der, der, }

sVarA = { d8. c16 b8 c | cis d f^> d | es^\f es r4 | % w1
d8 d r4 | r d^\p | g, r | R2*2 \bar ":|." }

sVarCrep = { a4 f | bes2 | <c a'>8[<c a'>] r4 | % w1
<bes g' bes>8[<bes g' bes>] r4 | r <d a' c> | <g bes> r | <g d'>^\f <g d'>( | <g d'>) r \bar ":|." }

lVarB = \lyricmode { To i ty -- dzień jak nie zle -- ci. Der, der, }

sVarB = { d'16([es, f <es c>]) b'([es, <a c> es]) | \stemDown cis'([f, <bes d> f] <d' f>^>[f, <bes d> f]) | <g es'>8_\f[<g es'>16 \tuplet 3/2 { d'32( es f] } es4) | % w1 patrz "Omyłki druku"
<d, g d'>8[<d g d'>16 \tuplet 3/2 { c'32( d es] } d8.)[\tuplet 3/2 { c32( d es] } \stemNeutral | d8) r <d, fis d'>4_\p | <d g> r8 r16 \tuplet 3/2 { fis'32([g a] } | g8.)[\tuplet 3/2 { fis32( g a] } g4~ | g) r \bar ":|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \override TupletBracket #'direction = #UP \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative b, { \repeat volta 4 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }


1.  Gdzież ja pójdę nagi, bosy.
Der, der,

2.  To i tydzień jak nie zleci.
Der, der,

3.  Aż truchleje we mnie dusza.
Der, der,

4.  Za kark mi natrzęsie rosy.
Der, der,

1.2.3.  
der, der... der der...39. Deszczyk.

sVarC = { dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis]) e4^> | dis8([fis e dis e fis] | dis[e fis gis a b]) | a4 a a | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Spoj -- rzę w_gó -- rę, }

sVarA = { R2.*4 | cis8^\f d b4 b | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Mój de -- szczy -- ku, }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Bo -- kiem bo -- kiem, }

sVarB = { dis8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i z życiem." } ([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e dis]) e4_> | dis8([fis e_\< dis e fis] | dis[e fis gis\! a b]) | <e, a cis>_\f[d'] <e, a cis>4 <e a cis> | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto animato." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative d' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative d { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Mój deszczyku,

2.  Bokiem bokiem,

3.  Spojrzę w górę,