Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/83

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


JESIEŃ.
37. Żniwa.

sVarB = { \acciaccatura a8^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } cis8.[cis16] cis2 \bar ".|:" \acciaccatura a8 cis8._\<[cis16] cis2\! | \acciaccatura a8 cis8._\>[cis16] cis4 b\! | a r r | % w1
<e, a>8.[gis16] a4 \stemUp b \stemNeutral | fis8.[gis16] gis4 e | <e a>8.[gis16] a4 <gis b> | <a cis>8.[b16] cis4 <a e'> | }

sVarCp = { \grace s8 <a cis e>2^\p <a cis e>4 }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Co po -- wią -- żą cię -- żkie sno -- py, To skła -- da -- ją je na ko -- py, }

sVarA = { \grace s8 R2.*4 | a8.^\p^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "simplice"} gis16 a4 \stemUp b | fis8. gis16 a4 fis \breathe | a8. gis16 a4 b \stemNeutral | cis8. b16 cis4 e \breathe | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " A o -- de wsi sły -- chać śpie -- wki, Śpie -- szą chło -- pcy, śpie -- szą dzie -- wki, }

sVarCrep = { \grace s8 <fis a dis fis>2 <fis a dis fis>4 | r <e gis e'> <e gis d'!> | <a cis>4 a, r | % w1
<a' cis>2 <a cis e>4 | <a b d>2 <a b d>4 | <a cis>2 <a d>4 | <a e'>2 <a cis>4 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Prze -- pió -- recz -- ka się od -- zy -- wa, I -- dą, i -- dą, po -- lem żni -- wa, }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \relative a'' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \relative a { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Przepióreczka się odzywa,
Idą, idą, polem żniwa,

2.  A ode wsi słychać śpiewki,
Śpieszą chłopcy, śpieszą dziewki,

3.  Co powiążą ciężkie snopy,
To składają je na kopy,