Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/78

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   66   —

sVarB = { <bes, g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c a c]) | <bes g'>8([c <bes f'> c <bes e> c]) | <a d>([<c e> <a f'> c <f a> <e bes'>]) | % w1
<es c'>([f a, <es' g> <f a> <es g>]) | <a, f'>([es' d f d f]) | g,([d' e! d g, d']) | g,_\>([cis e cis g\! cis]) | % w2
<f, d'>4_\p << { \voiceOne cis''( a) | bes8([d] <cis, g' cis>4) a'8[bes] } \new Voice { \voiceTwo <e, g>2 | <d g>4 s <d f> } >> | \oneVoice <c! f c'!>8^([<d f bes>] <c e a>4 <bes e g> | <a d f>8[<g cis e>] <a d>4) r | }

sVarA = { g4^\markup { \small \italic "animato" } f e | d8^\< e f4 c'8.\! \breathe a16 | g4 f e | d8([e]) f r a \stemUp bes \stemNeutral | % w1
c4. g8 a g | f4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe a | g8([f]) e!4 f8([g]) | a4^\>( g) e\! \breathe | % w2
d8^\p d' cis4 a | bes8 d cis4 a8 \breathe bes | c!([ bes]) a4 g | f8([e]) d4 r | }

lVarA = \lyricmode { necz -- ko mnie ma -- lo -- wa -- ło Po de -- szczu, po bu -- rzy, Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od tej peł -- nej ró -- ży. Po -- ży -- czy -- ło so -- bie far -- by Od kwiat -- ków z_o -- gro -- "da —" }

sVarC = { c2. | <f, c'> | <c c'> | <f c'>2 r4 | % w1
<f f'>2. | \stemUp <bes f'> \stemNeutral | bes | a | % w2
| <d, d'>4 <d' a'>2 | <d g>4 <d a'>2 | a8([bes] c4 cis | d8[e] f4) d | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative f { \sVarC } }
  >>
>> }


neczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy,
Pożyczyło sobie farby
Od tej pełnej róży.
Pożyczyło sobie farby
Od kwiatków z ogroda —