Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/88

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   76   —

sVarB = { <eis cis'>4_\p cis8_([eis] cis'-.) r | <a, d fis>4 a8([d] fis) r | e_\f([gis] b[d] b[cis]) | a r <a cis a'>4^> r \bar ":|." }

sVarA = { cis2.^\p | fis, | e8^\p gis b([d]) b([cis]) | a4 r r \bar ":|." }

lVarA = \lyricmode { Wio, wio, wio, ko -- ni -- ki wio! }

sVarC = { cis8\sustainOn([gis']) r4 r\sustainOff | b,8\sustainOn([fis']) r4 r\sustainOff | <e gis d'> r <e gis d'> | <a cis>8 r <a, e' a>4^> r }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.2.3.  Wio, wio, wio, koniki wio!40. Dożynki.

sVarC = { << { \voiceOne es8( e4 f8) | fis( g4 f8) | es( e4 f8) | fis( g4 es8) } \new Voice { \voiceTwo aes,2 | aes | aes | aes4. r8 } >> | \oneVoice <aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | % w1
<aes es'>4. <aes es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | <aes es'>4. <aes es'>8 | <es es'>4. <es es'>8 | }

lVarC = \lyricmode { \set stanza = "3. " Bo -- daj się te rę -- ce Z_na -- sze -- mi złą -- czy -- ły, Co ten śli -- czny wie -- niec Z_zło -- tych zbóż u -- }

sVarA = { R2*3 | r4 r8 es^\f c'4 aes8 aes | des4 c8([bes]) | % w1
c8. des16 es8 des | c([bes]) aes4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | aes8([bes]) c4 \breathe | \stemUp bes8. \stemNeutral g16 f8 es | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Ma -- mu -- niu! Ta -- tu -- niu! O -- twie -- raj -- cie wro -- ta, Nio -- są nam tu wie -- niec Ze szcze -- re -- go }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Przy -- nie -- śli nam wie -- niec Z_kło -- sów na -- szej zie -- mi, Śli -- cznie prze -- wi -- ja -- ny Wstę -- ga -- mi kra -- }

sVarB = { << { \voiceOne aes4^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Cokolwiek żwawo." } _( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2_\f } >> | \oneVoice <des es> | << { \voiceOne aes'4_( g8[f]) } \new Voice { \voiceTwo c2 } >> | \oneVoice <des es>4. es8 | << { \voiceOne c'4 aes8[aes] | des4 c8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <c, es>4._\mf <c es>8 | <des g>4. <des g>8 } >> | % w1
\oneVoice <es aes c>8.[<bes' des>16] <c es>8[<bes des>] | <aes c>([<es bes'>] <c aes'>4) | <des bes'>8.[g16] f8[<des es>] | <c aes'>([<es bes'>] \stemUp <aes c>4) \stemNeutral | <des, bes'>8.[g16] f8[<des es>] | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \relative a' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \relative e { \repeat volta 3 { \sVarC } } }
 >>
>> }


1.  Mamuniu! Tatuniu!
Otwierajcie wrota,
Niosą nam tu wieniec
Ze szczerego

2.  Przynieśli nam wieniec
Z kłosów naszej ziemi,
Ślicznie przewijany
Wstęgami kra-

3.  Bodaj się te ręce
Z naszemi złączyły,
Co ten śliczny wieniec
Z złotych zbóż u-