Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/85

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   73   —


38. Derkacz.

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " A w_tem gę -- stem ży -- cie der -- kacz so -- bie sie -- dzi, Pła -- cze, la -- men -- tu -- je i bar -- dzo się bie -- dzi. Już ko -- sia -- rze brz -- ęczą w_ko -- sy, }

sVarCp = { \partial 16 r16 | <g d'>4 <g d'> r | <g d'> <g d'> r }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " A idź -- że w_ten jęcz -- mień, w_jęcz -- mień ten zie -- lo -- ny, Je -- szcze i za mie -- siąc nie bę -- dzie ko -- szo -- ny. Kie -- dy jęcz -- mień wą -- sem ru -- sza, }

sVarA = { \partial 16 r16 | R2.*2 \bar ".|:" \stemUp bes8.^\mf \stemNeutral a16 g8 d' c d | % w1
\stemUp bes8. \stemNeutral a16 g8 d' c d \breathe | \stemUp bes4. a8 g fis | a4 d, r8 d \stemNeutral | % w2
c'4.^>( bes8^\>) a g\! | d'4 a r \bar "||" \time 2/4 \stemUp bes8.^\p a16 bes8^\markup { \small \italic "crescendo" } a | g a bes \stemNeutral b | }

sVarCrep = { <g bes>4^> r <g a> | % w1
<g bes> r <g a> | <g bes> bes,8[c cis d] | e4 <fis a> <f g> | % w2
<es g>4.^> <d g>8[<c g'> <bes g'>] | \stemDown <a fis'>4 \stemNeutral <d fis> r \bar "||" \time 2/4 bes2 | bes4 r | }

sVarB = { \partial 16 \tuplet 3/2 { c32([d es] } | d8._\f)[\tuplet 3/2 { c32( d es] } d4) r8 r16 \tuplet 3/2 { c32([d es] } | d8.)[\tuplet 3/2 { c32( d es] } d4) r \bar ".|:" <d, g bes>8._>[a'16_\p] g8[d'] \stemDown <es, g c>[d'] \stemNeutral | % w1
<d, g bes>_\fp[a'] g[d'] \stemDown <es, g c>[d'] \stemNeutral | <d, g bes>4. <c es a>8[<bes es g> <a d fis>] | <a d a'>4 <c d> <b d> | % w2
<c c'>4._> <d bes'>8_\>[<es a> <d g>\!] | <d d'>4 <d a'> r \bar "||" \time 2/4 bes'16([d, f <d a'>] <fis bes>[d <fis a> d]) | <es g>_\<([bes <es a> bes]) <g' bes>\!([es <g b> es]) | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A idź -- że w_psze -- nicz -- kę, bo je -- szcze zie -- lo -- na, Je -- szcze i za ty -- dzień nie bę -- dzie ko -- szo -- na. Nim prze -- nio -- sę gra -- ty, dzie -- ci, }

lVarD = \lyricmode { \set stanza = "4. " A idź -- że w_te o -- wsy, co się pó -- źno kło -- szą, Ztam -- tąd cię ko -- sia -- rze nie pręd -- ko wy -- pło -- szą. Kie -- dy o -- wies trzę -- sie kło -- sy, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Molto moderato." } \autoBeamOff \relative b' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \addlyrics { \small \lVarD }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \override TupletBracket #'direction = #UP \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \relative c'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \relative g { \sVarCp \repeat volta 4 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }


1.  A w tem gęstem życie derkacz sobie siedzi,
Płacze, lamentuje i bardzo się biedzi.
Już kosiarze brzęczą w kosy,

2.  A idźże w pszeniczkę, bo jeszcze zielona,
Jeszcze i za tydzień nie będzie koszona.
Nim przeniosę graty, dzieci,

3.  A idźże w ten jęczmień, w jęczmień ten zielony,
Jeszcze i za miesiąc nie będzie koszony.
Kiedy jęczmień wąsem rusza,

4.  A idźże w te owsy, co się późno kłoszą,
Ztamtąd cię kosiarze nie prędko wypłoszą.
Kiedy owies trzęsie kłosy,