Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/84

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   72   —

lVarA = \lyricmode { Brzę -- czą sier -- py, brzę -- czą ko -- sy, Cięż -- kie ziar -- nem le -- cą kło -- sy. Da -- na! Da- -- da -- na! Cięż -- kie ziar -- nem le -- cą kło -- sy. Da -- na! Da- -- da -- na! }

lVarC = \lyricmode { Do -- bra zie -- mia, ła -- ska bo -- ża, Bę -- dzie chle -- bek z_te -- go zbo -- ża. Da -- na! Da- -- da -- na! Bę -- dzie chle -- bek z_te -- go zbo -- ża. Da -- na! Da- -- da -- na! }

sVarA = { b2 b4 | cis8([b]) a4 r | fis2 gis4 | a8([gis]) a4 r | e8. fis16 gis4 fis8([gis]) | a^\< gis a4 cis\! \breathe | % w1
d8([cis]) b4 cis8([d]) | e2^> cis4 \breathe | b8. d16 cis4 b | cis8 b a4 fis \breathe | gis8([fis]) e4 gis8[a]) | % w2
b([cis]) a4 r | R2.*4 \bar "|." }

sVarCrep = { <a d e>2 <a d e>4 | <a cis e>2 <cis, a'>4 | <d a'>2 <b e>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 <a e'>4 | <a e'>2 a'4 | % w1
<fis d'>2 <e d'>4 | <a cis>2^> a4 | e2 e,4 | eis fis b | e,2 e'4 | % w2
<a, e'>2 r4 | <a' cis e>2 <a cis e>4 }

lVarB = \lyricmode { Nio -- są gra -- bie, w_po -- le dą -- żą, Za żeń -- ca -- mi sno -- py wią -- żą. Da -- na! Da- -- da -- na! Za żeń -- ca -- mi sno -- py wią -- żą. Da -- na! Da- -- da -- na! }

sVarB = { <gis b>2 <gis b>4 | \stemUp <a cis>8^([b] a4) e4 \stemNeutral | <d fis>2 <d gis>4 | << { \voiceOne a'8([gis] a4) r | e8.([fis16] gis4) fis8[gis] | a_\<([gis] a4) <e a cis>\! | d'8([cis] b4) cis8[d] } \new Voice { \voiceTwo cis,2 cis4 | d2 d4 | cis2 s4 | a'2 gis4 } >> | \oneVoice <a e'>2^>_\> <e a cis>4\! | << { \voiceOne b'8.[d16] cis4 b | cis8([b] <c, fis a>4) <a dis fis> | gis'8([fis] e4) gis8([a]) } \new Voice { \voiceTwo <d, gis>4 r <d gis> | <cis gis'> s s | <b d!> r d } >> | % w2
\oneVoice <d b'>8([cis']) <cis, a'>4 r | \acciaccatura a''8 cis8._\p[cis16] cis2 \bar ":|." \acciaccatura a8 cis8.[cis16] cis2 | \acciaccatura a8_\> cis8.[cis16] cis4 b | a2\! r4 \bar "|." }

sVarCk = { \grace s8 <f a dis fis>2 b,4\sustainOn | e \clef "violin" <b' d! fis> <b d gis> | <a c a'> \clef "bass" a, r \bar "|." }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative e'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Brzęczą sierpy, brzęczą kosy,
Ciężkie ziarnem lecą kłosy.
Dana! Da-dana!
Ciężkie ziarnem lecą kłosy.
Dana! Da-dana!

2.  Niosą grabie, w pole dążą,
Za żeńcami snopy wiążą.
Dana! Da-dana!
Za żeńcami snopy wiążą.
Dana! Da-dana!

3.  Dobra ziemia, łaska boża,
Będzie chlebek z tego zboża.
Dana! Da-dana!
Będzie chlebek z tego zboża.
Dana! Da-dana!