Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/64

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
—   52   —

sVarC = { des4 c8[bes] | aes4 bes | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<des aes' des>^> <bes bes'> | <aes aes'> r | <des aes'> <bes aes'>8[<es g>] | \stemUp <aes, aes'>[<aes es'>] \stemNeutral <aes es'>[<aes es'>] | % w2
<aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'> <aes es'> <aes es'>] | <aes es'>[<aes es'>_> <aes es'> <aes es'>] | }

sVarA = { des4 c8 bes | aes4 \stemUp bes \stemNeutral \breathe | c8 f, g aes16([g]) | f8 f r4 | % w1
f'8.^> es16 des8 des | c8. bes16 c8 es | aes,8 bes16([c]) des8 bes | aes aes r4 | % w2
bes8^\p es, bes' es, | aes( es'4^>) c8 \breathe | \stemUp bes es, bes' \stemNeutral es, aes( f4^>) es8 \breathe | }

lVarA = \lyricmode { jak ja u -- ro -- snę, Sprzę -- gnę woł -- ki si -- we, Bę -- dę o -- rał, za -- o -- ry -- wał Tę psze -- ni -- czną ni -- wę. A jak ja u -- ro -- snę, We -- zmę zło -- te ziar -- no, }

sVarB = { des4 c8[bes] | aes4 \stemUp bes \stemNeutral | c8[f,] g[aes16( g)] | f8[f] r4 | % w1
<f aes f'>^> <es g des'> | <es aes c>8.[bes'16] c8[es] | <f, aes>8[bes16 c] <f, des'>8[<des bes'>] | <c aes'>_\>[<c aes'>] <c aes'>[<c aes'>\!] | % w2
<des bes'>_\p[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c aes'>_> <c aes'> <c aes'>] | <des bes'>[<des es> <des bes'> <des es>] | <c aes'>[<c f>_> <c f> <c es>] | }

lVarB = \lyricmode { jak ja u -- ro -- snę, Nie po -- ską -- pię rę -- ki, Bę -- dę ko -- sił buj -- ną ni -- wę I śpie -- wał pio -- sen -- ki. Oj, ty buj -- na ni -- wo, Ty psze -- ni -- czne po -- le, }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \addlyrics { \small \lVarB }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c'' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key f \minor \time 2/4 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \relative c' { \sVarC } }
  >>
>> }


1.  jak ja urosnę,
Sprzęgnę wołki siwe,
Będę orał, zaorywał
Tę pszeniczną niwę.
A jak ja urosnę,
Wezmę złote ziarno,

2.  jak ja urosnę,
Nie poskąpię ręki,
Będę kosił bujną niwę
I śpiewał piosenki.
Oj, ty bujna niwo,
Ty pszeniczne pole,