Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/79

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   67   —

sVarB = { << { \voiceOne e'8([a] f[g] <c, f a>4) | e8([a] f[g] a) } \new Voice { \voiceTwo a,4 d s | c d s8 } >> \oneVoice r16\fermata a'_\f | <c, fis a>4 <b g'> <b g'> | <g e'>_\> <fis d'>2\!\fermata \bar "|." }

sVarA = { e8 a f([g]) a4 | e8 a f([g]) a r16\fermata a16^\f | d4.( b8) cis b | a^\>([e]) d4\!\fermata r \bar "|." }

sVarC = { c4 bes <f f'> | <a a'> <d a'> r\fermata | <d, d'> <g d'> <e d'> | <a cis> d d,\fermata \bar "|." }

lVarA = \lyricmode { Ma -- lo -- wa -- ło tę -- czę na znak, Że bę -- dzie po -- go -- da! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative d' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 3/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative d { \sVarC } }
 >>
>> }


Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!36. Dzień dobry.

sVarB = { a16_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko." } ([c bes des] b[d! c es] | cis_\<[e! d f] dis\![fis e g]) \bar ".|:" <b, gis'>([f' <c a'>_\< f] <des bes'!>[f <d b'>\! f]) | % w1
<e d'>_>([f <es c'>_\> f] <d bes'!>[f <c a'> f\!]) | <b, g'>([f' <c a'> f] <b, g'>([f' <c a'> f] | <b, g'>[f' b, f'] bes,[f' bes, f']) | <a, fis'>[e'_\< <bes g'> e] <b gis'>[e <c a'>\! e]) | }

sVarCp = { R2*2 }

sVarA = { R2*2 \bar ".|:" gis8^\p a^\< bes b\! | % w1
d^> c^\> \stemUp bes! \stemNeutral a\! | g a g a | g4 r | fis8^\< g gis a\! | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Do -- bry dzień ci, wio -- sko mi -- ła, Dro -- gi dom -- ku ty! I wy świe -- żo }

sVarCrep = { f2 | f, | d'8([g,] d'[g,]) | d'4_( dis) | c2 | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Za -- szu -- mia -- ło na -- sze po -- le Zło -- tą pie -- śnią zbóż, Wscho -- dzi, wscho -- dzi }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Quasi andantino con moto." } \autoBeamOff \relative a' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative a { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Zaszumiało nasze pole
Złotą pieśnią zbóż,
Wschodzi, wschodzi

2.  Dobry dzień ci, wiosko miła,
Drogi domku ty!
I wy świeżo